logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR  PUBLICZNEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  14

im. Adama Mickiewicza w Opolu

OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

Starsza księgowa

 

 1. Adres jednostki:             Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14

im. Adama Mickiewicza  

 45-720 Opole, ul. Koszyka 21      

 1. Wymiar etatu:                pełny wymiar czasu pracy, tj. 40 godzin tygodniowo
 2. Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie.
 • Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy                       na określonym stanowisku  tj. wykształcenie średnie (preferowane ekonomiczne, rachunkowość) lub wyższe (preferowane kierunkowe: ekonomia, rachunkowość, finanse).
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.
 • Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata w księgowości budżetowej – wykształcenie średnie, 1 rok  w księgowości budżetowej– wykształcenie wyższe.
 • Znajomość przepisów  ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o systemie  oświaty, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o pracownikach samorządowych, obowiązujących zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych.
 • Znajomość klasyfikacji budżetowej, zasad księgowości i  planu kont oraz sprawozdawczości jednostek budżetowych.
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole.
 • Mile widziana znajomość obsługi oraz umiejętność pracy w programie finansowo-księgowym Vulcan (Księgowość Optivum, Faktury Optivum, Rejestr VAT Optivum).
 • Biegła obsługa komputera oraz znajomość Word, Exel.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Sporządzanie dokumentów dotyczących sprzedaży np. faktury VAT.
 • Sporządzanie umów związanych z najmem.
 • Obliczanie podatku od nieruchomości.
 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT.
 • Comiesięczne rozliczanie podatku VAT.
 • Sporządzanie deklaracji VAT oraz odprowadzanie podatku VAT.
 •  Wyliczanie wstępnego i końcowego współczynnika i prewspółczynnika (stosowane do prawidłowego odliczenia podatku VAT).
 • Dokonywanie korekty VAT naliczonego za ubiegły rok.
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z ZFM (prowadzenie kartotek funduszu mieszkaniowego, przekazywanie informacji dla pracowników o wysokości spłat rat pożyczek).
 • Terminowe i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej.
 • Dekretacja i księgowanie dokumentów.
 • Przygotowanie i przekazywanie dokumentacji księgowej do archiwum szkolnego.
 • Współpraca przy sporządzaniu projektów i planów finansowych.
 • Współpraca przy sporządzaniu: preliminarzy budżetowych, projektów budżetu oświaty oraz przestrzeganie zapisów budżetu przy wykonywaniu zadań.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • Miejsce pracy: budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Opolu- praca siedząca.
 • Pokój księgowości na półpiętrze budynku.
 • Praca przy komputerze.
 • Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego wymagającego dobrego wzroku – praca przy monitorze  ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
 • We wrześniu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,                                 w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł  0,0 %.
 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny odręcznie podpisany.
 • Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) odręcznie podpisany.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych.
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz                             o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 • Oświadczenie o braku skazania za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe umyślne.
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych                           w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                    w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).”
 • Dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie , lub przesłać pocztą na adres placówki: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Adama Mickiewicza, ul. Koszyka 21,  45-720 Ople, w zamkniętych i opisanych kopertach                       z imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – starsza księgowa  w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu”. Termin składania dokumentacji trwa od dnia ogłoszenia naboru do dnia 30.10.2020 r. do godz. 15.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu. Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej, www.bip.um.opole.pl  oraz  Szkolnym  Biuletynie Informacji Publicznej   http://psp14opole.bip.gov.pl/.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  77/4747433

Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane w dokumentacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Adama Mickiewicza                          w Opolu przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 

                                                                                              Dyrektor                                                                                            Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Opolu                                                                                     im. Adama Mickiewicza   

 

                                                                                    mgr  Violetta Malska

 

Ilość odwiedzin: 702
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
Skrócony opis: starsza księgowa
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Violetta Malska
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2020-10-16 08:35:45
Data udostępnienia informacji: 2020-10-16 08:35:45
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-16 09:10:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner