logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Dyrektor Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

referent ds. ochrony danych osobowych w wymiarze 0,25 etatu

 

Nazwa i adres jednostki:

 Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu

ul. Powstańców Śląskich 19

45-086 Opole

tel. 77 402 45 15

 

Wymagania niezbędne

 

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie: wyższe magisterskie

preferowane: (kierunek: prawo, administracja, ekonomia,  informatyka)

Kserokopia dyplomu

f) staż pracy – co najmniej 5 lat

 

Kserokopia świadectwa pracy lub oryginalne zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 m-c)

g) znajomość przepisów prawa w zakresie:

1.ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

2.ustawy o ochronie danych osobowych

3.ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnienie wymagania

 

Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość ustawy o samorządzie gminnym

        b) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

        c) biegła obsługa komputera w zakresie aplikacji biurowych Microsoft Office

Zakres zadań:

1.realizacja obowiązków spoczywających na Inspektorze Ochrony Danych, zgodnie
z postanowieniami ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych oraz ustawy
o ochronie danych osobowych,

2. nadzorowanie i aktualizowanie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,

3. koordynacja i nadzór realizacji zasad ochrony i procedur przetwarzania danych osobowych w MCWE oraz w jednostkach obsługiwanych,

4. prowadzenie szkoleń osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz przygotowywanie niezbędnych materiałów szkoleniowych,

5. podejmowanie działań w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, oraz prowadzenie w tym zakresie rejestru,

Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. cv uwzględniające dokładny przebieg kariery zawodowej
  3. dokumenty wymienione powyżej
  4. Oświadczenie następującej treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji  w Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko pracy.

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

Kompletne aplikacje należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dot. naboru ref. ds. ochrony danych osobowych”, w sekretariacie Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19 45-086 Opole lub za pośrednictwem operatora pocztowego w nieprzekraczalnym terminie do 04.11.2020r.

 

Inne informacje:

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru,

 a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. W miesiącu wrześniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi 0%. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie BIP Opole.

 

 

 

 

                               Dyrektor MCWE

                                                                                              dr Bronisława Ogonowski

Ilość odwiedzin: 792
Nazwa dokumentu: Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
Skrócony opis: referent ds.ochrony danych osobowych
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Bronisława Ogonowski
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2020-10-20 14:54:03
Data udostępnienia informacji: 2020-10-20 14:54:03
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-20 14:59:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner