logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus Inicjatywa lokalna
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Sprawozdania
      minus Konkursy
         plus 2022
         minus 2021
            plus Konkurs na nieodpłatna pomoc prawną lub nieopłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 roku
            plus Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych - 2021 rok
            plus Konkurs - Wkłady własne 2021
            plus Konkurs przeciwdziałanie narkomanii 2021
            plus Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021
            plus Konkurs - wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową REGRANTING
            plus konkurs - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 2021
            plus konkurs - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
            plus Konkurs (2) - Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie w latach 2021-2022 placówek wsparcia dziennego
            plus konkurs - integracja cudzoziemców 2021
            plus Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
            plus Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2021-2022 (FESTIWALE)
            plus Konkurs z zakresu działalności na rzecz mniejszpości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
            plus Konkurs z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
            plus Konkurs z zakresu zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
            minus Konkurs z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a (szkolenia organizacji pozarządowych)
            plus Konkurs z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
            plus Konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
            plus Turystyka i krajoznawstwo 2021
            plus konkurs z zakresu integracji europejskiej w 2021 r.
            plus Konkurs konkurs ofert na powierzenie w 2021 roku realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - PIASTONALIA 2021
            plus Konkurs Edukacja prawna 2021
            plus konkurs ofert na powierzenie w 2022 r. organizacjom pozarządowym realizacji w Opolu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, lub nieodpłatnej mediacji w 2022 r.
            plus Konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32a (Dostępność Plus) w 2021 r.
            minus Konkurs z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych)
            minus Konkurs z zakresu z przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie narkomanii)
         plus 2020
         plus 2019
         plus 2018
         plus 2017
         plus 2016
         plus 2015
         plus 2014
         minus Komisje konkursowe
         plus Nabór na członków komisji konkursowych
         minus konkurs ofert na powierzenie w 2019 r. realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym
         minus WYNIKI konkursu na nieodpłatną pomoc prawną prawną i poradnictwo obywatelskie w 2020 r.
         minus Termin rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert
      plus Tryb pozakonkursowy
      plus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      plus Konsultacje społeczne
      plus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
      plus Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
      plus Budżet Obywatelski
      minus Rezerwacja sali
      plus Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
      plus Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
      plus Konkurs im. Jana Całki
      minus konkurs im. Jana Całki - 2020
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej
   plus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Konkurs na nieodpłatna pomoc prawną lub nieopłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 roku
2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych - 2021 rok
3. Konkurs - Wkłady własne 2021
4. Konkurs przeciwdziałanie narkomanii 2021
5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021
6. Konkurs - wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową REGRANTING
7. konkurs - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 2021
8. konkurs - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
9. Konkurs (2) - Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie w latach 2021-2022 placówek wsparcia dziennego
10. konkurs - integracja cudzoziemców 2021
11. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
12. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2021-2022 (FESTIWALE)
13. Konkurs z zakresu działalności na rzecz mniejszpości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
14. Konkurs z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
15. Konkurs z zakresu zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
16. Konkurs z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a (szkolenia organizacji pozarządowych)
17. Konkurs z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
18. Konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
19. Turystyka i krajoznawstwo 2021
20. konkurs z zakresu integracji europejskiej w 2021 r.
21. Konkurs konkurs ofert na powierzenie w 2021 roku realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - PIASTONALIA 2021
22. Konkurs Edukacja prawna 2021
23. konkurs ofert na powierzenie w 2022 r. organizacjom pozarządowym realizacji w Opolu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, lub nieodpłatnej mediacji w 2022 r.
24. Konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32a (Dostępność Plus) w 2021 r.
25. Konkurs z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych)
26. Konkurs z zakresu z przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie narkomanii)

Ilość odwiedzin: 6962
Nazwa dokumentu: 2021
Podmiot udostępniający: Cenrum Dialogu Obywatelskiego
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Nowacka
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Nowacka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Nowacka
Data wytworzenia informacji: 2020-11-02 14:18:50
Data udostępnienia informacji: 2020-11-02 14:18:50
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-02 14:23:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner