logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru
na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11
im. Orląt Lwowskich w Opolu

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 Specjalista ds. Sieci i Urządzeń Informatycznych

 

 1. Adres jednostki:

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich

ul. Chabrów 65

45-221 Opole

tel. (77) 455 – 67 – 13

 

 1. Określenie wolnego stanowiska urzędniczego: Specjalista ds. Sieci
  i Urządzeń Informatycznych

 

 1. Wymiar etatu: niepełny – 0,5 etatu (20 godzin tygodniowo).

 

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 

   1. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku urzędniczym – Specjalisty ds. Sieci i Urządzeń Informatycznych:
     1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej
     2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych
     3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku tj. minimum wykształcenie średnie
     4. doświadczenie zawodowe minimum 5 lat stażu dla kandydatów posiadających wykształcenie średnie lub  minimum 4 lata dla kandydatów posiadających wykształcenie wyższe
     5. nieposzlakowana opinia
     6. osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe
     7. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym
   2. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku urzędniczym – Specjalisty
    ds. Sieci i Urządzeń Informatycznych:
     1. umiejętność pracy w zespole,
     2. znajomość przepisów wymaganych w ramach danego stanowiska, pozwalających na prawidłowe wykonywanie powierzonych zdań,
     3. dobra znajomość pakietu MS Office, w tym pakietu Office 365
     4. administrowanie wewnętrzną siecią internetową,
     5. znajomość systemu Windows

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Specjalisty ds. Sieci
  i Urządzeń Informatycznych:
 1. prawidłowy dobór i podłączanie komputerów użytkowanych w szkole,
 2. przestrzeganie podstaw prawnych i terminów stosowanych w szkole licencji na oprogramowania,
 3. nadzór nad bieżącą aktualizacją oprogramowania antywirusowego,
 4. przydzielanie użytkownikom uprawnień dostępu do lokalnej sieci komputerowej oraz nadzór nad bezpieczeństwem jej funkcjonowania,
 5. zapewnienie bezpieczeństwa danych w segmencie administracyjno – księgowym,
 6. opracowywanie harmonogramów wykonywania okresowych kopii bezpieczeństwa danych z programów administracyjno – księgowych oraz sprawowanie nadzoru nad ich wykonaniem i odpowiednią archiwizacją,
 7. przeprowadzanie inwentaryzacji sprzętu komputerowego i oprogramowań na poszczególnych komputerach,
 8. administrowanie szkolną siecią komputerową oraz urządzeniami zapewniającymi dostęp do Internetu w sieci lokalnej,
 9. opracowywanie, aktualizacja i opieka nad stroną internetową szkoły,
 10. sprawowanie opieki nad pracownią komputerową i multimedialną,
 11. sprawowanie nadzoru nad danymi wprowadzanymi do Systemu Informacji Oświatowej,
 12. wsparcie we wdrażaniu systemu zarządzania szkołą, w oparciu o oprogramowania firmy Vulcan.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku: Praca w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu, w niepełnym wymiarze czasu pracy, samodzielna, z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca dobrego wzroku.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole w miesiącu październik 2020 r. wyniósł 0%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys zawodowy (CV),
  3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzane danych osobowych zgodnie
   z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych – (Dz. U. 2019 r. poz. 1781).
    
  4. kopie dokumentów potwierdzających przydatność do zajmowania stanowiska urzędniczego Specjalisty ds. Sieci i Urządzeń Informatycznych,
   a mianowicie:
 1. kwalifikacje zawodowe,
 2. dodatkowe kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań na w/w stanowisku,
 3. staż pracy wymagany do zatrudnienia na stanowisku i ogólny staż pracy,
  1. oświadczenie o niekaralności,
  2. oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia upoważniającego kandydata do zajmowania w/w stanowiska.

 

 1. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu, ul. Chabrów 65,
w zamkniętej kopercie, z opisem na kopercie: adres nadawcy, numer telefonu kontaktowego i nazwę stanowiska urzędniczego, na które dana osoba kandyduje w terminie do dnia 16 listopada 2020 r. do godz. 1200.

 

 1. Dodatkowych informacji udziela: Referent ds. kadr lub Wicedyrektor Szkoły, tel. 77 455 – 67 – 13.

 

                                                                                       

                                                                                                          Wicedyrektor

 

                                                                                              mgr Anna Czaplińska

Ilość odwiedzin: 563
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
Skrócony opis: Specjalista ds. Sieci i Urządzeń Informatycznych
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Czaplińska
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2020-11-04 15:02:12
Data udostępnienia informacji: 2020-11-04 15:02:12
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-04 15:26:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner