logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pmocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Młodzieżowy Dom Kultury
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
         minus Zespół Szkół Specjalnych w Opolu
         minus Publiczne Przedszkole nr 22 "Bajkowa Rodzina" w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
      minus Ogłoszenie o naborze
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu, 
im. Karola Musioła

45-267 Opole, ul. Mjr. Hubala 2

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu  ogłasza nabór na stanowisko – główny księgowy.

 1. Adres jednostki:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu

45-267 Opole, ul. Mjr. Hubala 2

 

       2. Określenie stanowiska :

Główny księgowy

       3. Wymiar etatu:

pełny wymiar czasu pracy

       4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo polskie,
   
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
   
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na
  określonym stanowisku tj. wykształcenie wyższe ekonomiczne, minimum 3-
  letnie doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej lub wykształcenie
  średnie (policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna) i minimum 6-letnie
  doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej
 • nieposzlakowana opinia,
   
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
   
 • osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione
  umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • umiejętność pracy w zespole i kompetencje interpersonalne,
   
 • mile   widziana znajomość   przepisów   oraz doświadczenie   w   administrowaniu
  bezpieczeństwem danych osobowych,

   
 • biegła obsługa komputera pozwalająca na poprawne wykonywanie zadań na
  stanowisku główny księgowy,

   
 • znajomość obsługi oraz umiejętność pracy w programie Płatnik ZUS i
  programie PROGMAN; KSAT

   
 • znajomość przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych, ustawy
  o rachunkowości, a także przepisów dotyczących ubezpieczeń 
  społecznych,

   
 • podstawowa znajomość przepisów Kodeks Pracy, ustawy
  Kodeks 
  postępowania administracyjnego, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o
  systemie oświaty
  i ustawy Prawo oświatowe,

   
 •  znajomość rozliczeń finansowych,
   
 • znajomość przepisów wynikających z ustawy o podatku VAT,
   
 •  wysokie zdolności analityczne, uczciwość, obowiązkowość, rzetelność, bardzo dobra
  organizacja pracy, samodzielność i szybkie podejmowanie decyzji, odporność na stres,
  komunikatywność, wysoka kultura osobista.

   

6.  Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki,
   
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
   
 • sporządzanie planów dochodów i wydatków budżetowych oraz działalności
  pozabudżetowej,

   
 • sporządzanie wszelkiej sprawozdawczości związanej z przydzielonym zakresem
  obowiązków na danym stanowisku,

   
 • prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej szkoły,
   
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych     z
  planem finansowym,

   
 • zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez
  Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu

   
 • nadzorowanie rozliczania płac i innych należności pracowniczych,
   
 • wykonywanie innych obowiązków i zadań wynikających z prowadzenia obsługi
  finansowo-księgowej szkoły, zleconych przez Dyrektora szkoły.

   

  7. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
   
 • CV opatrzony klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z
  dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 z
  późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”,

   
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
   
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane do
  zajmowania stanowiska (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

   
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
  (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

   
 • kserokopie świadectw pracy i ewentualne opinie o dotychczasowej pracy zawodowej
  (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub zaświadczenie o
  zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy,

   
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym
  stanowisku,

   
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
   
 • oświadczenie o niekaralności,
   
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osoby
  niepełnosprawnej).

   

      8. Informacja o warunkach pracy na stanowisku :

Praca w budynku ( brak windy) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu w pełnym wymiarze czasu pracy, samodzielna, z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca dobrego wzroku (praca przy komputerze), w  ustalonym w czasie pracy.

9. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  październiku 2020r. wynosił 0,0%.

10. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu, ul. Mjr. Hubala 2, w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego, opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze  – główny księgowy” w terminie do dnia 03.12 2020. do godz. 14.30.

       Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani   o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu.

Dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia informacji o wyniku naboru, zostaną protokolarnie zniszczone.

Informacja o wyniku  naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola (www.bip.um.opole.pl) oraz na tablicy informacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu.

mgr Alicja Mielniczuk
Dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
w Opolu                                                                       

Ilość odwiedzin: 691
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
Skrócony opis: główny księgowy
Osoba, która wytworzyła informację: Sylwia Orlik
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Mielniczuk
Osoba, która wprowadzała dane: Sylwia Orlik
Data wytworzenia informacji: 2020-11-18 07:38:00
Data udostępnienia informacji: 2020-11-18 07:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-18 07:58:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner