logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pmocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Młodzieżowy Dom Kultury
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
         minus Zespół Szkół Specjalnych w Opolu
         minus Publiczne Przedszkole nr 22 "Bajkowa Rodzina" w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
      minus Ogłoszenie o naborze
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR 

ZESPOŁU  SZKÓŁ MECHANICZNYCH W OPOLU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

referent ds. administracyjno - pracowniczych

 

Planowane zatrudnienie  m-c styczeń 2021r.

 

 1. Adres jednostki:

Zespół Szkół Mechanicznych
45-027 Opole, ul. E. Osmańczyka 22

 

 1. Określenie stanowiska:
 • nazwa stanowiska: referent ds. administracyjno - pracowniczych
 • wymiar czasu pracy:  0,5 etatu tj. 20 godzin tygodniowo
   
 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie średnie;
 • nieposzlakowana opinia;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku                referenta ds. administracyjno – pracowniczych

 

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 

 • doświadczenie zawodowe - na identycznym lub podobnym stanowisku,                         mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowych;
 • dobra znajomość środowiska Microsoft Office,  MS WORD, programu kadrowego firmy Vulcan lub innego oprogramowania służącego do obsługi procesów kadrowych, znajomość programu Płatnik;
 • znajomość obsługi serwisów BIP, GUS, RSPO, SIO, ISAP;
 • znajomość przepisów w ramach danego stanowiska i umiejętność właściwego ich interpretowania;
 • biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych;
 • umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy;
 • rzetelność, sumienność, samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, zaangażowanie w pracy;
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Zespołu: m.in.  sporządzanie umów o pracę, stosunków pracy na podstawie mianowania,  porozumień zmieniających do umów, sporządzanie świadectw pracy i innej dokumentacji związanej ze zwalnianiem pracowników;
 • Przygotowywanie spraw pracowniczych w zakresie: przeniesienia, przeszeregowania, awansów, urlopów pracowniczych, urlopów zdrowotnych, macierzyńskich, wychowawczych,  nagród jubileuszowych, przyznania dodatków funkcyjnych, motywacyjnych, stażowych, za wysługę lat i itp. dla pracowników niepedagogicznych, nauczycieli, wychowawców bursy oraz wprowadzanie odpowiednich zmian  w dokumentacji kadrowej;
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników niepedagogicznych szkoły  i bursy, zwolnień lekarskich, urlopów i innych absencji pracowników niepedagogicznych szkoły i bursy, prowadzenie ewidencji nieobecności pracowników pedagogicznych szkoły i bursy;
 • Sporządzanie duplikatów świadectw pracy i innych zaświadczeń m.in. do ZUS na podstawie dokumentacji archiwalnej;
 • Współpraca i udzielanie pomocy pracownikom Zespołu w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia  w ZUS w celu przyznania uprawnień emerytalnych, rentowych , świadczeń rehabilitacyjnych;
 • Obsługa programu „PŁATNIK” - w zakresie zgłaszania i wyrejestrowywania pracowników Zespołu, członków ich rodzin, zleceniobiorców, zgłaszania zmian w tym zakresie;
 • Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie obsługi programu  
  „ PŁATNIK”;
 • Przygotowywanie sprawozdawczości dotyczącej spraw kadrowo-płacowych;
 • Przygotowywanie bazy danych  kadrowych do Systemu Informacji Oświatowej;
 • Przygotowywanie danych oraz udział w opracowywaniu arkusza organizacyjnego          i aneksów do arkusza  na dany rok szkolny we współpracy z wicedyrektorami  i z księgowością;
 • Przygotowywanie danych do planów finansowych we współpracy z wicedyrektorami i z księgowością;
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli;
 • Prowadzenie komputerowej ewidencji kadrowej pracowników niepedagogicznych w programie ProgmMan  Kadry Wolters Kluwer oraz bieżąca aktualizacja bazy danych kadrowych;
 • Udzielanie pracownikom Zespołu niezbędnych  informacji  w zakresie prawa pracy;
 • Sporządzanie na polecenie Dyrektora umów cywilno-prawnych;
 • Przekazywanie niezbędnych dokumentów do działu księgowości dotyczących zatrudniania i wynagradzania pracowników Zespołu;
 • Przygotowywanie dokumentacji do sprawozdań na potrzeby GUS;                   
 • Przygotowywanie  i przekazywanie akt osobowych oraz innych dokumentów do Składnicy Akt;
 1. Warunki pracy na stanowisku:

Praca administracyjno – biurowa na jedną zmianę w wymiarze 0,5 etatu, zadania realizowane głównie w siedzibie Zespołu. Przewaga pracy wymagająca wysiłku umysłowego, odporności na stres, dobrego wzroku - praca przy komputerze. Występują bariery architektoniczne utrudniające dostęp do pomieszczeń biurowych     i sanitarnych dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdów i wind, poruszanie się po budynkach oraz licznych korytarzach i klatkach schodowych).

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

Informuje się kandydatów, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu

listopadzie 2020r. wyniósł  0,96 %.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 • list motywacyjny;
 • życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą o treści:

 „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu w celu wzięcia udziału   w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Zostałem(łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem” i podpisem kandydata.

 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według wzoru dostępnego na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Opola;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg całej pracy zawodowej, a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej - zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia;
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii lub dokumenty potwierdzające posiadanie nieposzlakowanej opinii np. referencje poprzednich zakładów pracy, miejsc odbywania stażu lub praktyk zawodowych;
 • kserokopie innych  dokumentów potwierdzających posiadanie umiejętności i kwalifikacje;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych pozwalających na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 • dokumentu potwierdzający niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych;

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu ul. E. Osmańczyka 22 w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze  –  referent ds. administracyjno - pracowniczych”.

Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do dnia 28 grudnia 2020r. do godz. 12.00.

Dopuszcza się możliwość przesłania dokumentów drogą pocztową.
O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu. Dokumenty niekompletne oraz dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną poinformowani telefonicznie o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl) oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu ul. E. Osmańczyka 22

Dokumenty aplikacyjne  kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą zniszczone komisyjnie  po upływie co najmniej sześciu miesięcy   od daty ogłoszenia informacji o wyniku naboru.

  
Dyrektor
Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu

Bogusław Januszko

Ilość odwiedzin: 1024
Nazwa dokumentu: Zespół Szkół Mechanicznych
Skrócony opis: referent ds. administracyjno - pracowniczych
Osoba, która wytworzyła informację: Sylwia Orlik
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusław Januszko
Osoba, która wprowadzała dane: Sylwia Orlik
Data wytworzenia informacji: 2020-12-15 11:35:27
Data udostępnienia informacji: 2020-12-15 11:35:27
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-15 12:02:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner