logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

KWiA-I-0913/11/1/2006

 

                            Opole, 25 maja 2006r.

PROTOKÓŁ KONTROLI nr     05/2006

 

Jednostka kontrolowana

 Wydział Lokalowy Urzędu Miasta Opola

Nazwa organu sprawującego nadzór

 Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

 06.03.2006r.-31.03.2006r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Tadeusz Lech – inspektor Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu, kierownik zespołu kontrolnego,

 Agnieszka Lisiecka – podinspektor Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu, członek zespołu kontrolnego,

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

 Nr 9/2006, Nr 10/2006

 

Przedmiot kontroli

 Realizacja zadań w zakresie prowadzenia spraw związanych z zamianą mieszkań.

Okres objęty kontrolą

 2004 – 2005r.

 

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

 Zofia Lachowicz – naczelnik Wydziału Lokalowego

 

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

 (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – kierownik Referatu Lokali Mieszkalnych i Użytkowych

 

 Podstawy prawne

1.      Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r., Nr 71, poz.733 z późniejszymi zmianami).

2.      Uchwała Nr XLVII/608/01 Rady Miasta Opola z dnia 18 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

3.      Uchwała Nr XX/185/03 Rady Miasta Opola z dnia 20 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

4.      Uchwała Nr XXXV/342/04 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

5.      Uchwała nr XXV/218/04 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy miasta Opola na rzecz najemców.

6.      Uchwała nr XXV/218/04 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy miasta Opola na rzecz najemców.

7.      Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami).

8.      Postanowienie Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.02.2003 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

9.      Zarządzenie Nr OR.I-0151 – 204 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia i zatwierdzenia składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

10.  Wykaz procedur – trybów załatwiania spraw w Referacie Lokali Mieszkalnych i Użytkowych Wydziału Lokalowego.

Techniki zastosowane podczas postępowania

 

W trakcie kontroli analizie poddano cały zbiór dokumentów dotyczący zamian mieszkań w latach 2004-2005. Przedmiotem analizy były:

-          przyjęte procedury postępowania,

-          rodzaj prowadzonej dokumentacji i jej kompletność,

-          sposób dokumentowania realizowanych zadań,

          -    prawidłowość postępowania przy dokonywaniu poszczególnych zamian,

-          dokumentacja potwierdzająca spełnienie warunków do dokonania zamiany,

-          zgodność realizacji zadań z przyjętymi uchwałami Rady Miasta.            

Dane zawarte w tych dokumentach porównano z obiektywnymi kryteriami określonymi poniżej. 

Kryteria

     Zgodnie z § 3 pkt 3 Uchwały Nr XLVII/608/01 Rady Miasta Opola z dnia 18 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gmin, zm. uchwałą nr XXXV/342/04 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2004r.: 

- umowa najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy może być zawarta z osobą, która przekaże lokal dotychczas zajmowany do dyspozycji gminy w zamian za lokal dostarczony przez gminę w przypadku, gdy zaistnieje jedna z przesłanek:

 a)        najemca wystąpił z wnioskiem o zamianę na lokal o niższym  standardzie lub mniejszej powierzchni,

b)      najemca lub osoba uprawniona do zamieszkiwania wraz z najemcą jest osobą niepełnosprawną, a usytuowanie zajmowanego lokalu uniemożliwia dostosowanie do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

 c)      najemca zamieszkuje w lokalu, w którym na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania przypada mniej niż 5 m² powierzchni mieszkalnej.

 Zgodnie z § 6 powyższej uchwały:

 -   najemca lokalu może dokonać zamiany zajmowanego lokalu z osobą posiadającą tytu

    prawny do lokalu.,

-  wzajemna zamiana lokali mieszkalnych pomiędzy lokatorami wymaga ich porozumienia  oraz zgody dysponentów lokali,

-   zamiana lokalu zajmowanego przez najemcę na lokal lub dom, stanowiący odrębny  przedmiot własności, wymaga przeniesienia własności nieruchomości na najemcę.

 Zgodnie z § 6 powyższej uchwały:

-          kontrola społeczna realizowana jest przez Społeczną Komisję Mieszkaniową opiniującą      wnioski o najem lokali z wyłączeniem spraw określonych w  § 3 pkt 5 i § 6.

 Wyżej wymienione przesłanki zostały wprowadzone Uchwałą nr XXXV/342/04 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2004r. Uchwała ta została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym województwa opolskiego nr 66 poz.1749 z dnia 05.10.2004r. i zaczęła obowiązywać po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia, tj. od dnia 20.10.2004r.

 Zgodnie z § 2 pkt.1 ust. 1 uchwały nr XXV/218/04 z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy miasta Opola na rzecz najemców:

- przy sprzedaży nieruchomości na rzecz najemcy wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny:

1. w przypadku sprzedaży za gotówkę – w wysokości 80 % ceny.

 Zgodnie z § 3 powyższej uchwały:

- w przypadku zbycia lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat od dnia jego nabycia, udzielona bonifikata podlega zwrotowi po jej waloryzacji.

 Sprawdzono również zmiany w stanie prawnym gminnych lokali mieszkalnych jakie zaszły po dokonanych zamianach.

Na okoliczność poczynionych ustaleń sporządzono odpowiednie zestawienia i wykazy oraz pobrano ustne wyjaśnienia. Celem szczegółowego udokumentowania przebiegu nietypowych transakcji, do niniejszego protokołu dołączono również materiały z wcześniejszych ustaleń dotyczących dwóch zamian, a w jednym przypadku sporządzono diagram. Dokumenty te stanowią integralną częścią protokołu kontroli.

 Cel kontroli

 Celem kontroli była ocena prawidłowości realizacji zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego. Zgodnie z § 34 ust.2 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, do zadań Wydziału Lokalowego należy między innymi prowadzenie spraw związanych z zamianą mieszkań. Zadania te realizowane są przez Referat Lokali Mieszkalnych i Użytkowych. Realizacja powyższych zadań polega na:

      - przedkładaniu wniosków do zaopiniowania przez Społeczną Komisję Mieszkaniową,

      - sporządzaniu list osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu do zamiany,

      - przygotowywaniu propozycji lokali do zamiany,

      - przyjmowaniu ofert osób zainteresowanych zamianą wzajemną zajmowanych lokali.

 USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI

 W zakresie zamian wzajemnych

W 2004r. złożono ogółem czterdzieści cztery wnioski o zamianę wzajemną. Wykaz tych wniosków zawiera poniższa tabela:

 Tabela nr 1

 

Lp.

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Adresy lokali

Tytuł prawny do lokalu

Uwagi

Przed zamianą

Po zamianie

Przed zamianą

Po zamianie

1.

 

 

 

(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))

najem

najem

 

1.

najem

najem

 

2.

najem

najem

 

2.

najem

najem

 

3.

najem

najem

 

3.

najem

najem

 

4.

najem

najem

 

4.

najem

najem

 

5.

najem

najem

 

5.

najem

najem

 

6.

najem

najem

 

6.

najem

najem

 

7.

najem

najem

 

7.

najem

najem

 

8.

najem

najem

 

8.

najem

najem

 

9.

lokatorskie prawo do lokalu

najem

 

9.

najem

lokatorskie prawo do lokalu

 

10.

najem

najem

 

10.

najem

najem

 

11.

najem

najem

 

11.

najem

najem

 

12.

najem

------------------

 

12.

własność

------------------

 

13.

najem

najem

 

13.

najem

najem

 

14.

najem

------------------

 

14.

własność

------------------

 

15.

najem

najem

 

15.

najem

najem

 

16.

najem

-----------------

 

16.

własność

------------------

 

17.

najem

najem

 

17.

najem

najem

 

18.

najem

najem

 

18.

najem

najem

 

19.

najem

najem

 

19.

najem

najem

 

20.

najem

własność

Patrz poniższa analiza II.

20.

własność

najem

 

21.

najem

 

 

21.

najem

 

 

22.

najem

najem

 

22.

najem

najem

 

23.

najem

najem

 

23.

najem

najem

 

24.

najem

najem

 

24.

najem

najem

 

25.

najem

najem

 

25.

najem

najem

 

26.

najem

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 

26.

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

najem

 

27.

Własność (dom)

najem

 

27.

najem

Własność (dom)

 

28.

własność

najem

 

28.

najem

własność

 

29.

własność

------------------

 

29.

najem

------------------

 

30.

najem

własność

 

30.

własność

najem

 

31.

najem

najem

 

31.

najem

najem

 

32.

najem

własność

 

32.

własność

najem

 

33.

własność

 

 

33.

najem

 

 

34.

najem

najem

 

34.

najem

najem

 

35.

najem

najem

 

35.

najem

najem

 

36.

lokatorskie prawo do lokalu

najem

 

36.

najem

lokatorskie prawo do lokalu

 

37.

najem

lokatorskie prawo do lokalu

 

37.

lokatorskie prawo do lokalu

najem

 

38.

najem

najem

 

38.

najem

najem

 

39.

najem

najem

 

39.

najem

najem

 

40.

najem

najem

 

40.

najem

najem

 

41.

najem

------------------

 

41.

własność

------------------

 

42.

własność

------------------

 

42.

najem

------------------

 

43.

najem

spółdzielczo-lokatorskie

 

43.

spółdzielczo-lokatorskie

najem

 

44.

najem

 

 

44.

własność

 

 

Jak wynika z powyższej tabeli w czternastu przypadkach wnioski o zamianę wzajemną złożyły osoby nie będące najemcami mieszkań komunalnych (właściciele mieszkań lub domów).

W wyniku kontroli ustalono, że w 2004r. faktycznie dokonano trzydzieści pięć zamian wzajemnych. W sześciu przypadkach osoby posiadające na własność nieruchomość dokonały zamiany na lokal komunalny ( poz. 20, 26, 27, 28, 30, 32 tabeli nr 1).   W trzech przypadkach najemcy po dokonanej zamianie złożyli następnie wnioski o wykup mieszkań. Z powyższych danych wynika, że 8,57% najemców, którzy dokonali zamian wzajemnych w 2004r. złożyło następnie wnioski o wykup mieszkań.

 

 Natomiast w 2005r. złożono ogółem trzydzieści cztery  wnioski o zamianę wzajemną. Wykaz tych wniosków zawiera tabela nr 2.

 

Tabela nr 2

 

Lp.

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Adresy lokali

Tytuł prawny do lokalu

Uwagi

Przed zamianą

Po zamianie

Przed zamianą

Po zamianie

1.

 

 

 

(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))

najem

najem

 

1.

najem

najem

 

2.

własność

najem

W tym przypadku przeprowadzono szczegółową analizę, która znajduje w dalszej części protokołu. W dniu 19.04.06 sprawa została przekazana do Komendy Miejskiej Policji w Opolu.

2.

najem

własność

 

3.

najem

najem

 

3.

najem

najem

 

4.

najem

własność

 

4.

własność

najem

 

5.

własność

najem

W tym przypadku, jak i w przypadku poz. 28 przeprowadzono szczegółową analizę, która znajduje się w dalszej części protokołu. W dniu 19.04.06 sprawa została przekazana do Komendy Miejskiej Policji w Opolu.

5.

najem

własność

 

6.

najem

Rezygnacja z zamiany

 

6.

najem

 

 

7.

najem

najem

 

7.

najem

najem

 

8.

najem

najem

 

8.

najem

najem

 

9.

najem

Spółdzielcze prawo własnościowe

 

9.

Spółdzielcze prawo własnościowe

najem

 

10.

najem

najem

 

10.

najem

najem

 

11.

najem

najem

 

11.

najem

najem

 

12.

najem

najem

 

12.

najem

najem

 

13.

najem

najem

 

13.

najem

najem

 

14.

najem

najem

 

14.

najem

najem

 

15.

najem

najem

 

15.

najem

najem

 

16.

najem

własność

 

16.

własność

najem

 

17.

najem

najem

 

17.

najem

najem

 

18.

najem

najem

 

18.

najem

najem

 

19.

najem

najem

 

19.

najem

najem

 

20.

najem

najem

 

20.

najem

najem

 

21.

najem

najem

 

21.

najem

najem

 

22.

najem

najem

 

22.

najem

najem

 

23.

najem

najem

 

23.

najem

najem

 

24.

własność

najem

 

24.

najem

własność

 

25.

najem

własność

 

25.

własność

najem

 

26.

najem

najem

 

26.

najem

najem

 

27.

najem

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

 

27.

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

najem

 

28.

własność

najem

Patrz analiza z poz.5

28.

najem

własność

 

29.

własność

rezygnacja

 

29.

najem

rezygnacja

 

30.

najem

własność

 

30.

własność

najem

 

31.

najem

Nie zgłosili się

 

31.

najem

Nie zgłosili się

 

32.

Lokatorskie komunalne

najem

 

32.

Spółdzielcze lokatorskie

najem

 

33.

najem

najem

 

33.

najem

najem

 

34.

najem

najem

 

34.

najem

najem

 

Z powyższych danych wynika, że w 2005 r.  wnioski o zamianę złożyło dziesięciu właścicieli mieszkań.

W wyniku kontroli ustalono, że w 2005r. dokonano trzydzieści jeden zamian wzajemnych. W dziewięciu przypadkach osoby posiadające na własność nieruchomość dokonały zamiany na lokal komunalny ( poz. 2, 4, 5, 9, 16, 24, 25, 28, 30 tabeli nr 2). W pięciu przypadkach najemcy po dokonanej zamianie złożyli następnie wnioski o wykup mieszkań. Z powyższych danych wynika, że 16,12% najemców, którzy dokonali zamian wzajemnych w 2005r. złożyło następnie wnioski o wykup mieszkań.

 

Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą wszystkich zamian wzajemnych dokonanych w latach 2004-2005. Ustaleń dokonano na podstawie złożonych wniosków i dołączonej do nich dokumentacji oraz na podstawie prowadzonych rejestrów wniosków. Zgodnie z pisemnymi procedurami - rejestrami wniosków są rzeczowe wykazy akt.

W wyniku kontroli ustalono, że w każdym przypadku przeniesienia własności nieruchomości na najemcę dokonano aktem notarialnym.

W jednym przypadku (poz. 42 tabeli nr 1) Gmina Opole nie wyraziła zgody na dokonanie zamiany wzajemnej, ponieważ jeden z wnioskodawców oprócz tytułu do spółdzielczego prawa własnościowego posiadał także tytuł prawny do drugiego lokalu położonego w pobliskiej miejscowości. O powyższej decyzji wnioskodawca został poinformowany przez naczelnika Wydziału Lokalowego pismem z dnia 12.11.2004r.

Podstawą niewyrażenia zgody w tej sprawie był przepis art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W wyniku kontroli ustalono, że osoba ta, pomimo niewyrażenia jej wówczas zgody na zamianę mieszkania, stała się jego właścicielem w późniejszym czasie, tj. w dniu 20.10.2005r.  Przebieg poszczególnych transakcji dotyczących zamiany tego mieszkania a następnie jego wykupu obrazuje poniższy diagram.

 Diagram nr 1 znajduje się w załączniku do protokołu.

We wszystkich pozostałych przypadkach Urząd Miasta Opola wyraził zgodę na dokonanie tych zamian. W wyniku kontroli nie stwierdzono przypadków kwalifikujących się do niewyrażenia zgody na dokonanie zamiany.

Szczegółowy opis dotyczący pozycji 2 w tabeli nr 2 zawiera poniższa analiza, która została sporządzona po zakończeniu odrębnego postępowania wyjaśniającego prowadzonego w tej sprawie.

(Akta kontroli nr 06/05/I/39-87)

W dniu 03.04.2006r. do Prezydenta Miasta Opola zgłosiła się pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))z prośbą o udzielenie jej pomocy w sprawie mieszkania przy ul. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Jednocześnie przedłożyła pismo, w którym opisała swoją sytuację związaną z zamianą i wykupem mieszkania. W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów załączonych do pisma oraz materiałów będących przedmiotem kontroli aktualnie prowadzonej przez tutejszy Wydział ustalono co następuje:

Z treści pisma pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))wynika, że w lipcu 2004r. otrzymała ona wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), gdyż nie była w stanie opłacać czynszu. Sąsiadka(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), zam. przy ul(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zaproponowała  jej pomoc.

 W dniu 17.01.2005r. pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) złożyły w Wydziale Lokalowym wnioski o zamianę wzajemną mieszkań. Z wniosku pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))wynika, że była ona najemcą lokalu o pow. 50,40 m² przy ul. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))i posiadała zadłużenie ok. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Natomiast z aktu notarialnego repertorium (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) wynika, że (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) posiadała na własność lokal mieszkalny w Opolu przy ul. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198.

W dniu 28.01.2005r. obie panie otrzymały na piśmie nr L.RLMU.7140.III.2/05 z Urzędu Miasta Opola wstępną zgodę na dokonanie przedmiotowej zamiany.

Z załączonego dowodu wpłaty wynika, że w dniu 01.02.2005r. pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) uregulowała zaległy czynsz za lokal pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))na kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł.

W związku z uregulowaniem zaległości czynszowych zarządca nieruchomości - ,,Feroma

Załączniki do pobrania: 2006-06-27 08:47:32 - Diagram nr 1 (28.50 kB)
2006-06-27 08:50:44 - wnioski pokontrolne (63.50 kB)
2006-06-27 08:56:26 - wystąpienie pokontrolne 1 (37.50 kB)
2006-06-27 08:59:05 - wystąpienie pokontrolne 2 (32.50 kB)

Ilość odwiedzin: 40483
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2006-06-27 08:29:15
Data udostępnienia informacji: 2006-06-27 08:29:15
Data ostatniej aktualizacji: 2006-06-27 08:59:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner