logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

         KWiA-I-0913/6/1/2006
 
Opole, 14 lipca 2006r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr    10/2006
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Opola
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
22 maja 2006r. - 5 czerwca 2006r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Agnieszka Lisiecka – podinspektor Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Wiesław Pałczyński – st. specjalista Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Nr 21/06 i 22/06
Przedmiot kontroli
Realizacja zadań i prawidłowość wydatkowania środków finansowych przez Miejską Informację Turystyczną w Opolu.
Okres objęty kontrolą
2005 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Dorota Michniewicz – Naczelnik Wydziału Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Opola
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
Dorota Michniewicz – Naczelnik
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))     - Referent
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))     - Podinspektor

 
 
 
 
 
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz.    1591 z późn. zm.),    
2.     Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r., Nr 115, poz. 148 z późn. zm.),
3.     Ustawa z dnia 29 września 2002 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 76, poz. 694 z póżn. zm.),
4.     Zarządzenie Nr OR.I-152-21/2004 z dnia 2 czerwca 2004 r. Prezydenta Miasta Opola w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.
5.     Uchwała nr LXII/738/02 Rady Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Opolskim a Gminą Opole, dotyczące realizacji zadania związanego z promocją turystyczną Opola.
 
 
 
 
 
 
Cel kontroli
 
 
Celem kontroli było zbadanie zakresu realizacji zadań i prawidłowości rozliczania otrzymanych środków finansowych przez Miejską Informację Turystyczną w Opolu.
 
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowych dot. Miejskiej Informacji Turystycznej.
Dokonano analizy przyjętych zasad i rozwiązań w kwestii pobierania opłat i ich odprowadzania do budżetu miasta ze sprzedaży wydawnictw turystyczno-krajoznawczych. 
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przedłożoną dokumentację organizacyjną dostępną w Wydziale Kultury Sportu i Turystyki oraz rozmowy i wyjaśnienia pracowników merytorycznych i Naczelnika Wydziału.
Analizie poddano całość dokumentacji w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji księgowej i wyciągów bankowych.
Ponadto ustaleń dokonano na podstawie innych dokumentów mających związek z Miejską Informacją Turystyczną.
 
USTALENIA KONTROLI
  
Sprawy ogólno-organizacyjne.
 
W dniu 26 maja 1999 r. przy ul. Krakowskiej 15, obok biura PTTK, otwarta została Miejska Informacja Turystyczna. Podstawowym zadaniem tej placówki jest promocja turystyczna miasta Opola i województwa opolskiego.
Zakres tego zadania określony został szczegółowo § 2 Porozumienia z 27.12.2002 r. zawartego pomiędzy Województwem Opolskim a Gminą Opole i obejmuje:
 
1. informowanie o atrakcjach turystycznych oraz bieżących imprezach turystycznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w mieście i regionie,
2. rozpowszechnianie informacji o przyrodniczych i krajobrazowych walorach regionu,
3. informowanie o możliwościach rekreacji w regionie(z uwzględnieniem bazy noclegowej, gastronomicznej, połączeń komunikacyjnych, szlaków turystycznych oraz rowerowych, itp.).
 
Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Opola do zakresu działania Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki należy m.in.:
- obsługa Miejskiej Informacji Turystycznej.
 
Z porównania zakresu działania Wydziałów wynika, że Miejska Informacja Turystyczna winna współpracować z Wydziałem Gospodarki i Promocji Miasta. Dla tego wydziału Miejska Informacja Turystyczna jest dodatkowym narzędziem do realizacji własnego zakresu działania.
 
Ponadto do zadań Wydziału Gospodarki I Promocji Miasta należy m.in.:
- organizowanie i prowadzenie działań związanych z promocją turystyczną miasta    we współpracy z wydziałami Urzędu Miasta, instytucjami zewnętrznymi, krajowymi i lokalnymi,
- prowadzenie wielokierunkowych działań dotyczących udziału miasta w wystawach, targach, organizowanych w kraju i zagranicą,
- opracowanie materiałów promocyjnych (foldery, wydawnictwa, informatory),
- promowanie miasta poza granicami kraju we współpracy z Biurem Spraw Międzynarodowych,
- organizowanie targów, wystaw, konkursów promujących miasto, wspólnie z lokalnymi instytucjami samorządu gospodarczego,
- współpraca z lokalnymi firmami poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć promocyjnych.
 
Ustalenia w sprawie utworzenia Miejskiej Informacji Turystycznej w Opolu
 
 
Rada Miasta Opola w dniu 27 czerwca 2002 r. przyjęła Uchwałę nr LXII/738/02 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Opolskim a Gminą Opole dotyczącego realizacji zadania związanego z promocją turystyczną Opolszczyzn,  której wykonanie powierza Zarządowi Miasta Opola (akta kontroli 06/10/I/str. 13-14).
W dniu 27 grudnia 2002 r. Rada Miasta podejmuje Uchwałą nr IV/36/02 zmieniającą uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Opolskim a gminą Opole, dotyczącą realizacji zadania związanego z promocją turystyczną Opolszczyzny, w której realizację zastrzega pod warunkiem przekazania koniecznych środków finansowych na jego realizację (akta kontroli 06/10/I/str. 16).  
27 grudnia 2002 r. zostało zawarte porozumienie. pomiędzy Województwem Opolskim a Gminą Opole, obowiązujące od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Zadania własne samorządu województwa w zakresie promocji turystycznej województwa zostały powierzone Gminie Opole (akta kontroli 06/10/I/str. 17-20).
Zakres powierzonych zadań obejmował:
- informowanie o atrakcjach turystycznych oraz bieżących imprezach turystycznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w regionie,
- rozpowszechnianie informacji o przyrodniczych i krajoznawczych walorach województwa,
- informowanie o możliwościach rekreacji w województwie ( z uwzględnieniem bazy noclegowej, gastronomicznej, połączeń komunikacyjnych, szlaków turystycznych i rowerowych, itp.).
Jednocześnie Województwo będzie przekazywać 16.000.-zł na realizację tego zadania oraz na bieżąco odpowiednią ilość materiałów promujących region.
 
Z dniem 30 kwietnia 2003 r. Zarząd Województwa Opolskiego ze skutkiem na dzień 31 maja 2003 r. wypowiedział w/w porozumienie (akta kontroli 06/10/I/str. 15).
 
Dnia 30 maja 2003 r. została zawarta umowa Nr 175/2003 pomiędzy Województwem Opolskim a Gminą Opole dotycząca współpracy w zakresie prowadzenia Regionalnej i Miejskiej Informacji Turystycznej w Opolu. Strony umowy ustaliły zakres współpracy jak w wcześniejszym porozumieniu. Jednak kwota środków przekazywanych uległa obniżeniu do 9.330.- zł. (akta kontroli 06/10/I/str.18 ). Czas obowiązywania ustalony został do 31 grudnia 2003 r.
Dnia 30 września 2003 r. z uwagi na zbliżający się termin wygaśnięcia umowy o współpracy Prezydent Miasta skierował wystąpienie do Marszałka Województwa Opolskiego , w którym to stwierdza, że obowiązująca umowa ogranicza rozwój tej instytucji. Proponuje zmianę dotychczasowych warunków umowy dotyczących   zwiększenia o 100 % rocznej kwoty dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego do kwoty 35.000 zł . Środki te zostałyby przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne płacy pracownika odpowiedzialnego za informację regionalną (akta kontroli 06/10/I/str. 25-26).
Marszałek Województwa Opolskiego w odpowiedzi z dnia 17.11.200 r. uchylił się od zajęcia stanowiska w zasadniczej sprawie, w zamian proponując nawiązanie współpracy z Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną działającą przy Polskiej Organizacji Turystycznej (akta kontroli 06/10/I/str. 27-28/.
Biorąc powyższe przesłanki pod uwagę w dniu 25.11.2003 r. Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki wystąpiła do Prezydenta Miasta Opola z prośbą o zapewnienie w budżecie Miasta Opola środków na ten cel.
Od roku 2004 w Budżecie Miasta Opola środki na te cel ujęte w rozdziale 63001 w kwocie 17.500 zł.
Ponadto stwierdzono, że rozpoczęta wymiana pism między Zarządem Województwa Opolskiego a Prezydentem Miasta Opola w tej tematyce trwała przez cały rok następny nie przynosząc żadnych istotnych zmian. Od 2004 r. koszty działalności i utrzymania Miejskiej Informacji Turystycznej obciążają budżet miasta Opola (akta kontroli 06/10/I/str. 29-36).
 
Ustalenia w sprawie obsady personalnej Miejskiej Informacji Turystycznej w Opolu
 
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2004 z dnia 1 .02.2004r. Naczelnika Wydziału Kultury Sportu i Turystyki WKST-0147-2/06 w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału i ustalenia szczegółowego podziału czynności, dla Miejskiej Informacji Turystycznej wyodrębniono dwa stanowiska pracy.
Jedno z nich obsadzone było w wymiarze pełnego etatu, a drugie w wymiarze ½ etatu, finansowanego z budżetu Urzędu Marszałkowskiego do końca 2003 r.
 
Stanowisko ds. miejskiej informacji turystycznej obejmowało następujące zadania:
- realizacja usług w zakresie informacji turystycznej,
- stała współpraca z instytucjami obsługi turystycznej na terenie miasta,
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z urzędami, instytucjami i innymi      podmiotami celu pozyskiwania i organizowania przepływu aktualnych informacji,
- sprzedaż materiałów promocyjnych publikowanych przez Urząd miasta w siedzibie Miejskiej Informacji Turystycznej oraz prowadzenie rozliczeń z Wydziałem finansowym Urzędu.
 
Stanowisko ds. wojewódzkiej informacji turystycznej obejmowało następujące zadania:
- wykonywanie usług w zakresie informacji turystycznej,
- stała współpraca z instytucjami obsługi turystycznej na terenie województwa,
- współpraca z Biurem Promocji Urzędu Marszałkowskiego,
- gromadzenie i udostępnianie materiałów promocyjnych województwa.
 
Aktualne obowiązuje od 13.04.2006 r. zarządzenie Nr WKST-0147-2/06 Naczelnika w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału, w którym zaktualizowano zadania poszczególnych stanowisk pracy (akta kontroli 06/10/I/str. 43-46)
 
Wykorzystanie etatów przedstawia się następująco:
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))       - zatrudniony w pełnym wymiarze czasowym, 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))       – ½ etatu – aktualnie na urlopie wychowawczym,
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))      – umowa zlecenie od 1.07.2005r. do 31.12.2005r. i od 1.01.2006r. do 31.05.2006r. Rozwiązanie umowy o prace nastąpiło na wniosek pracownika na zasadzie porozumienia stron z dniem 13.01.2006r.,
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))      - ½ etatu od 10.05.2006r. (akta kontroli 06/10/I/str. 57-61).
 
 
Ustalenia w sprawie sprzedaży materiałów promocyjnych.
 
 
Materiały promocyjne dotyczące miasta Opola przeznaczone do sprzedaży, są przekazywane protokolarnie przez Wydział Gospodarki i Promocji Miasta. Ceny ustalane są przez Wydział Budżetu na postawie faktur wystawianych przez wykonawców tych materiałów zleconych przez Urząd Miasta (akta kontroli 06/10/I/str. 9).
Rozliczenia finansowe ze sprzedaży są dokonywane do Wydziału Budżetu raz w miesiącu. Na rozliczenie składają się raport kasowy, wydruk z programu kasowego i bankowe dowody wpłaty.
Środki uzyskane sprzedaży wydawnictw i materiałów promocyjnych stanowią dochody własne budżetu miasta. 
Według Regionalnej Izby Obrachunkowej, jeśli ich sprzedaż dokonywana jest po cenie pokrywającej koszty produkcji, działalność ta nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 23 grudnia 1988r o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr41 poz.324 z późn. zm). Prowadzenie tego typu działalności należałoby zakwalifikować jako prowadzenie gospodarki komunalnej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9 poz. 43 z późń. zm.)  (akta kontroli 06/10/I/str. 64-65). 
Tego typu dochody realizowane przez Miejską Informację Turystyczną są dochodami Urzędu Miasta.
 
 
Sprzedaż Miejskiej Informacji Turystycznej w kontrolowanym okresie ilustrują poniższe zastawienia. 
 
Tabela nr 1
                   Sprzedaż materiałów promocyjnych w 2005r.
 

Lp.
Miesiąc
     Kwota w zł.
1.
Styczeń
            0,00
2.
Luty
            0,00
3.
Marzec
 75,50
4.
Kwiecień
280,20
5.
Maj
212,10
6.
Czerwiec
305,80
7.
Lipiec
 55,20
8.
Sierpień
334,48
9.
Wrzesień
739,19
10.
Październik
203,15
11.
Listopad
186,90
12.
Grudzień
203,80
Razem
      2.596,32

 
 
Tabela nr 2
 
Sprzedaż materiałów promocyjnych w 2005r. (wg towarów)
 
 

Lp.
Nazwa towaru
Ilość
Wartość w PLN
1.
Folder w. j. ang.

Załączniki do pobrania: 2006-09-27 11:48:25 - wnioski pokontrolne (62.00 kB)
2006-09-27 11:50:50 - wystąpienie pokontrolne (24.00 kB)

Ilość odwiedzin: 9823
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2006-09-27 11:38:39
Data udostępnienia informacji: 2006-09-27 11:38:39
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-27 11:58:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner