logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
KWiA-I-0913/7/1/2006
 
Opole, 25.08.2006 r.
 
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 11/2006
 
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
 
Termin przeprowadzenia kontroli
29.06.2006 r. do 07.07.2006 r.
 
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Jacek Spadło – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Agnieszka Lisiecka –podinspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Nr 23/2006
 
Nr 24/2006
 
Przedmiot kontroli
Realizacja wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2004 r.
 
Okres objęty kontrolą
2003 r., 2004 r., 2005 r.
 
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Maria Rękas – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
Maria Rękas – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
 
 
I.                   Podstawy prawne
 
1.      Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Opola z dnia 15 czerwca 2000 r. z późniejszymi zmianami.
2.      Zarządzenie Nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola.
3.      Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami).
4.      Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 01.142.1591 z późniejszymi zmianami).
5.      Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami).
6.      Ustawa z dnia 10 czerwca o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 z późniejszymi zmianami).
7.      Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 
8.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9 poz. 30 z późniejszymi zmianami).
9.      rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112 poz. 1319).
10.Zarządzenie wewnętrzne Nr 1/01 Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Wydziału, wewnętrznej struktury organizacyjnej, podziału zadań, uprawnień, odpowiedzialności i zastępstw pracowników, nadzoru i uprawnień.
11. Zarządzenie wewnętrzne Nr 1/03 naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami geodezji i Kartografii z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Wydziału, wewnętrznej struktury organizacyjnej, podziału zadań, uprawnień, odpowiedzialności i zastępstw pracowników, nadzoru i upoważnień.
12.Zarządzenie wewnętrzne Nr 2/03 Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii z dnia 1 maja 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Wydziału, wewnętrznej struktury organizacyjnej, podziału zadań, uprawnień, odpowiedzialności i zastępstw pracowników, nadzoru i upoważnień.
13.Zarządzenie wewnętrzne Nr 3/03 naczelnika Wydziału gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii z dnia 5 maja 2003 r. w sprawie zamawiania usług w zakresie geodezji i kartografii oraz szacowania nieruchomości wykonawcom prac wyłonionych w drodze przetargu przy uprzednim złożeniu nadzorującemu Prezydentowi Miasta informacji w sprawie zapotrzebowania na realizację określonych robót geodezyjnych i szacunkowych.
14.Uchwała Rady Miasta Nr LI/486/98 z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania komunalnych nieruchomości gruntowych oraz zasad ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata.
 
II.                Cel kontroli
 
Celem kontroli było sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w okresie od 13.09.2004 r. do 13.10.2004 r.
 
 
III.             Techniki zastosowane podczas postępowania     
 
Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało na podstawie przedłożonego przez naczelnika Wydziału sprawozdania pokontrolnego z dnia 11 luty 2005 r. dotyczącego wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej okresie 13.09.2004 r. do 13.10.2004 r. (akta kontroli tom I s. 1).
 
IV.              Ustalenia kontroli
 
W okresie od 13.09.2004 r. do 13.10.2004 r. Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu przeprowadził postępowanie kontrolne w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, obejmujące następujący zakres tematyczny :
 
1.      Realizacja prowadzonych przez Referat Prywatyzacji postępowań dotyczących sprzedaży w drodze przetargów w 2003 r. budynków wraz z przynależnym gruntem, lokali użytkowych, lokali mieszkalnych wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym lub we współwłasności gruntu oraz działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową rzemieślniczą i usługową.
2.      Realizacja prowadzonych przez Referat Gospodarki Gruntami w 2003 r. postępowań dotyczących wykupu do gminnego zasobu nieruchomości gruntów.
 
         W trakcie postępowania kontrolnego stwierdzono, że istniejące w Wydziale rejestry prowadzone były bez właściwego umocowania.
 
         Ponadto analiza wpisów w dokumentacji rejestracyjnej ujawniła istotne uchybienia polegające na braku umieszczenia w niej informacji identyfikującej osobę bezpośrednio odpowiedzialną za załatwienie sprawy. Dodatkowo w książce korespondencji Wydziału stwierdzono, że przekazywanie korespondencji na poszczególne stanowiska pracy odbywało się bez pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia przez osobę będącą referentem sprawy.
 
         W Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii funkcjonował nieprawidłowy system obiegu dokumentów i nadzoru polegający na dekretowaniu pism przez Naczelnika bezpośrednio na pracownika będącego referentem sprawy z pominięciem kierownika sprawującego bezpośredni nadzór nad pracą referatu. W efekcie kierownik pozbawiony został kontroli nad pracami podległych mu pracowników oraz merytoryczną stroną sporządzanego dokumentu.
 
         Przeprowadzone czynności kontrolne w Referacie Prywatyzacji i Referacie Gospodarki Gruntami ujawniły brak pisemnych procedur określających tryb postępowania w sprawach objętych zakresem kontroli oraz procedur kontrolnych o których mowa w § 5 ust. 7-8 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola wprowadzonego Zarządzeniem Nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola.
 
         Poddane analizie kontrolnej akta indywidualnych spraw ujawniły wiele istotnych uchybień i błędów. Były one efektem braku staranności pracowników prowadzących poszczególne postępowania oraz braku nadzoru kadry kierowniczej nad ich przebiegiem. Jednocześnie część akt wyłonionych na podstawie próby prowadzona była w sposób niedbały, bez zachowania chronologii dokumentów znajdujących się w aktach sprawy. Uchybienia te dotyczyły dokumentacji prowadzonej w Referacie Prywatyzacji.
 
         Zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym Prezydenta Miasta Opola, termin przedstawienia sprawozdania z realizacji zaleceń wyznaczono na dzień 14.02.2005 r. (akta kontroli tom I s. 2 do 6).
 
Prawidłowość i rzetelność wykonania wyżej wymienionych zaleceń pokontrolnych obrazuje poniższa tabela, która znajduje się w załączniku do niniejszego protokołu.

V.        Ustalenia końcowe – podsumowanie
 
Przeprowadzona analiza wykonania zaleceń pokontrolnych w oparciu o przedłożone przez naczelnika Wydziału sprawozdanie z dnia 11.02.2005 r., dokumenty wymienione w tabeli wykazała, że spośród 6 wydanych zaleceń wszystkie zrealizowano.
Jednocześnie w oparciu o analizę przedłożonych dokumentów zespół kontrolny stwierdził, iż wydane zalecenia pokontrolne zostały wykonane w terminie.
 
 
Zgodnie z §. 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola  stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
Jednostka kontrolowana
   
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole,......                                             
Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
 
                                                         
Data: Opole, .......
 
 
Podpis Głównego Specjalisty: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
 
 
Zmiany w protokole
"Ustalenia na str. ... skreśla się"
 
"Uzupełnienie do str. ... protokołu kontroli"
 
"Treść ustaleń na str. ... otrzymuje brzmienie:"
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2006-10-20 08:35:18 - Tabela (40.00 kB)
2006-10-20 08:36:25 - wnioski pokontrolne (43.50 kB)
2006-10-20 08:37:16 - wystąpienie pokontrolne (30.50 kB)

Ilość odwiedzin: 20653
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Jacek Spadło, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2006-10-20 08:31:40
Data udostępnienia informacji: 2006-10-20 08:31:40
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-20 08:37:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner