logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
 
 
Pieczęć Nagłówkowa
 

 
 
 
 
 
KWiA-I-......./....../2006
 
Opole, 8 stycznia 2007 roku
 
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 23/06
 
 
Jednostka kontrolowana
Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
1-31grudnia 2006r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Izabela Dziewulska-Gaj – główny specjalista
Monika Pijanka - podinspektor
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Nr 54/06
Nr 55/06
Przedmiot kontroli
§         Realizacja zadań: ustalanie wysokości odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne
§         System kontroli wewnętrznej
§         Gospodarowanie mieniem zgodnie z zasadą oszczędności
Okres objęty kontrolą
2005r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Aleksander Rogowski - kierownik
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielał
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- inspektor
 
I. Techniki stosowane podczas postępowania kontrolnego
 
Badanie akt
Testy
Wyjaśnienia
Analiza przepisów prawnych
 
II. Cel kontroli
 
  1. Prawidłowość stosowania K.p.a. w prowadzonych postępowaniach administracyjnych
  2. Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej
  3. Oszczędność w gospodarowaniu mieniem
 
III. Kryteria
 
Zgodnie z § 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola do zadań naczelników (kierowników Referatów – zgodnie z § 15 ust. 1 Regulaminu samodzielne referaty funkcjonują na prawach wydziałów) należy w szczególności :
 
1)      określanie w drodze zarządzeń wewnętrznych zatwierdzanych przez Prezydenta:
a)         organizacji pracy wydziału,
b)         zasad kontroli wewnętrznej w wydziale,
2)      sporządzanie, w formie zarządzenia wewnętrznego, wyciągów z rzeczowego wykazu akt dla wydziału i przekazywanie jednego egzemplarza do archiwum zakładowego,
3)      dokonywanie podziału czynności, uprawnień i odpowiedzialności między pracowników wydziału,
 
Art. 10 K.p.a.
§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział                     w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
§ 2. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 tylko                 w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.
§ 3. Organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1.
 
Art. 35 K.p.a.
§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu               o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub                w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym -                w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
§ 4. Organy wyższego stopnia mogą określać rodzaje spraw, które załatwiane są                              w terminach krótszych niż określone w § 3.
§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo                  z przyczyn niezależnych od organu.
 
Art. 36 K.p.a.
§1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
§ 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.
Art. 107 K.p.a.
§ 1. Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis                        z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.
§ 2. Przepisy szczególne mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać decyzja.
§ 3. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.
§ 4. Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony; nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania.
§ 5. Organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji również w przypadkach, w których                    z dotychczasowych przepisów ustawowych wynikała możliwość zaniechania lub ograniczenia uzasadnienia ze względu na interes bezpieczeństwa Państwa lub porządek publiczny.
 
§ 30 ust. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999r. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.)
Pieczęć urzędową lub jej elektroniczny wizerunek umieszcza się tylko na dokumentach szczególnej wagi, stanowiących podstawę do podjęcia określonych czynności prawnych, np. decyzja, świadectwo. Odcisku pieczęci nie umieszcza się na kopiach dokumentów składanych do akt urzędu oraz na innych pismach wysyłanych z urzędu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 
Art. 132 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
1. Zapłata odszkodowania następuje jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu podlega wykonaniu, z zastrzeżeniem ust. 1a.
1a. W sprawach, w których wydano odrębną decyzję o odszkodowaniu, zapłata odszkodowania następuje jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stała się ostateczna.
2. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wysokość odszkodowania ustalona w decyzji podlega waloryzacji na dzień jego zapłaty. Waloryzacji dokonuje organ, osoba lub jednostka organizacyjna zobowiązana do zapłaty odszkodowania.
3a. Jeżeli decyzja, na podstawie której wypłacono odszkodowanie, została następnie uchylona lub stwierdzono jej nieważność, osoba, której wypłacono odszkodowanie, lub jej spadkobierca są zobowiązani do zwrotu tego odszkodowania po jego waloryzacji na dzień zwrotu.
4. Za zgodą osoby uprawnionej do odszkodowania starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ustalić inny niż określony w ust. 1-3 sposób zapłaty przyznanego odszkodowania.
5. Do zapłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120, do zapłaty ceny nabycia części nieruchomości, o której mowa w art. 113 ust. 3, a także do zapewnienia nieruchomości zamiennej jest zobowiązany, z zastrzeżeniem ust. 6-8, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz Skarbu Państwa, albo organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz tej jednostki.
6. Obowiązek zapłaty odszkodowania za szkody powstałe wskutek zdarzeń wymienionych w art. 124 i 125 oraz za zmniejszenie wartości nieruchomości z tego powodu obciąża osobę lub jednostkę organizacyjną, która uzyskała zezwolenie odpowiednio na założenie lub przeprowadzenie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, o którym mowa w art. 124 ust. 1, albo zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu, wydobywaniu lub składowaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą odkrywkową.
7. Do zapłaty odszkodowania za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 126, oraz za zmniejszenie wartości nieruchomości z tego powodu jest zobowiązany starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej.
8. Podmiot, który będzie realizował cel publiczny, może pokryć koszty należności, o których mowa w ust. 5 i 6, oraz koszty ustalenia tych należności.
 
Art. 134 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
1. Podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi, z zastrzeżeniem art. 135, wartość rynkowa nieruchomości.
2. Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnia się w szczególności jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan nieruchomości oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami.
3. Wartość rynkową nieruchomości określa się według aktualnego sposobu jej użytkowania, jeżeli przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia, nie powoduje zwiększenia jej wartości.
4. Jeżeli przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia, powoduje zwiększenie jej wartości, wartość rynkową nieruchomości określa się według alternatywnego sposobu użytkowania wynikającego z tego przeznaczenia.
 
Art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.Nr 133, poz. 872 z późn. zm.).
1. Nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem.
2. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, wypłaca:
 1) gmina - w odniesieniu do dróg będących w dniu 31 grudnia 1998 r. drogami gminnymi,
 2) Skarb Państwa - w odniesieniu do pozostałych dróg.
3. (31) Podstawą do ujawnienia w księdze wieczystej przejścia na własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości, o których mowa w ust. 1, jest ostateczna decyzja wojewody.
3a. (32) Jeżeli istnieje konieczność określenia granic nieruchomości, które przeszły na własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego, wydając decyzję, o której mowa w ust. 3, nie wydaje się decyzji o podziale nieruchomości.
4. (33) Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, będzie ustalane i wypłacane według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek właściciela nieruchomości złożony w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Po upływie tego okresu roszczenie wygasa.
5. Podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość nieruchomości według stanu z dnia wejścia w życie ustawy, przy czym nie uwzględnia się wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego trwałymi nakładami poczynionymi po utracie przez osobę uprawnioną prawa do władania gruntem.
 
Zgodnie § 3 ust. 2 lit. a Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kontrola funkcjonalna, realizowana przez przełożonych wobec podwładnych i jednostki nadrzędne wobec jednostek podrzędnych, odbywa się na bieżąco, w toku zarządzania, przy zastosowaniu dostępnych procedur i mechanizmów, wbudowanych w system zarządzania.
 
Zgodnie § 3 ust. 3 lit. a Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola za sprawność                    i efektywność systemów kontrolnych niższego szczebla, funkcjonujących wewnątrz wydziałów i jednostek, w ramach uprawnień oraz wykonywania nadzoru merytorycznego, odpowiada w urzędzie – naczelnik, a w jednostkach – kierownik jednostki.
 
Zgodnie § 4 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola system kontroli wewnętrznej            w Urzędzie Miasta oraz jednostkach opiera się następujących standardach szczegółowych:
a)             struktura kontroli wewnętrznej oraz wszelkie operacje finansowe i znaczące zdarzenia powinny być dokładnie udokumentowane, a dokumentacja powinna być natychmiast dostępna, jeśli zachodzi potrzeba jej sprawdzenia,
b)             operacje finansowe i znaczące zdarzenia powinny być niezwłocznie zarejestrowane                  i prawidłowo sklasyfikowane,
c)             operacje finansowe i znaczące zdarzenia powinny podlegać autoryzacji oraz być wykonywane tylko przez osoby dysponujące odpowiednimi uprawnieniami,
d)             kluczowe obowiązki i odpowiedzialność za udzielanie upoważnień, realizowanie, rejestrowanie oraz sprawdzanie operacji finansowych i zdarzeń powinny być podzielone między różne osoby,
e)             należy zapewnić kompetentny nadzór dla upewnienia się, że cele postawione przed kontrolą wewnętrzną są realizowane,
f)              dostęp do zasobów i akt powinien być ograniczony tylko do osób upoważnionych, które są odpowiedzialne za dozór nad nimi lub ich wykorzystanie.
Standardy te stanowią kryteria opracowywania systemów kontroli funkcjonalnej                      w wydziałach i jednostkach.
 
Zgodnie § 5 ust. 7 i 8 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola Naczelnicy Wydziałów sprawują bieżącą kontrolę funkcjonalną w stosunku do podległych pracowników, jednostek oraz systemów zarządczych, w zakresie właściwości rzeczowej. Działalność opisana w pkt. 6 i 7 odbywa się na podstawie opracowanych w formie pisemnej procedur kontrolnych, podlegających zatwierdzeniu przez Prezydenta.
 
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI
 
IV.1. Organizacja pracy jednostki
 
Zgodnie z § 26 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola Referat Nieruchomości Skarbu Państwa (Symbol NSP) dzieli się na stanowiska pracy. Do zakresu działania Referatu należy:
1)      gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
2)      prowadzenie spraw związanych z opłatami za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę, najem oraz użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa,
3)      przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na cele szczególne,
4)      prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem i ustalaniem odszkodowań               za wywłaszczone nieruchomości oraz zwrotem wywłaszczonych nieruchomości,
5)      regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,
6)      przekształcanie prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych, ustanowionego na gruntach Skarbu Państwa, w prawo własności,
7)      przejmowanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zobowiązania podatkowe.
 
Organizacja pracy Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa została określona                   w zarządzeniu wewnętrznym nr 3/2006 Kierownika referatu Nieruchomości Skarbu Państwa z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie organizacji pracy Referatu.
Zarządzenie oraz jego zmiana z dnia 29.09.2006r. były zatwierdzone przez Prezydenta Miasta, z którym to dniem zarządzenie wchodzi w życie.
Zgodnie z § 1 ww. zarządzenia praca w Referacie została rozdzielona na 5 stanowisk pracy:
§               4 stanowiska gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
§               1 stanowisko ds. Aktualizacji i naliczania opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa.
 
Do zarządzenia dołączono schemat organizacyjny Referatu. Zgodnie z § 3 zarządzenia w sprawie organizacji pracy szczegółowy podział zadań, uprawnień, odpowiedzialności i zastępstw został określony w zakresach czynności poszczególnych pracowników.
W zarządzeniu wskazano osobę zastępującą kierownika Referatu podczas jego nieobecności.
 
Tab. 1 Kontrola wymaganego zakresu wewnętrznych zarządzeń w sprawie organizacji pracy Referatu
 
(Akta kontroli: 06/23/I/1-7)
 
Lp.
Wymagany zakres wewnętrznych zarządzeń
(wg Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta)
Zakres zarządzenia wewnętrznego Referatu
1
Określanie w drodze zarządzeń wewnętrznych zatwierdzanych przez Prezydenta organizacji pracy wydziału
+
2
Określanie w drodze zarządzeń wewnętrznych zatwierdzanych przez Prezydenta zasad kontroli wewnętrznej w wydziale
+
3
Sporządzanie, w formie zarządzenia wewnętrznego, wyciągów z rzeczowego wykazu akt dla wydziału i przekazywanie jednego egzemplarza do archiwum zakładowego
+
4
Dokonywanie podziału czynności, uprawnień i odpowiedzialności między pracowników wydziału
+
5
Zasady kontroli wewnętrznej
+
 
 
IV. 2. Prawidłowość stosowania K.p.a. w prowadzonych postępowaniach administracyjnych
 
Tab. 2 Badanie terminowości załatwiania spraw dot. odszkodowania  
 
(Akta kontroli: 06/23/I/8-9)
 
Lp.
Data wniosku
Nr decyzji
Przesunięcie terminu załatwienia sprawy
Data decyzji
Data odebrania decyzji
Data uprawomocnienia
 się decyzji
Wysokość odszkodowa-nia
Data wypłaty
1
14.03.2005
NSP.MK.72214-2/05
brak
25.04.2005
27.04.2005
12.05.2005
3.313,00
-
2
brak wniosku
NSP.MK.72214-3/05
brak
28.06.2005
brak dok.
brak wyzn. daty
739,00
Odwołanie przekazane do wojewody
3
19.04.2005
12.07.2005
(odw.)
NSP.MK.72214-4/05
do 06/2005
decyzja zmieniająca (art. 132 § 2 Kpa)
28.06.2005
06.09.2005
30.06.2005
08.09.2005
14.07.2005
23.09.2005
51,00
1.125,60
-
4
20.04.2005
NSP.MK.72214-5/05
do 06/2005
29.06.2005
04.07.2005
19.07.2005
912,00
-
5
20.04.2005
NSP.MK.72214-6/05
do 06/2005
28.06.2005
01.07.2005
18.07.2005
1.075,00
-
6
20.04.2005
NSP.MK.72214-7/05
do 06/2005
03.08.2005
09.08.2005
24.08.2005
1.085,00
-
7
04.05.2005
NSP.MK.72214-8/05
do 06/2005
01.08.2005
08.08.2005
30.08.2005
10.727,00
-
8
brak wniosku
NSP.MK.72214-9/05
brak
28.06.2005
brak
brak wyzn. daty
152,00
Odwołanie przekazane do wojewody
9
06.05.2005
NSP.MK.72214-10/05
brak
28.06.2005
01.07.2005
18.07.2005
6.237,00
-
10
09.05.2005
NSP.MK.72214-11/05
brak
02.08.2005
08.08.2005
25.08.2005
1.199,00
-
11
16.06.2005
NSP.MK.72214-12/05
08/2005
02.08.2005
brak
02.09.2005
1.099,00
-
12
18.07.2005*
NSP.MK.72214-13/05 *
09/2005
10.10.2005
18.10.2005
02.11.2005
1.168,00
-
13
08.08.2005
NSP.MK.72214-14/05
09/2005
10.10.2005
17.10.2005
02.11.2005
876,00
-
14
19.08.2005
NSP.MK.72214-15/05
I połowa m-ca 10/2005
19.10.2005
Decyzja nieodebrana
10.01.2006
920,00
-
15
19.09.2005
NSP.MK.72214-16/05
Postanowieniem Wojewody z dnia 14.10.2005 do prowadzenia sprawy wyznaczono Starostę Opolskiego
16
15.09.2005
NSP.MK.72214-17/05
Postanowieniem Wojewody z dnia 14.10.2005 do prowadzenia sprawy wyznaczono Starostę Opolskiego
17
 22.09.2005
NSP.MK.72214-18/05
Postanowieniem Wojewody z dnia 14.10.2005 do prowadzenia sprawy wyznaczono Starostę Opolskiego
18
28.09.2005
NSP.MK.72214-19/05
11/ 2005
19.12.2005
21.12.2005
23.12.2005
06.01.2006
337,00
-
19
24.10.2005
NSP.MK.72214-20/05
brak
12.12.2005
14.12.2005
21.12.2005
23.12.2005
09.01.2006
929,00
-
20
03.11.2005
NSP.MK.72214-21/05
31.03.2006
25.04.2006
02.05.2006
16.05.2006
918,00
-
21
10.11.2005
NSP.MK.72214-22/05/06
31.03.2006
26.04.2006
02.05.2006
16.05.2006
110,00
-
22
18.10.2005
NSP.MK.72214-23/05/06
Do chwili wydania decyzji przez Wojewodę (decyzję wydano -28.06.2006)
11.10.2006
24.10.2006
21.11.2006
1.036,00
-
23
16.11.2005
NSP.MK.72214-24/05/06
31.03.2006
05.05.2006
12.05.2006
26.05.2006
2.329,00
 5.06.2006
24
23.11.2005
NSP.MK.72214-25/05/06
31.03.2006
25.04.2006
02.05.2006
16.05.2006
1.249,00
-
25
24.11.2005
NSP.MK.72214-26/05/06
31.03.2006
08.05.2006
16.05.2006
30.05.2006
202,00
 1.06.2006
26
28.11.2005
NSP.MK.72214-27/05/06
31.03.2006
02.05.2006
08.05.2006
22.05.2006
793,00
 25.05.2006
27
01.12.2005
NSP.MK.72214-28/05/06
31.03.2006
26.04.2006
05.05.2006
19.05.2006
1.905,00
-
28
24.11.2005
NSP.MK.72214-29/05/06
Odmowa (nie w formie decyzji)
29
02.12.2005
NSP.MK.72214-30/05/06
Pismo o uzupełnienie dokumentów z dn. 22.12.2005 (bez wyznaczenia terminu)
30
13.12.2005
NSP.MK.72214-31/05/06
31.03.2006
25.04.2006
04.05.2006
18.05.2006
1.842,00
-
31
14.12.2005
NSP.MK.72214-32/05/06
31.03.2006
02.05.2006
08.05.2006
22.05.2006
793,00
 25.05.2006
32
15.12.2005
NSP.MK.72214-33/05/06
31.03.2006
24.04.2006
28.04.2006
12.05.2006
1.675,00
-
33
 
NSP.MK.72214-34/05/06
Odwołanie. Dokumenty przekazane do Wojewody dn.14.06.2006. Brak w aktach kserokopii dokumentacji.
34
19.12.2005
NSP.MK.72214-35/05/06
31.03.2006
02.05.2006
08.05.2006
22.05.2006
299,00
 25.05.2006
35
19.12.2005
NSP.MK.72214-36/05/06
31.03.2006
08.05.2006
11.05.2006
25.05.2006
228,00
 30.05.2006
36
15.12.2005
NSP.MK.72214-37/05/06
31.03.2006
05.05.2006
11.05.2006
25.05.2006
733,00
 29.05.2006
37
23.12.2005
NSP.MK.72214-38/05/06
31.03.2006
26.04.2006
02.05.2006
16.05.2006
439,00
-
38
23.12.2005
NSP.MK.72214-38/05/06
31.03.2006
07.08.2006
11.08.2006
25.08.2006
702,00
-
39
30.12.2005
NSP.MK.72214-39/05/06
31.03.2006
02.05.2006
08.05.2006
22.05.2006
694,00
 25.05.2006
40
29.12.2005
NSP.MK.72214-40/05/06
31.03.2006
02.05.2006
22.05.2006
05.06.2006
152,00
 6.06.2006
Podsumowanie prawidłowości              w badanych sprawach
 
20/36
6/36
x
x
47.101,60
(z wyłączeniem decyzji nieprawomocnych)
9/32
 
- - brak w aktach dowodu wypłaty odszkodowania
* - Wniosek złożył jeden właściciel. Wydana decyzja dotyczy dwóch współwłaścicieli
W przypadku odwołań wojewoda wyłączył Prezydenta i przekazał sprawę do rozpatrzenia staroście.
 
Badaniu poddano wszystkie decyzje kończące sprawy wniesione w 2005r. Łącznie złożono 40 wniosków, z czego wydano 36 decyzji (Tab. nr 2). Na 36 przypadków                           w 6 sprawach nie przedłużono terminu załatwienia sprawy, choć takie działanie było wymagane zgodnie z art. 36 K.p.a. W 10 przypadkach przedłużono termin wyznaczając jednak datę przybliżoną (podawano wyłącznie miesiąc i rok). Prawidłowe przedłużenie terminu nastąpiło w 20 sprawach, co stanowiło 83% wszystkich badanych przypadków.
Jedynie w 6 przypadkach decyzje wydano w terminie zgodnym z art. 35 K.p.a. Powyższe stanowi 19% ogółu wydanych decyzji. W dwóch przypadkach z 6 trudno ocenić terminowość załatwienia sprawy, bowiem w aktach brak wniosku, zatem nie można ustalić daty wpływu wniosków. Ustalono na podstawie uzasadnienia decyzji, że wniosek, o którym mowa w poz. 2 Tab. nr 2 został sporządzony w dniu 18.04.2005r., natomiast wniosek wymieniony w pozycji 8 Tab. nr 2 został sporządzony w dniu 26.04.2005r. Ponieważ ustalenie daty wpływu nie jest możliwe oba przypadki nie mogły zostać zaliczone do grupy nieprawidłowości.
W przypadku sprawy wskazanej pod poz. 29 należy uznać, ze naruszony został termin niezwłoczny, o którym mowa w art. 35 K.p.a. Organ wystąpił do strony z prośbą                 o uzupełnienie wniosku dopiero w dniu 22.12.2005r. tj. po 20 dniach od daty złożenia wniosku. Dodatkowo w piśmie nie wskazano terminu, o którym mowa w art. 64 § 2 K.p.a. oraz pouczenia, że brak wymaganych dokumentów spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. Sprawie nie nadano dalszego biegu. Do dnia kontroli nie została ona rozstrzygnięta. 
            Z daty sporządzenia decyzji oraz odebrania wynika, że wszystkie decyzje zostały dostarczone niezwłocznie.
            Jedynie w 9 przypadkach na 32 (28%) w aktach sprawy znajdował się dokument stwierdzający wypłatę odszkodowania.
Łącznie wypłacono odszkodowania na wnioski złożone w 2005r. w kwocie 47.101,60 zł.
 
Tab. 3 Prawidłowość stosowania K.p.a. i instrukcji kancelaryjnej
 
(Akta kontroli: 06/23/I/10-11)
 
Lp.
Nr porządkowy decyzji z Tabeli nr 1
Autoryzacja decyzji
Podpis decyzji przez osobę upoważnioną przez Prezydenta
 
Pieczęć urzędowa
 
Prawidłowość uzasadnienia
Pouczenie
Zachowanie zasady czynnego udziału strony w postępowaniu
 
 
 
Art. 107 § 1 K.p.a.
§30 Instrukcji kancelaryjnej
Art.107§3 K.p.a.
Art. 107 § 1 K.p.a.
Art. 10 K.p.a.
1
NSP.MK.72214-2/05
-
+
+
+
+
-
2
NSP.MK.72214-3/05
-
+
+
+
+
-
3
NSP.MK.72214-4/05
-
+
+
+
+
-
4
NSP.MK.72214-5/05
-
+
+
+
+
-
5
NSP.MK.72214-6/05
-
+
+
+
+
-
6
NSP.MK.72214-7/05
+
+
+
+
+
-
7
NSP.MK.72214-8/05
+
+
+
+
+
-
8
NSP.MK.72214-9/05
-
+
+
+
+
-
9
NSP.MK.72214-10/05
-
+
+
+
+
-
10
NSP.MK.72214-11/05
+
+
+
+
+
-
11
NSP.MK.72214-12/05
+
+
+
+
+
-
12
NSP.MK.72214-13/05
-
+
+
+
+
+
13
NSP.MK.72214-14/05
-
+
+
+
+
+
14
NSP.MK.72214-15/05
-
+
+
+
+
+
15
NSP.MK.72214-16/05
 
 
 
 
 
 
16
NSP.MK.72214-17/05
 
 
 
 
 
 
17
NSP.MK.72214-18/05
 
 
 
 
 
 
18
NSP.MK.72214-19/05
-
+
+
+
+
+
19
NSP.MK.72214-20/05
+
+
+
+
+
+
20
NSP.MK.72214-21/05
+
+
+
+
+
+
21
NSP.MK.72214-22/05/06
+
+
+
+
+
+
22
NSP.MK.72214-23/05/06
-
+
+
+
+
+
23
NSP.MK.72214-24/05/06
+
+
+
+
+
+
24
NSP.MK.72214-25/05/06
+
+
+
+
+
+
25
NSP.MK.72214-26/05/06
+
+
+
+
+
+
26
NSP.MK.72214-27/05/06
+
+
+
+
+
+
27
NSP.MK.72214-28/05/06
+
+
+
+
+
+
28
NSP.MK.72214-29/05/06
 
 
 
 
 
 
29
NSP.MK.72214-30/05/06
 
 
 
 
 
 
30
NSP.MK.72214-31/05/06
+
+
+
+
+
+
31
NSP.MK.72214-32/05/06
+
+
+
+
+
+
32
NSP.MK.72214-33/05/06
+
+
+
+
+
+
33
NSP.MK.72214-34/05/06
 
 
 
 
 
 
34
NSP.MK.72214-35/05/06
+
+
+
+
+
+
35
NSP.MK.72214-36/05/06
+
+
+
+
+
+
36
NSP.MK.72214-37/05/06
+
+
+
+
+
+
37
NSP.MK.72214-38/05/06
+
+
+
+
+
+
38
NSP.MK.72214-38/05/06
+
+
+
+
+
+
39
NSP.MK.72214-39/05/06
+
+
+
+
+
+
40
NSP.MK.72214-40/05/06
+
+
+
+
+
+
Podsumowanie prawidłowości
w badanych sprawach
22/34
34/34
34/34
34/34
34/34
23/34
 
Z badanych 40 decyzji 34 były załatwione ostatecznie w Referacie Skarbu Państwa. We wszystkich przypadkach stwierdzono, że decyzje były podpisywane przez osobę upoważnioną. Wszystkie także posiadały wymaganą § 30 Instrukcji kancelaryjnej odcisk pieczęci urzędowej. Adresaci decyzji otrzymali zarówno uzasadnienie prawne i faktyczne decyzji oraz prawidłowe pouczenie o prawie do jej zaskarżenia. Stwierdzono, że jedynie                w 23 przypadkach przestrzegano zasady czynnego udziału strony w postępowaniu, czyli                 w 32% przypadków złamano ogólną zasadę postępowania administracyjnego wyrażoną                w art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego. Jak wynika z analizy akt sprawy niezachowanie zasady czynnego udziału strony w postępowaniu następowało jedynie                  w I półroczu. Od lipca zasada ta była przestrzegana konsekwentnie.
 
IV. 3. Problematyka wysokości odszkodowania
 
Tab. 4 Analiza decyzji odszkodowawczych pod kątem ustalania wysokości odszkodowania oraz określania terminu wypłaty odszkodowania
 
(Akta kontroli: 06/23/I/12-13)
 
Lp.
Nr porządkowy decyzji z Tabeli nr 1
Wysokość odszkodowania
Wartość rynkowa nieruchomości
Ustalenie w decyzji daty wypłaty
odszkodowania
x
(art. 134 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
Wg operatu szacunkowego
(art. 132 ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 73 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)
1
NSP.MK.72214-2/05
3.313,00
3.313,00
+
2
NSP.MK.72214-3/05
739,00
Brak operatu w aktach
+
3
NSP.MK.72214-4/05
51,00
1.125,60
51,00
1.125,60
+
4
NSP.MK.72214-5/05
912,00
912,00
+
5
NSP.MK.72214-6/05
1.075,00
1.075,00
+
6
NSP.MK.72214-7/05
1.085,00
1.085,00
+
7
NSP.MK.72214-8/05
10.727,00
10.727,00
+
8
NSP.MK.72214-9/05
152,00
Brak operatu w aktach
+
9
NSP.MK.72214-10/05
6.237,00
6.237,00
+
10
NSP.MK.72214-11/05
1.199,00
1.199,00
+
11
NSP.MK.72214-12/05
1.099,00
1.099,00
+
12
NSP.MK.72214-13/05
1.168,00
1.168,00
+
13
NSP.MK.72214-14/05
876,00
876,00
+
14
NSP.MK.72214-15/05
920,00
920,00
+
15
NSP.MK.72214-16/05
 
 
 
16
NSP.MK.72214-17/05
 
 
 
17
NSP.MK.72214-18/05
 
 
 
18
NSP.MK.72214-19/05
337,00
337,00
+
19
NSP.MK.72214-20/05
929,00
929,00
+
20
NSP.MK.72214-21/05
918,00
918,00
+
21
NSP.MK.72214-22/05/06
110,00
110,00
+
22
NSP.MK.72214-23/05/06
1.036,00
1.036,00
+
23
NSP.MK.72214-24/05/06
2.329,00
2.329,00
-
24
NSP.MK.72214-25/05/06
1.249,00
1.249,00
+
25
NSP.MK.72214-26/05/06
202,00
202,00
-
26
NSP.MK.72214-27/05/06
793,00
793,00
+
27
NSP.MK.72214-28/05/06
1.905,00
1.905,00
+
28
NSP.MK.72214-29/05/06
 
 
 
29
NSP.MK.72214-30/05/06
 
 
 
30
NSP.MK.72214-31/05/06
1.842,00
1.842,00
+
31
NSP.MK.72214-32/05/06
793,00
793,00
-
32
NSP.MK.72214-33/05/06
1.675,00
1.675,00
+
33
NSP.MK.72214-34/05/06
 
 
 
34
NSP.MK.72214-35/05/06
299,00
299,00
-
35
NSP.MK.72214-36/05/06
228,00
228,00
-
36
NSP.MK.72214-37/05/06
733,00
733,00
+
37
NSP.MK.72214-38/05/06
439,00
439,00
+
38
NSP.MK.72214-38/05/06
702,00
702,00
+
39
NSP.MK.72214-39/05/06
694,00
694,00
-
40
NSP.MK.72214-40/05/06
152,00
152,00
-
Podsumowanie
48.043,60
x
27/34
Decyzje nieprawomocne
-          739,00
-          51,00
-          152,00
x
x
Należne odszkodowanie
47.101,60
x
x
 
            Zgodnie z art. 134 ustawy o gospodarce nieruchomościami podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości przy uwzględnieniu                 jej rodzaju, położenia, sposobu użytkowania, przeznaczenia, stopnia wyposażenia                        w urządzenia infrastruktury technicznej, stan nieruchomości oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami. Wartość rynkową nieruchomości określa się według aktualnego sposobu jej użytkowania, jeżeli przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia, nie powoduje zwiększenia jej wartości.
            Wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości została określona w operacie szacunkowy opracowywanym każdorazowo przez rzeczoznawcę majątkowego. Zbadano,             że ustalona wartość nieruchomości stanowiła podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania. 
            W 27 przypadkach w decyzjach wskazano prawidłową datę wypłat odszkodowania, tzn. że w 21% przypadków, stanowiących 7 decyzji termin ten został w sentencji decyzji ustalony na 28 dni od daty uprawomocnienia się decyzji, co jest niezgodne z art. 132 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Należy jednakże dodać, że w pouczeniu decyzji dot. wypłaty odszkodowania wskazano termin 14 dniowy, licząc także od daty uprawomocnienia się decyzji. Zgodnie z art. 132 ust. 2 zapłata odszkodowania następuje jednorazowo                     w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stała się ostateczna. Zatem              z mocy prawa termin ten obowiązuje organ zobowiązany do wypłaty odszkodowania.                    W omówionych 7 przypadkach prawidłowy termin został jednak wskazany, lecz dopiero                 w uzasadnieniu.  
Ustalono łączną wysokość odszkodowań w 2006r. na kwotę 47.101,60 zł. 
 
 
 
IV.4. Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej 
 
W Referacie Nieruchomości Skarbu Państwa obowiązuje zarządzenie wewnętrzne nr 2/2006 kierownika Referatu z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie ustaleń zasad kontroli wewnętrznej. Celem kontroli wewnętrznej w Referacie jest zapewnienie przestrzegania zasad sprawnej organizacji, celowości, gospodarności, rzetelności i zgodności wszystkich działań zgodnie z prawem. Celem kontroli jest także badanie prawidłowości realizacji zadań oraz efektywność pracowników. W zarządzeniu wymieniono katalog czynności, które realizują proces kontroli wewnętrznej w Referacie.
System kontroli w Referacie obejmuje kontrolę funkcjonalną, planową i doraźną. Jednym z elementów kontroli funkcjonalnej jest kontrola przygotowania decyzji administracyjnych. Po zbadaniu wszystkich decyzji administracyjnych w zakresie objętym kontrolą, tj. w sprawie ustalanie wysokości odszkodowania za zajęcie nieruchomości stwierdzono, że tylko w 22 przypadkach nastąpiła autoryzacja, a tym samym kontrola ex ante decyzji. Z powyższego wynika, że w 35% przypadków kontrola ta nie występowała.
 
Zgodnie z wyjaśnieniem pracownika prowadzącego sprawy odszkodowawcze z dnia 5.01.2007r. wnioski o odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość skierowane do urzędu przez jednego ze współwłaścicieli wszczynają postępowanie o odszkodowanie wobec wszystkich współwłaścicieli.
 
Wyk. 1 System obiegu pism i załatwiania sprawy wg obowiązujących zasad w Referacie Skarbu Państwa znajduje się w załączniku do protokołu.
 

Zgodnie z § 5 i 6 zarządzenia wewnętrznego w sprawie organizacji pracy kierownik podpisuje pisma i decyzje administracyjne w sprawach, w których udzielone mu zostało przez Prezydenta upoważnienie oraz wszelkie dokumenty kierowane do organów administracji rządowej, sądów i instytucji. Ponadto podpisuje wszelkie zarządzenia wewnętrzne. Pisma o charakterze przygotowawczym podpisują inspektorzy lub podinspektorzy prowadzący sprawę.
 
W razie nieobecności kierownika obowiązki przejmuje upoważniony przez kierownika pracownik (§ 3 ust. 3 zarządzenia nr 2/06). Zgodnie z § 3 ust. 3 ww. zarządzenia kierownik zapoznaje się z wpływającą do Referatu pocztą i dekretuje na merytorycznych pracowników. Sprawę załatwioną kierownik Referatu analizuje osobiście na podstawie przedłożonych dokumentów, projektów pism oraz wyjaśnień pracowników (§ 3 ust. 4 ww. zarządzenia). Następnie pismo jest podpisywane lub parafowane. Każde pismo jest sprawdzane przez pracownika pod kątem kompletności i prawidłowości podpisów, pieczęci i dat.
 
Wyk. Nr 2 Elementy kontroli wewnętrznej w Referacie wg zarządzenia wewnętrznego nr 2/06 znajduje się w załączniku do protokołu.
 
Kierownik Referatu realizuje wszystkie elementy kontroli wewnętrznej zgodnie z § 1 ust. 1 zarządzenia wewnętrznego w sprawie organizacji pracy Referatu. Opracowany system daje racjonalną pewność, że zadania realizowane są prawidłowo.
 
Tab. nr 4 Analiza elementów systemu kontroli wewnętrznej
 
(Akta kontroli: 06/23/I/14-16)
 
Lp.
Rodzaj kontroli
Zakres kontroli
Zgodność*
Według zarządzenia
Wg Regulaminu Kontroli w Urzędzie Miasta
1
Kontrola funkcjonalna
Bieżące badanie czynności i wszelkiego rodzaju operacji w toku ich wykonywania w celu stwierdzenia, czy następują one zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Realizowana przez przełożonych wobec podwładnych i jednostki nadrzędne wobec jednostek podrzędnych, odbywa się na bieżąco, w toku zarządzania, przy zastosowaniu dostępnych procedur i mechanizmów, wbudowanych w system zarządzania
+
2
Kontrola planowa-problemowa
Obejmuje jedno lub kilka zagadnień w oparciu o opracowany harmonogram kontroli na dany rok
Zawarte w planie pracy Wydziału, obejmujące wybrane zagadnienia
+
3
Kontrola doraźna
Przeprowadzana jest w razie potrzeby, poza harmonogramem kontroli w celu zbadania zasadności zarzutów
Kontrole doraźne podejmuje się w szczególności w przypadku:
a) wstępnego badania określonych zagadnień dla opracowania projektu programu kontroli (kontrola rozpoznawcza),
b) badania sposobu wykorzystania uwag i wniosków przez adresatów zaleceń pokontrolnych (kontrola sprawdzająca),
 
+
 
* - Zgodność dotyczy założeń wskazanych rodzajów kontroli pomiędzy Regulaminem Kontroli UM Opola a wewnętrznym zarządzeniem w Wydziale.
 
Na 2006r. został opracowany plan kontroli zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym              w sprawie kontroli wewnętrznej w Referacie. Przewidziano 5 kontroli wewnętrznych                        z zakresu:
 
§         przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
§         sprawdzenie umów użyczeń na rzec z inwestorów
§         aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
§         zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa,
§         prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców zamieszkujących   przy ul. Sieradzkiej i Piotrkowskiej.
 
Z akt sprawy wynika, że w 2006r. przeprowadzono 4 kontrole, z czego kierownik Referatu, jako osoba kontrolująca sporządził notatki, z których treścią zapoznały się osoby kontrolowane.
 
III.4. Gospodarowanie mieniem 
 
Z oświadczenia kierownika Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa (Akta kontroli: 06/23/I/17) wynika, że są prowadzone ewidencje zużycia papieru oraz tonerów do drukarki. Kierownik na bieżąco kontroluje ilość zamawianego papieru i tonerów, biorąc pod uwagę liczbę sporządzonych pism i konieczności zużycia danego materiału.
 
Zgodnie z §. 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola  stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
 
Jednostka kontrolowana
   
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: Opole,......                                             
Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: Opole, .......
 
 
 
 
 
 
Podpis Głównego Specjalisty: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 
 
Zmiany w protokole
"Ustalenia na str. ... skreśla się"
 
"Uzupełnienie do str. ... protokołu kontroli"
 
"Treść ustaleń na str. ... otrzymuje brzmienie:"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2007-03-05 14:13:31 - Wnioski pokontrolne (54.50 kB)
2007-03-05 14:15:40 - wystąpienie pokontrolne (43.00 kB)
2007-03-05 14:38:05 - wykres 1 (23.00 kB)
2007-03-05 14:40:05 - wykres 2 (22.00 kB)

Ilość odwiedzin: 9891
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Dziewulska- Gaj, Monika Pijanka
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Dziewulska - Gaj, Monika Pijanka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2007-03-05 14:08:04
Data udostępnienia informacji: 2007-03-05 14:08:04
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-05 14:40:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner