logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   minus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2017 > lipiec

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2017-07-03, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2017-07-05, Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ULICP nr UAB.6733.17.2017.GP budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 2538/219 k.m. 45 i części działki. nr 534/137 k.m. 46 obręb Grudzice

» 2017-07-06, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania dec.ULICP na budowę tymczasowych obiektów budowlanych - kasy biletowe na terenie stadionu miejskiego w Opolu, dz. nr 123/39, k.m.19, obręb Op

» 2017-07-06, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Orange "Opole-Malina 2" na terenie dz. nr 1535 k.m. - obręb Malina  w Opolu

» 2017-07-10, Inf. do publicznej wiadomości o wszczęciu postęp. wodnoprawnego dot. wykonania przebudowy i odbudowy rowu przy ul. Prószkowskiej w Opolu

» 2017-07-11, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu

» 2017-07-11, Obwieszczenie nr UAB.6733.23.2017.WP wniosek ULCP : przebudowa węzła sieciowego 15/0.4KV "Krasickiego1" - budowa sieci transformatorowej MRw 630 kVA 15/0.4 wraz z budową odcinków linii kablowych

» 2017-07-12, INFO_wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wykonanie instalacji mielenia nealitu w zakładzie KNAUF Bełchatów Sp. z o.o. Fabryka w Opolu

» 2017-07-13, Zawiadomienie o wszęciu postępowania oraz o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko F.U.H. EKO -TOP Sp. z o.o.

» 2017-07-14, Obwieszczenie ZRID nr UAB.6740.401.2017.AG - wszczęcie postępowania dla inwestycji:budowa skrzyżowania ulicy Monte Cassino i ulicy Plebiscytowej z ulicą Kośnego wraz z wykonaniem zjazdu na teren sied

» 2017-07-17, Obwieszczenie nr UAB.6733.20.2017.DW decyzja odmawiająca ULICP dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY w Opolu obręb Chmielowice k.m. 3 dz. nr 25

» 2017-07-20, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2017-07-20, Obwieszczenie nr UAB.6733.21.2017.JK wydanie decyzji ULCP : rozbudowa zaplecza sanitarno-kontenerowego oraz hali namiotowej o strefę rozgrzewczą

» 2017-07-21, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu

» 2017-07-25, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji technologicznej AdBlue, obręb Szczepanowice

» 2017-07-25, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.22.2017.SJ na budowę tymczasowych obiektów budowlanych - kasy biletowe na terenie stadionu miejskiego w Opolu na terenie dz. nr 123/39 k.m.19 obręb Op

» 2017-07-26, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV przy ul. Prószkowskiej, dz nr: 1977/197, 1978/197, 1979/197 i 1980/197 k.m.

» 2017-07-26, Obwieszczenie nr UAB.6733.23.2017.WP wydanie decyzji ULCP : przebudowa węzła sieciowego 15/0.4KV "Krasickiego1"

» 2017-07-31, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2017-07-31, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu

» 2017-07-31, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu

corner   corner