logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   minus2018
   plus2019
   plus2020
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2018 > listopad > 2018-11-15
INFO_wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Wydziału Produkcji Musów – Pouch, na terenie zakładu NUTRICIA przy ul. Marka z Jemielnicy 1 w Opolu

OŚR.6220.45.2018.BS

ZAWIADOMIENIE

Działając zgodnie z art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2018r. poz.2081],

Prezydent Miasta Opola

podaje do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 14 listopada 2018r., po uzyskaniu wymaganych prawem zgodnych opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, wydana została decyzja nr OŚR.6220.45.2018.BS z dnia 14.11.2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Wydziału Produkcji Musów – Pouch, na terenie zakładu NUTRICIA przy ul. Marka z Jemielnicy 1 w Opolu.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek spółki NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Marka z Jemielnicy 1, działającej poprzez pełnomocnika Pana Tomasza Pajączkowskiego.

Lokalizacja przedsięwzięcia – część działki nr 4/4, a.m.79, obręb Nowa Wieś Królewska.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia objęta jest granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Opola nr XXIX/523/16 z dnia 7 lipca 2016r. i zgodna jest z jego zapisami. Teren obejmujący miejsce lokalizacji przedsięwzięcia oznaczony jest na rysunku planu symbolem 2P/U – obiekty produkcyjne, składy i magazyny, […].

Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym miejscowo i rzeczowo do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a organami współuczestniczącymi w postępowaniu, opiniującymi w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  i określenia zakresu ewentualnego raportu są:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu jako organ właściwy w sprawie ochrony środowiska,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu jako organ inspekcji sanitarnej, powołany w celu ochrony zdrowia ludzkiego m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, jako organ właściwy w zakresie analizy gospodarki wodnościekowej.

Ponadto informuje się, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Pozwoleń i Uwarunkowań Środowiskowych Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13, II p. pok.5, tel. 77 54 17 508,  w godzinach pracy urzędu, tj.:

poniedziałek – środa    7:30 - 15:30

czwartek                      7:30 - 17:00

piątek                          7:30 - 14:00

 

Ilość odwiedzin: 94
Podmiot udostępniający: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Opola
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Śliwińska
Osoba, która wprowadzała dane: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 2018-11-15 13:36:00
Data udostępnienia informacji: 2018-11-15 13:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-16 13:48:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner