logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   minus2018
   plus2019
   plus2020
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2018 > listopad > 2018-11-28
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji o usunięciu drzew rosnących na działce ewidencyjnej 10/1, km. 2, obręb Groszowice rosnacych w pasie do 15 m od osi skrajnego toru przy linii kol

Opole, 28.11.2018r.

OŚR.6131.194.2018.EM

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

o wydaniu decyzji o usunięciu drzew i krzewów

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) – zwanej dalej Kpa

zawiadamiam strony postępowania 

że w dniu 26 listopada 2018r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Opola Nr OŚR.6131.194.2018.EM z dnia 26.11.2018r. o usunięciu drzew rosnących na działce ewidencyjnej nr 10/1, k.m. 2, obręb Groszowice, przy linii kolejowej nr 132 relacji Bytom – Wrocław Główny, na odcinku na odcinku Opole Groszowice – Opole Zachodnie, utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych,w związku z wnioskiem nr IZOS-4415-18/2018 z dnia 23.04.2018r. (data wpływu do tut. Organu: 23.04.2018r.) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. Księcia Jana Dobrego 1.

            Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola Plac Wolności 7-8, III-piętro, pok. 320, w godz. pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, środa 07.30-15.30, czwartek 07.30- 17.00 oraz w piątek 7.30-14.00.

            W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, w związku z czym, zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody stosuje się przepis art. 49 Kpa, który stanowi, ze strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 28.11.2018r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola,  Pl. Wolności 7-8.

            Zawiadomienie stron postępowania (skuteczne doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 13.12.2018r.

            Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty skutecznego doręczenia niniejszego zawiadomienia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Opola oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

 

Z up. Prezydenta Miasta

Sebastian Smoliński

Kierownik Referatu Ochrony Zasobów

Naturalnych i Edukacji Ekologicznej

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

Ilość odwiedzin: 125
Podmiot udostępniający: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urząd Miasta Opola
Osoba, która wytworzyła informację: Edyta Madej
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Madej
Osoba, która wprowadzała dane: Edyta Madej
Data wytworzenia informacji: 2018-11-28 13:19:40
Data udostępnienia informacji: 2018-11-28 13:19:40
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-28 14:31:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner