logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   minus2018
   plus2019
   plus2020
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2018 > marzec > 2018-03-15
Obwieszczenie nr UAB.6740.101.2018.MiP wydanie decyzji nr 196/18 z dn. 09.03.2018 r. (zmieniająca dec. 349/14 z dn. 25.06.2014 r.) zatwierdzająca projekt budowlany zamienny i udzielająca pozwolenia na

Opole, dnia 15.03.2018 r.


UAB.6740.101.2018.MiP


OBWIESZCZENIE

Prezydent Miasta Opola, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamia, że na wniosek WTM WRÓBEL Sp. z o.o., została wydana decyzja nr 196/18 z dn. 09.03.2018 r. (zmieniająca dec. 349/14 z dn. 25.06.2014 r.) zatwierdzająca projekt budowlany zamienny i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na dobudowie hali serwisowej            z przebudową salonu samochodowego w Opolu przy ul. Wspólnej 1A


na terenie: działki nr 1/25 k.m. 30, obręb Półwieś


Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy strony mogą zapozanać się      w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola [p. 303] w budynku przy Pl. Wolności 7/8 w godzinach pracy urzędu.

Od decyzji o pozwoleniu na budowę służy stronie odwołanie do Wojewody Opolskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.

 

 

        z up. Prezydenta Miasta
Z-ca Naczelnika Wydziału Urbanistyki
Architektury i Budownictwa
Marta Czoch

Ilość odwiedzin: 181
Podmiot udostępniający: Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Bednorz
Osoba, która odpowiada za treść: Mikołaj Pokrzywnicki
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Bednorz
Data wytworzenia informacji: 2018-03-15 13:54:09
Data udostępnienia informacji: 2018-03-15 13:54:09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-15 13:57:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner