logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   minus2018
   plus2019
   plus2020
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2018 > maj

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2018-05-04, obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Wiejskiej 163 abcd

» 2018-05-07, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2018-05-07, Obwieszczenie w spr. wydania dec. ULICP dla inwest.: budowa sieci gazu śr/c, na terenie działek nr: 74/10, 79/1, 75, k.m.8, obręb Półwieś, ul. Wyglendy w Opolu

» 2018-05-08, Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania i zapoznania się z materiałem dot. zezwolenia na usunięcie 4 drzew przy ul. Ozimskiej 62-68,-Kani 3BC

» 2018-05-08, Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania i zapoznania się z materiałem dot. zezwolenia na usunięcie 9 drzew przy ul. Ozimskiej 62-68,-Kani 3BC

» 2018-05-08, Obwieszczenie w spr. wydania dec. ULICP dla inwest.: budowa linii kablowej n.n. wraz z zabudową złącz kablowych dla zasilania budynków mieszkalnych na terenie części działek nr 525/42, 600/64, 602/64,

» 2018-05-08, obwieszczenie - zawiadomienie stron o zakończenia postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa studni głębinowej nr 2zbis, na ujęciu wody w

» 2018-05-08, obwieszczenie o ustaleniach z oględzin drzew i zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie usunięcia drzew przy ul. Korneckiego 134-138

» 2018-05-08, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Pużaka 26

» 2018-05-09, UPUBLICZN- WNIOSEK wraz z raportem, o wydanie decyzji o środowisk uwarunk dla przedsięwz pn. Budowa stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi, przy ul. Budowlanych w Opolu

» 2018-05-09, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w spawie ULICP dla inwestycji: Budowa sieci gazowej n/c ul. Jagodowa w Opolu

» 2018-05-09, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji udzelającej zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości obejmującej działkę nr 22/11, km 48, obręb Opole, przy pl. Teatralnym 1-2

» 2018-05-09, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c w rejonie ul. Pastelowej i Nad Stawem w Opolu

» 2018-05-09, Obwieszczenie o wszczęciu postęp. w spr. wydania dec.ULICP dla inwest.: budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa na terenie części działek nr 525/42, 407/42, 392/42, 85, 600/64, 602/64, k.m. 3, obręb Chmiel

» 2018-05-10, UPUBLICZN- WNIOSEK wraz z raportem, o wydanie decyzji o środowisk uwarunk dla przedsięwz pn. Montaż kabiny lakierniczej i pieca ocbóbki cieplnej (FAMET S.A.), ul.Oświęcimska Opole (Metalchem)

» 2018-05-11, Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacje z budżetu Miasta Opola

» 2018-05-11, Obwieszczenie nr UAB.6733.489.2017.DW - zawiadomienie o zebranych dokumentach dot. budowy bud. mieszkalno-usługowego przy Hotelu WENEDA w Opolu.

» 2018-05-11, Obwieszczenie o wszczęciu postęp. w spr. wydania dec.ULICP dla inwest.: budowa sieci - linii kablowej elektroenergetycznej n/n, w rejonie ul. Wyspiańskiego w Opolu

» 2018-05-11, Obwieszczenie PMO UAB.6740.327.2018.UW o wszczęciu postepowania w sprawie o ZRID dla inwestycji: rozbudowa drogi powiatowej nr 1766 O - ul. Krapkowicka

» 2018-05-14, obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie uchylenia decyzji nr OŚR.6131.99.2017.ASz z dnia 16.08.2017 r.

» 2018-05-15, Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnacego na terenie przy ul. Jana Bytnara "Rudego 19 A-B

» 2018-05-16, obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunk. pn.„Przebudowa śluz wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na stopniu wodnym „Opole”

» 2018-05-16, Obwieszczenie PMO w sprawie miejsca przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępniania informacji zawartych w książkach ewidencji pobytu na polowaniu

» 2018-05-17, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2018-05-17, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym dot. usunięcia 8 szt. drzew na terenie przy ul. Srebrnej 1-8 i Złotej 2-48

» 2018-05-21, obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Niedurnego 3-15 w Opolu

» 2018-05-21, obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja stacji redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia (SRP Io) Opole Malina Teligi LF80004550,

» 2018-05-22, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2018-05-22, Decyzja o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa zepołu budynków wielorodzinnych mieszkalnych wraz z parkingami podziemnymi, naziemnymi oraz infrastrukturą

» 2018-05-23, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2018-05-24, Decyzja Prezydenta Miasta Opola dotycząca zmiany decyzji Wójta Gminy Dobrzeń Wielki nr OŚ.6220.11.2014 z dnia 13.07.2015r.

» 2018-05-24, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej n/c ul. Jagodowa w Opolu

» 2018-05-24, Obwieszczenie nr UAB.6733.489.2017.DW - zawiadomienie o decyzji ustalającej warunki zabudowy dla budowy bud. mieszkalno-usługowego przy Hotelu WENEDA w Opolu.

» 2018-05-28, Obwieszczenie nr UAB.6733.26.2018.JN o wszczęciu post. w spr. wydania decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63PE (w rejonie ul. Leonida Teligi w Opolu)

» 2018-05-28, Obwieszczenie o wszczęciu postęp. w spr. wydania dec.ULICP dla inwest.: budowa sieci - linii kablowych SN w rejonie ul. Budowlanych i Magazynowej w Opolu

» 2018-05-28, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Piotrkowskiej 1

» 2018-05-28, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Spychalskiego 8-18 w Opolu

» 2018-05-29, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew rosnących przy ul. Wiejskiej 169, 171 ABCDw Opolu

» 2018-05-30, Obwieszczenie o wygaszeniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 8/ZRID/2016 z dn. 2016.06.22 polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej - ulicy Górnej w Krzanowicach

» 2018-05-30, Obwieszczenie o wygaszeniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 6/ZRID/2016 z dn. 2016.05.19 polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ulicy Nowej w Czarnowąsach

» 2018-05-30, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 3/ZRID/2018 z dn. 2018.05.29 realizowanej w ramach zadania pn.: „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoe

corner   corner