logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   minus2018
   plus2019
   plus2020
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2018 > sierpień > 2018-08-20
Zawiad. STRON post. w sprawie wydania decyzji środowiskowej: o opiniach RDOŚ, PPIS; post. raport NIE, zakończ. postępow., przeds. pn.: "Przebudowa sieci cieplnej w Opolu, w rejonie ul. Oleskiej"

OŚR.6220.35.2018.MKU                                                                                                   Opole, dnia 20 sierpnia 2018r.

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 1257 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.], zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamiam strony postępowania prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Oleskiej – KOP-3”, że:

  • uzyskano opinie organów współuczestniczących w przedmiotowym postępowaniu, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko jn.:
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, w piśmie (OPINIA) nr NZ.4315.2.63.2018.EK z dnia 03.08.2018r. (data wpływu 03.08.2018r.), wyraził opinię, iż dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, uwzględniając przy wydawaniu ww. opinii przyjęte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nowoczesne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, realizacja ww. przedsięwzięcia nie powinna spowodować pogorszenia standardów środowiska, a tym samym nie powinna stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi na działkach sąsiednich;
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, w piśmie nr WOOŚ.4220.185.2018.MSe z dnia 09.08.2018r. (data wpływu 09.08.2018r.), wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Oleskiej – KOP-3”- nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w piśmie nr GL.ZZO.3.435.136.1.2018.MO z dnia 14.08.2018r. (data wpływu 16.08.2018r.) stwierdziło brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
  • po uzyskaniu ww. opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, Prezydent Miasta Opola jako organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, postanowieniem nr OŚR.6220.35.2018.MKU z dnia 20.08.2018r., na które nie przysługuje zażalenie, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;
  • zakończone zostało postępowanie dowodowe w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa sieci cieplnej w Opolu, w rejonie ul. Oleskiej – KOP-3”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działek nr: 95/18, 95/37, 96, 120, 121/9, 122/1, 123/24, 123/41, 123/42, k.m. 19, obręb Opole.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie położone jest częściowo na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak" w Opolu, przyjętym uchwałą Rady Miasta Opola nr XX/361/15 z dnia 29 grudnia 2015r.; tereny oznaczone symbolem 1 ZP i 2 ZP.

Niniejsze zawiadomienie stron postępowania o czynnościach organu, realizowane zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, uważa się za dokonane w dniu 03.09.2018r., tj. po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ponadto, informuję wszystkie strony tego postępowania o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowymw sprawie, znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola,w Referacie Pozwoleń i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Krawiecka 13, p.8, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia skutecznego dokonania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 10.09.2018r. (włącznie).

z up. Preyzdenta Miasta

Małgorzata Rabiega

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ilość odwiedzin: 179
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kucab
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Kucab
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Kucab
Data wytworzenia informacji: 2018-08-20 12:49:08
Data udostępnienia informacji: 2018-08-20 12:49:08
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-20 12:53:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner