logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   minus2018
   plus2019
   plus2020
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2018 > sierpień > 2018-08-20
Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa rosnącego na działce nr 1192, k.m. 19, obręb Gosławice, położonej w Opolu przy ul. Emila Fiel

                                                   Opole, dnia 20 sierpnia 2018 r.

 

OŚR.6131.403.2018.DD

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew

 

Działając zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)  – cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 142 ze zmianami)

 

zawiadamiam strony postępowania,

 

że w dniu 17.08.2018 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu, z siedzibą w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 40-42 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na działce nr 1192, k.m. 19, obręb Gosławice, położonej w Opolu przy ul. Emila Fieldorfa 12.

Wniosek wraz z dokumentacją znajduje się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola Plac Wolności 7-8, III-piętro, pok. 320, w godz. pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, środa 07.30-15.30, czwartek 07.30- 17.00 oraz w piątek 7.30-14.00.

 

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 79 § 1 oraz w związku z  art. 85 ust. 1 Kpa zawiadamiam, że 
w dniu 17.09.2018r. w godz.
1000 – 1200  na ww. nieruchomości odbędą się oględziny drzewa, wnioskowanego do usunięcia.

 

Stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony postępowania mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania  oraz zgodnie  art. 79 § 2 Kpa mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, mogą zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.

 

Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 Kpa zawiadamiam, że wniosek  w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie ww. drzewa nie może zostać załatwiony w terminie określonym w art. 35 Kpa. Przyczyną zwłoki jest konieczność przeprowadzenia oględzin drzewa oraz zachowanie terminów, wynikających z zawiadamiania stron postępowania o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 K.p.a. Wskazuje się nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 30.11.2018 r.

Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a., stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 20.08.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola,  Pl. Wolności 7-8.

 

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 04.09.2018 r.  

z up. Prezydenta Miasta Opola

Sebastian Smoliński

Kierownik Referatu Ochrony Zasobów

Naturalnych i Edukacji Ekologicznej

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

Ilość odwiedzin: 140
Podmiot udostępniający: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Damian Duda
Osoba, która odpowiada za treść: Damian Duda
Osoba, która wprowadzała dane: Damian Duda
Data wytworzenia informacji: 2018-08-20 14:40:56
Data udostępnienia informacji: 2018-08-20 14:40:56
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-20 14:43:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner