logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   minus2021
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2021 > luty

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2021-02-02, Obwieszczenie PMO o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji dla inwestycji: budowa czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej i

» 2021-02-05, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w postępowaniu dotyczącym udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Prószkowskiej 31-37

» 2021-02-05, OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

» 2021-02-08, Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci - linii elektroenergetycznej nN w rejonie ul.Domańskiego

» 2021-02-08, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działek nr 197, 701/127, 624/114, 625/11

» 2021-02-09, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu

» 2021-02-09, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu

» 2021-02-09, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu

» 2021-02-09, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

» 2021-02-10, Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c 160PE do 0,5 MPa w rejonie ul. Sobieskiego w Opolu

» 2021-02-10, OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA o wydaniu postanowienia dotyczącego podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

» 2021-02-10, obwieszczenie o wydaniu decyzji ulicp nr UAB.6733.56.2020.JK z dnia 10.02.2021 dot. linii kabliwej średniego i niskiego napięcia przy ul. Wolności

» 2021-02-11, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULCP dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c przy ulicy Wrocławskiej

» 2021-02-11, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULCP dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c przy ulicy Niemodlińskiej

» 2021-02-17, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzewa z terenu przy ul. Koszyka 2-30

» 2021-02-17, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 szt.drzew przy ul. Prószkowskiej 7-13 w Opolu

» 2021-02-19, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Luboszyckiej garaże od nr 1 do nr 42

» 2021-02-22, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzewa z terenu przy ul. Wrocławskiej 2-6

» 2021-02-22, Zawiad. stron postęp. o uzupeł. raportu ooś oraz o wystąpieniu do RDOŚ w Opolu o uzgodn. warunków realizacji przedsięwz. polegajacego na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszc

» 2021-02-22, Obwieszczenie o zebraniu materiałów niezbędne do wydania decyzji o warunkach zabudowy nr UAB.6730.197.2020.AD

» 2021-02-22, UPUBLICZN._wniosek+raport ooś_DŚ przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń magazynowo-warsztatowych na pomieszczenia magazynowania odpadów medycznych i weterynaryjnych na

» 2021-02-23, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew rosnących przy ul. Zawiszaków 14 oraz przy ul. Batalionu Parasol 19

» 2021-02-23, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ul.Prószkowskiej 15-21

» 2021-02-23, Obwieszczenie PMO o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play wraz z kablową linią zasilającą oraz kanalizacją kablow

» 2021-02-23, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na dz. nr 4/23, k.m. 55, obręb Opole

» 2021-02-23, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na dz. nr 38, k.m. 53, obręb Opole

» 2021-02-23, Obwieszczenie SKO w Opolu o wszczęciu postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji z wniosku P4 Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie.

» 2021-02-23, Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie cz. dz. nr 242, 257 k.m. 4, obr. Gosławice w Opolu nr UAB.6733.10.2021.KI

» 2021-02-24, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzewa z terenu przy ul. Chabrów 94-100 i ul. Chabrów (pas rekreacyjny)

» 2021-02-26, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.3.2020.AD na terenie dz. nr 1447/18, cz. dz. nr 1447/18, 1190/50, 17 k.m. 4 i cz. dz. nr 123 k.m. 2 obr. Sławice w Opolu

» 2021-02-26, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.1.2021.AD na terenie cz. dz. nr 93 k.m. 3 obr. Grudzice w Opolu

» 2021-02-26, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

corner   corner