logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   minus2021
   plus2022
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2021 > marzec > 2021-03-08
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin 6 szt. drzew, rosnących na dz. nr 58/15, k.m. 5, obręb Kolonia Gosławicka

Opole, dnia 8 marca 2021r.

 

Nr OŚR.6131.58.2021.DS

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew

 

Działając zgodnie z art. 49, 49a i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) – cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 55 ze zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania,

 

że w dniu 04.03.2021r. na wniosek Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, z siedzibą w Opolu przy ul. Katowickiej 23, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na działce nr 58/15, a.m. 5, obręb Kolonia Gosławicka.

Wniosek wraz z dokumentacją znajduje się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13, pok. 108, w godz. pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek 7.30-15.30.

 

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 79 § 1 oraz w związku z  art. 85 ust. 1 Kpa zawiadamiam, że 
w dniu 29.03.2021r. w godz. 930 – 1300  na ww. nieruchomości odbędą się oględziny drzew, wnioskowanych do usunięcia.

Stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony postępowania mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania  oraz zgodnie  art. 79 § 2 Kpa mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, mogą zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.

Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 Kpa zawiadamiam, że wniosek  w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie ww. drzew nie może zostać załatwiony w terminie określonym w art. 35 Kpa. Przyczyną zwłoki jest konieczność przeprowadzenia oględzin drzew oraz zachowanie terminów, wynikających z zawiadamiania stron postępowania o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 K.p.a. Wskazuje się nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 31.05.2021r.

Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a., stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 08.03.2021r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organu.

 

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 22.03.2021r. 

 

z up. Prezydenta Miasta
Sebastian Smoliński
Kierownik Referatu Ochrony Zasobów
Naturalnych i Edukacji Ekologicznej
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Ilość odwiedzin: 101
Podmiot udostępniający: Wydział Ochorny Środowiska i Rolnictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Dominika Stasica
Osoba, która odpowiada za treść: Dominika Stasica
Osoba, która wprowadzała dane: Dominika Stasica
Data wytworzenia informacji: 2021-03-08 11:27:13
Data udostępnienia informacji: 2021-03-08 11:27:13
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-08 12:33:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner