logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   minus2021
   plus2022
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2021 > marzec > 2021-03-15
Zawiadomienie_UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA-podanie do publicznej wiadomości__Budowa hali galwanizacji_Czora Sp. z o.o. sp.k. ul. Energetyków 3

OŚR.6220.7.2021.MWi                                                                                 Opole,  dnia 11.03.2021r.

ZAWIADOMI­ENIE

Działając zgodnie z art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2021r. poz. 247),

Prezydent Miasta Opola podaje do publicznej wiadomości

na środowisko informację, iż w związku z:

  • wnioskiem złożonym w dniu 26.01.2021r. przez Czora Sp. z o.o. Sp. k. ul. Energetyków 3, 45-920 Opole, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali galwanizacji wraz z zagospodarowaniem terenu, projekt „Prośrodowiskowa technologia obróbki galwanicznej specjalistycznie spawanych konstrukcji stalowych”;
  • oraz przedłożeniem tut. Organowi Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia (Opole, styczeń 2021 r.; opracowany przez zespół ECO LEX Tomasz Pajączkowski),

prowadzone jest postępowanie w przedmiotowej sprawie oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na podstawie przedłożonego opracowania.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest zawsze wymagane - zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz.1839).

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia:

  • Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym rzeczowo i miejscowo do wydania decyzji
    o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 75 ust.1 pkt 4 ww. ustawy), również właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków składanych w przedmiotowej sprawie;
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu jest organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia - w zakresie ochrony środowiska (art. 77 ust.1 pkt 1 ww. ustawy);
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu jest organem właściwym do wydania opinii dotyczącej warunków realizacji przedsięwzięcia - w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych (art. 77 ust.1 pkt 2 ww. ustawy);
  • Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu PGW WP jest organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia - w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (art. 77 ust.1 pkt 4 ww. ustawy);
  • Marszałek Województwa Opolskiego jest organem właściwym do wydania opinii dotyczącej warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia – w zakresie warunków pozwolenia zintegrowanego wymaganego dla tej instalacji (art. 77 ust.1 pkt 3 ww. ustawy).

Ponadto informuję, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się, jak również składać w przedmiotowej sprawie uwagi i wnioski, w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 320, nr tel. 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl, w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 14 kwietnia 2021r. (włącznie). Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, również za pomocą poczty elektronicznej na ww. adres e-mail wydziału, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, w tym platformy PeUP i ePUAP.

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii i wynikające z tego stanu ograniczenia w organizacji pracy urzędów, w celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym prosi się o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Z-ca Naczelnika Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ilość odwiedzin: 110
Podmiot udostępniający: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Widuto
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Widuto
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Widuto
Data wytworzenia informacji: 2021-03-15 18:59:00
Data udostępnienia informacji: 2021-03-15 18:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-15 20:06:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner