logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   minus2021
   plus2022
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2021 > sierpień > 2021-08-02
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w sprawie zachowania żywotności nasadzeń zast. przy ul. Andersa 1AB

Opole, dnia 29 lipca 2021r.

 

OSR.6131.285.2021.MD

 

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) – cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust. 7, art. 86 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1098)

 

zawiadamiam

 

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego wszczętego przez tut. Organ obwieszczeniem
Nr OŚR.6131.285.2021.MD  z dnia 29.06.2021r., zgodnie z  art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U z 2021 r. poz. 1098 ) w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych w liczbie 2 sztuk drzew gat. głóg dwuszyjkowy,
w przypadku niezachowania żywotności po 3 latach od wyznaczonego terminu nasadzenia, liczonego od dnia 30.04.2018 r., stanowiących warunek udzielonego zezwolenia na usunięcie drzew, zgodnie
z decyzją Prezydenta Miasta Opola Nr OŚR.6131.77.2017.ASz z dnia 10.05.2017r. Jednocześnie  informuję, że w dniu 26.07.2021r. Komisja ds. zieleni miejskiej dokonała oględzin na terenie przy
ul. Andersa 1AB w Opolu (dz. nr 111/10, a.m.21, obręb Opole), w trakcie których stwierdziła zachowanie żywotności nasadzeń zastępczych po  3 latach od dnia upływu terminu wskazanego
w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń. Na zasadzie określonej w art. 10 § 1 Kpa, zawiadamiam, że został zebrany materiał  dowodowy, pozwalający na wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie,
z którym strona postępowania może zapoznać się i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłaszanych żądań w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13,  pok. 108, 
w godz. pracy Urzędu.

            Z uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem i wprowadzone w związku z tym ograniczenia kontaktów osobistych w trosce o zdrowie klientów i pracowników Urzędu Miasta Opola, w celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub za pośrednictwem platformy EPUAP, PEUP. Wykaz kontaktów dostępny jest na stronie internetowej Miasta Opola www.opole.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej na adres e-mail: osr@um.opole.pl. 

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, a więc zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu 02.08.2021r. poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole.

Zgodnie z art. 49 kpa, doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 17.08.2021r.

W przypadku niewniesienia  uwag i nowych dowodów w wyznaczonym terminie, w związku ze stwierdzeniem żywotności nasadzeń zastępczych po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń,  tut. Organ decyzją administracyjną umorzy wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych.

Jednocześnie informuję, że przedmiotowa sprawa nie może zostać rozpatrzona (wydana decyzja administracyjna)  w terminie przewidzianym w art. 35 ustawy Kpa, z powodu konieczności zapoznania się przez strony z materiałem dowodowym. Mając powyższe na uwadze, zachodzi potrzeba określenia nowego terminu rozpatrzenia sprawy (wydania decyzji administracyjnej), który tut. Organ wyznacza do dnia 31.08.2021 r., zgodnie z art. 36 § 1 Kpa, który stanowi, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) 

 

z up. Prezydenta Miasta
Sebastian Smoliński
Kierownik Referatu Ochrony Zasobów
Naturalnych i Edukacji Ekologicznej
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Ilość odwiedzin: 51
Podmiot udostępniający: Wydział Ochorny Środowiska i Rolnictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Dominika Stasica
Osoba, która odpowiada za treść: Dominika Stasica
Osoba, która wprowadzała dane: Dominika Stasica
Data wytworzenia informacji: 2021-07-29 07:18:00
Data udostępnienia informacji: 2021-08-02 07:18:30
Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-02 08:19:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner