logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   minus2021
   plus2022
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2021 > sierpień > 2021-08-06
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zachowania żywotności nasadzeń zastepczych, ul. Koszyka 2-30, dz. nr 146, k.m. 26, obręb Półwieś

Opole, dnia 04.08.2021r.

 

OŚR.6131.357.2021.DS

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zachowania żywotności nasadzeń zastępczych i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew

 

Działając zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735) – cyt. dalej jako Kpa oraz w związku z art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U z 2021r. poz. 1098)

 

zawiadamiam strony postępowania

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zachowania żywotności 10 szt. nasadzeń zastępczych drzew z gat. klon zwyczajny odm. „Globosum”, zrealizowanych na nieruchomości przy
ul. Koszyka 2-30 w Opolu, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 146, k.m. 26, obręb Półwieś oraz ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych, w przypadku gdy posadzone drzewa nie zachowały żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń zastępczych, zgodnie z wydaną decyzja nr OŚR.6131.106.2017.ASz z dnia 14.07.2017r.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania administracyjnego znajduje się do wglądu
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13, pok. 108, w godz. pracy Urzędu, tj. poniedziałek - środa 7.30-15.30, czwartek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 79 § 1 Kpa, który stanowi, że strona powinna być powiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu lub oględzin oraz ma prawo brać udział
w przeprowadzeniu dowodu i składać wyjaśnienia
, oraz w związku z  art. 85 ust. 1 Kpa który stanowi, że Organ administracji publicznej może w razie potrzeby przeprowadzić oględziny,  tut. Organ zawiadamia, że w dniu 30.08.2021r. w godz. 900 – 1100  na ww. nieruchomości zostaną przeprowadzone komisyjne oględziny nasadzeń zastępczych na terenie przy ul. Koszyka 2-30 w Opolu, w celu stwierdzenia zachowania ich żywotności.

Stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony postępowania mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania  oraz zgodnie  art. 79 § 2 Kpa mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, mogą zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 06.08.2021r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organu.

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 21.08.2021r. 

 

z up. Prezydenta Miasta
Małgorzata Rabiega
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

Ilość odwiedzin: 52
Podmiot udostępniający: Wydział Ochorny Środowiska i Rolnictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Dominika Stasica
Osoba, która odpowiada za treść: Dominika Stasica
Osoba, która wprowadzała dane: Dominika Stasica
Data wytworzenia informacji: 2021-08-04 07:03:00
Data udostępnienia informacji: 2021-08-06 07:03:08
Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-06 08:13:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner