logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   minus2021
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2021 > wrzesień

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2021-09-02, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ulicp dla inwestycji: budowa sieci gazowej śr/c na terenie dz. nr 283/36, 307/35, 276/37 k.m. 2 oraz dz. nr 38, 149/17 k.m. 1, obręb Sławice w Opolu.

» 2021-09-02, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie nałożenia ponownie obowiązku nasadzeń 10 szt. drzew na nieruchomości stanowiącej działkę 1340 a.m.22 obręb Gosławice

» 2021-09-02, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie nałożenia ponownie obowiązku nasadzeń w przypadku niezachowania żywotności ( dz. nr 1354 a.m.11 obręb Zakrzów )

» 2021-09-02, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie nałożenia ponownie obowiązku nasadzeń, w przypadku niezachowania żywotności (ul. Wrocławska 16 - 18)

» 2021-09-02, Obwieszczenie o wydaniu decyzji 6/21 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Arki Bożka

» 2021-09-03, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2021-09-07, Obwieszczenie PMO w sprawie dotyczącej wydania warunków zabudowy dla inwestycji: budowa budynku handlowo-magazynowego na terenie dz. nr 1/22, k.m. 5, obręb Półwieś, ul. Partyzancka w Opolu

» 2021-09-08, Zawiadomienie STRON_dodat. wyjaśn., Aneks, wyst. do RDOŚ o ponowne uzgodn_REMONDIS MEDISON Sp. z o.o._magazyn odpadów medycznych i weterynaryjnych

» 2021-09-10, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie nałożenie ponownie obowiązku wykonania nasadzeń, dz. nr 149, k.m. 23, obręb Gosławice

» 2021-09-10, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie nałożenie ponownie obowiązku wykonania nasadzeń, dz. nr 111/10, k.m. 21, obręb Opole

» 2021-09-10, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie nałożenie ponownie obowiązku wykonania nasadzenia, dz. nr 104/1, k.m. 42, obręb Opole

» 2021-09-13, Obwieszczenie o wydaniu decyzji 647/21 na budowę zbiornika na wodny roztwór mocznika przy ul. Harcerskiej 15 w Opolu zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochr

» 2021-09-13, Obwieszczenie PMO zawiadamiające o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy UAB.6730.278.2021.KI

» 2021-09-14, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew przy pl. Teatralnym 1-2 i 6-7 (dz.nr 22/11 a.m.48 obręb Opole)

» 2021-09-15, Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia karty ewidencyjnej zabytku - domu mieszkalnego zlokalizowanego w Opolu przy ul. Stoińskiego 12.

» 2021-09-22, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie unięcia drzew z terenu przy ul. Cieszyńskiej 2-12

» 2021-09-22, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie ULICP dla inwestycji: rozbudowa laboratorium szpitalnego Szpitala Wojewódzkiego w Opolu na terenie części dz. nr 27/7, k.m. 46, obręb Opole

» 2021-09-22, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w postępowaniu dotyczącym udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Hallera 5-7

» 2021-09-22, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w/s ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych przy ul. Wrocławskiej 20 a-b

» 2021-09-23, OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU z dnia 23 września 2021 r. lista zarejestrowanych kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy I zarządzonych w dniach od 08.10.2021

» 2021-09-23, Obwieszczenie o nowym terminie rozpatrzenia sprawy zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Bytnara Rudego 11C

» 2021-09-23, Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa przy pl. Teatralnym 8-9

» 2021-09-23, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie 21 szt. drzew przy ul. Sandomierskiej 2a

» 2021-09-23, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws wydania zezolenia na usunięcie drzewa z terenu przy ul. G. Zapolskiej 28-36

» 2021-09-23, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Wilskona 9-11, Orzechowa 10-26(dz.nr 544 a.m.6 obręb Kol.Gosławicka ))

» 2021-09-23, Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie przy ul. Katowickiej 37

» 2021-09-28, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Budowlanych I" w Opolu

» 2021-09-28, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania dla inwestycji: budowa sieci elektroenergetycznej w rejonie ulicy Niemodlińskiej (obręb Żerkowice i Chmielowice) w Opolu.

» 2021-09-30, Obwieszczenie o możliwości zapoaznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie unięcia drzewa z terenu przy ul. Jana Bytnara Rudego 11C

» 2021-09-30, obwieszczenie o wydaniu decyzji nr UAB.6733.29.2021.JK z dnia 30.09.2021 dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV

» 2021-09-30, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: budowa lini kablowej niskiego napięcia w rejonie ul. Nyskiej, obręb Chmielowice w Opolu.

corner   corner