logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
minusOgłoszenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogłoszenia: 2019 > sierpień > 2019-08-12
Raport z konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola

RAPORT z dnia 12 sierpnia  2019 r.

 

z konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi w Opolu oraz Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego, a także z mieszkańcami Miasta Opola projektu uchwały:

zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola.

 

Konsultacje odbyły się na podstawie:

  1. Uchwały nr LXVII/1268/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2018 r. poz. 2443).
  2. Zarządzenia nr OR.I.0050.465.2019r. Prezydenta Miasta Opola z dnia 23.07.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami oraz Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego, projektu uchwały Rady Miasta Opola zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola.
  3. Uchwały nr LXVII/1267/18 Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2018 r. poz. 2442).
  4. Zarządzenia nr OR-I.0050. 461 prezydenta Miasta Opola z dnia  22.07. 2019 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola projektu uchwały Rady Miasta Opola zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola

Konsultacje poprzedzono akcją informacyjną. W akcji informacyjnej wykorzystano następujące kanały informacyjne: 

  1. Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miasta Opola,
  2. Tablica informacyjna Urzędu Miasta Opola.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi działającymi w Opolu oraz Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego przeprowadzono w dniach od 23 lipca do 9 sierpnia 2019 r. w następujących  etapach:

I etap konsultacji z organizacjami pozarządowymi miasta Opola, który trwał od 24 lipca 2019 r. do 01 sierpnia 2019r.

II etap konsultacji z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego, który trwał do 2 sierpnia 2019 r.

Podczas pierwszego etapu konsultacji z organizacjami oraz ORDPP zgłoszono uwagę dotyczącą zmiany zapisów Regulaminu poprzez poprzez zmianę „miejsc mało uczęszczanych” na „tereny niezabudowane” oraz warunku, że pies ma założony kaganiec, a właściciel/posiadacz ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem (Klub Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego).

Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia obowiązku prowadzenia psów ras uznawanych za agresywne również w kagańcu, o zmianę wnioskowała Straż Miejska z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Opola. Natomiast zapisy dotyczące ww. uwag nie podlegały aktualnym konsultacjom.

 

II etap konsultacji realizowany był w formie opiniowania projektu przez Opolską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Członkowie Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego mieli możliwość zgłaszania uwag drogą mailową.

Przedstawiciele Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego nie zgłosili żadnych uwag.  

Konsultacje z mieszkańcami Miasta Opola, przewidziane były w terminie od 24 lipca 2019r. do 31 lipca 2019r i prowadzone  były w następujących formach:

  1. zgłaszanie opinii w formie pisemnej, w tym elektroniczne przekazywanie opinii na adres: osr@um.opole.pl;
  2. punkt konsultacyjny zorganizowany w siedzibie Urzędu Miasta Opola, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Pl. Wolności 7-8, pok. 324, w godz. pracy Urzędu.

 

Podczas konsultacji  zgłoszono 2 uwagi. Jedna dotycząca zmiany zapisu „w miejscach mało uczęszczanych” na „poza obszarem zabudowanym” czy na „polanach parków”. Ponadto zgłoszono problem wyprowadzania psów przez dzieci.

Druga uwaga również dotyczyła problemu zwalniania psów ze smyczy z zastosowaniem dodatkowych środków ochrony (kaganiec).

Zgłoszone uwagi nie zostały uwzględnione, gdyż nie dotyczyły przedmiotowej zmiany uchwały w zakresie obowiązku prowadzenia psów rasy uznawanej za agresywną w kagańcu.

 

          Zgodnie z § 17 uchwały nr LXVII/1268/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opol. Z 2018 r. poz. 2443) niniejszy raport podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  w oficjalnym serwisie  internetowym i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola, a także niezwłocznie przekazywany do wiadomości organizacjom pozarządowym działającym w Opolu oraz Opolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

          Zgodnie z § 17 Uchwały nr LXVII/1267/18 Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2018 r. poz. 2442) niniejszy raport podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  w oficjalnym serwisie  internetowym i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola, a także jest niezwłocznie przekazywany do wiadomości Radzie Miasta, radom dzielnic, Młodzieżowej Radzie Miasta, Radzie Seniorów Miasta oraz Opolskiej Radzie Działalności Pożytku publicznego, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

 

z upoważnienia Prezydenta Miasta

Małgorzata Stelnicka

Zastepca Prezydenta Miasta

Nazwa dokumentu: Raport z konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi w Opolu oraz Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego, a także z mieszkańcami Miasta Opola projektu uchwały: zmieniającej uchwałę w
Podmiot udostępniający: Wydział ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Laxy-Bernard
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rabiega
Osoba, która wprowadzała dane: Monika Laxy
Data wytworzenia informacji: 2019-08-12 11:47:48
Data udostępnienia informacji: 2019-08-12 11:47:48
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-23 12:54:27

Wersja do wydruku...

corner   corner