logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2017 > grudzień > 2017-12-08
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Znak sprawy: RAG.271.1.2017.BM

 „Świadczenie usług pocztowych na rzecz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu”

ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Strona internetowa: www.mopr.opole.pl

ADRES DO KORENSPONDENCJI:
 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
 ul. Armii Krajowej 36,   45-071 Opole                                             
e-mail: rag@mopr.opole.pl

I. Zasady prowadzenia postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.
Do postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ust. 2-4 ustawy Pzp.
Zasady prowadzenia postepowania reguluje niniejsze Ogłoszenie.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

II. Opis przedmiotu zamówienia;
Kod CPV: 64110000-0   -  usługi pocztowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na przejmowaniu, przemieszczaniu
i doręczaniu  przesyłek listowych i paczek, w formie skredytowanej, w obrocie krajowym i zagranicznym (obejmujący: obszar Europy i poza Europą) do siedziby Zamawiającego  wraz z usługą odbioru przesyłek  z siedziby Zamawiającego 3 x w tygodniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia -  Formularz Cenowy oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do Ogłoszenia.

Adres siedziby Zamawiającego:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Armii Krajowej 36, 45-071 Opole

III. Termin realizacji usługi : od  dnia 01.01.2018r.  do dnia 31.12.2019r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne.
1. O udzielenie zamówienia na usługi społeczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.:
- posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj.: aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art.6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481),
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację przedmiotowego zamówienia,
- posiadają zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia.
2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w Oświadczeniu wyszczególnionym w rozdziale V, pkt 1 niniejszego ogłoszenia, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia.

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

1. Na potrzeby potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany złożyć aktualne na dzień składania ofert w formie oryginału oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia) oraz aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art.6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481),
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców ww. oświadczenie w formie oryginału, składa każdy z nich lub oświadczenie mogą oni złożyć także wspólnie na jednym dokumencie (oświadczenie podpisane przez ustanowionego Pełnomocnika lub każdego z ww. Wykonawców). Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postepowania.
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia i dokumentu, o którym mowa w pkt 1 lub złoży oświadczenie, dokument niekompletny, lub oświadczenie, dokumenty  zawierać będą błędy lub budzić będą wątpliwości, Zamawiający wezwie do uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia tego oświadczenia lub dokumentu w terminie przez siebie wskazanym, pod rygorem uznania oferty jako niespełniającej wymogów niniejszego ogłoszenia. Nie złożenie Formularza Ofertowego i Formularza Cenowego lub brak podpisu Wykonawcy na ww. Formularzach, lub podpisaniu ww. Formularzy przez osoby nieuprawnione nie będzie podlegało uzupełnieniu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji, za pomocą dowolnych środków, oświadczenia i dokumentów złożonych przez Wykonawcę w sytuacji, gdy będą budzić wątpliwości.

VI. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
    Oferta musi zawierać:
    a)  Formularz Ofertowy, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
    b)  Formularz Cenowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia
    c)  oryginał oświadczenia o spełnianiu warunków  i dokument wymieniony w rozdziale V, pkt 1
         niniejszego ogłoszenia. Dokument musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za
    zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy),
    d) dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa lub dokument, z którego wynika     uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentów ogólnie dostępnych w bazach CEiDG lub KRS.
Jeżeli dokumenty rejestrowe mogą być pobrane z ogólnie dostępnych baz danych np. CEiDG lub KRS Zamawiający sam je pobierze i Wykonawca wówczas nie jest zobowiązany do ich złożenia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Ofertę należy sporządzić w oryginale w całości w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w  niniejszym Ogłoszeniu.
4. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Cenę oferty należy wyrazić w złotych.
6. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia. Dopuszcza się złożenie w ofercie formularzy opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w niniejszym Ogłoszeniu.
7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami imiennymi osoby upoważnionej i trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane).
8. Wszystkie dokonane korekty, skreślenia i poprawki powinny być parafowane (w miejscu wniesienia tych poprawek) przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące lub osobę/osoby upoważnioną / upoważnione do jej podpisania.
9. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wymagane, a niezłożone lub wadliwe pełnomocnictwa podlegać będą uzupełnieniu.
10. Oferta ma być złożona w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie ma być zaadresowane na adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu  ul. Armii Krajowej 36,  45-071 Opole z dopiskiem: Oferta na zadanie pn.:  „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu”.
11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Ceną oferty jest cena brutto przedmiotu zamówienia, podana w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), obliczona  za całość zamówienia w sposób wskazany w Formularzu Cenowym (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).
2. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną i stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy na całość zamówienia, tj. obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, wzorze umowy i Formularzu Cenowym.
3. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w:
 Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36 -  sekretariat  I piętro    
do dnia  21 grudnia 2017 r. do godziny 10:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie  10:10  w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36  pok. 18.
3. Otwarcie ofert jest jawne.      
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na  sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty.
6. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże informacje dotyczące:
- kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny ofert złożonych w terminie.
7. Oferty złożone po terminie lub złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone i zostaną zwrócone na adres Wykonawcy.

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami muszą być złożone w formie pisemnej.
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się numerem sprawy oraz tytułem zamówienia określonym w niniejszym Ogłoszeniu.
4.  Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną należy przesłać na adres: rag@mopr.opole.pl lub faksem na nr 77 4005952.
5.  Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6.  Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia.
Zamawiający udzieli wyjaśnień  nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert
Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono niniejsze ogłoszenie.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego ogłoszenia, w tym zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Informację o zmianie Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono niniejsze Ogłoszenie.

X. Zasady odrzucenia ofert.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku:
 a)  Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym
      Ogłoszeniu zostanie wykluczony z postepowania a jego oferta zostanie odrzucona,
 b)  jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu,
 c)  zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek
      rachunkowych bądź błędów rachunkowych,
 d)  Wykonawca nie złoży wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny lub gdy Zamawiający stwierdzi, że
      złożone wyjaśnienia  potwierdzają rażąco niską cenę.
 e)  została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu.

XI. Opis kryteriów wyboru oferty i sposób oceny ofert.

1. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym  kryterium przedmiotowym – cena=100%.
Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena za całość zamówienia.
Ocena punktowa w kryterium cena zostanie przyznana w oparciu o przeliczenie wg poniższego wzoru:
               
C = Cn / Co X 100 pkt
            
C – ocena punktowa w kryterium cena
Cn – najniższa cena ofertowa brutto
Co – cena oferty ocenianej brutto
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium cena – 100 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów   Zamawiający uzna za najkorzystniejszą.
3. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający zwróci się do Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofertach.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia treści złożonych ofert.
5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postepowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień.
7. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, która spełnia wszystkie wymogi zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
8. Zamawiający przekaże każdemu z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu informację o wyborze oferty najkorzystniejszej na poszczególne zadania, podając:
        a)  nazwę  i adres  Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
        b)  nazwy  i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
        c)  punktację przyznaną Wykonawcom w każdym zadaniu.
        d)  nazwę i adres Wykonawców, których oferty zostały odrzucone wraz z podaniem przyczyn,
oraz zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty  na stronie internetowej.
9. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XII. Unieważnienie postępowania.

1.  Zamawiający unieważni postepowanie jeżeli:
-     nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
-     oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty,
-     wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełna treść wzoru umowy znajduje się w załączniku Nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy
2. Załącznik Nr 2 – Formularz Cenowy
3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik Nr 4 – Wzór Umowy

Zatwierdzam do stosowania:
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w Opolu
Zdzisław Markiewicz

Opole, dnia 06.12.2017r.

Nazwa dokumentu: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Bogumiła Mucha
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Mucha
Osoba, która wprowadzała dane: Dariusz Dzierżak
Data wytworzenia informacji: 2017-12-08 13:27:56
Data udostępnienia informacji: 2017-12-08 13:27:56
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-21 13:56:38

Wersja do wydruku...

corner   corner