logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OŚR.6341.114.2017.MB                                                                                                           Opole, dnia 13.12.2017 r.

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2017.1257 – zwanej  dalej ustawą Kpa) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2017. 1121),

podaję do publicznej wiadomości,

informację, iż na wniosek (bez numeru) z dnia 10.11.2017 r. Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii w Opolu, działającego poprzez pełnomocnika Pana Marka Klyka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

  1. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.6341.65.2014.KWS z dnia 21.11.2014 r., Wojewódzkiemu Inspektoratowi Weterynarii w Opolu, na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością przedsiębiorstwa Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., ścieków przemysłowych (stanowiących mieszaninę ścieków przemysłowych i bytowych) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie obiektów zlokalizowanych w Opolu przy ul. Wrocławskiej 170.

  2. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych (stanowiących mieszaninę ścieków przemysłowych i bytowych), zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie obiektów zlokalizowanych w Opolu przy ul. Wrocławskiej 170., 4 wylotami.

Jednocześnie informuję, że:

  • w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 (pok. 318), w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek – środa 7:30-15:30, czwartek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00, zainteresowane strony mogą  przeglądać ww. wniosek wraz z załącznikami oraz składać uwagi i wnioski w tej sprawie w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, a poza godzinami pracy Urzędu: w formie przesyłki pocztowej, lub na adres e-mailowy: osr@um.opole.pl,

  • zgodnie z art. 35 § 5 ustawy Kpa, do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu,

  • zgodnie z art. 41 § 1  ustawy Kpa w toku, postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego; natomiast zgodnie z § 2, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Z up. Prezydenta Miasta Opola
Monika Czech - Tańczuk
Z - ca Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Nazwa dokumentu: Inf. do publicznej wiadomości o wszczęciu postęp. wodnoprawnego dot. wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych z terenu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu, ul. Wrocła
Podmiot udostępniający: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Bławicka
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Bławicka
Osoba, która wprowadzała dane: Marzena Bławicka
Data wytworzenia informacji: 2017-12-13 13:41:07
Data udostępnienia informacji: 2017-12-13 13:41:07
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-13 13:46:01

Wersja do wydruku...

corner   corner