logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OŚR.6220.62.2018.MKb                                                                               

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam oraz podaję do publicznej wiadomości informację,

że Prezydent Miasta Opola decyzją nr OŚR.6220.62.2018.MKb  z dnia 29 marca 2019 r., po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa czterech budynków usługowo-biurowych  wraz z infrastrukturą techniczną na terenie miasta Opola, obręb Zakrzów”. Decyzja ta została wydana na wniosek Pana Waldemara Stekerta, prowadzącego działalność pod nazwą  ATLANTIS INVEST Waldemar Stekert w Opolu, przy  ul. Studziennej 36d.

Jednocześnie informuję, iż w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, w Referacie Pozwoleń i Uwarunkowań Środowiskowych przy ul. Krawieckiej 13 w Opolu, (pokój 6, w godzinach od 7:30 do 15:30) jest możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją złożoną w powyższej sprawie, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora RZGW w Gliwicach.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola www.bip.um.opole.pl, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pl. Wolności 7-8, Opole.

                                                                                           Z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola

                                                     Małgorzata Widuto

                                                                                                                      Kierownik Referatu Pozwoleń i Uwarunkowań Środowiskowych

                                                                                           w Wydziale Ochorny Środowiska i Rolnictwa

 

Opole, dnia 3 kwietnia 2019 r.

 

 

Nazwa dokumentu: wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwięcia pn. „Budowa czterech budynków usługowo-biurowych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie miasta Opola, obręb Zakrzów”
Podmiot udostępniający: Wydział Ochorny Środowiska i Rolnictwa UM Opole
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kubis
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Kubis
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Wójciak
Data wytworzenia informacji: 2019-04-03 10:48:26
Data udostępnienia informacji: 2019-04-03 10:48:26
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-11 11:57:23

Wersja do wydruku...

corner   corner