logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OŚR.6220.7.2019.MCH                                                                                                                Opole,  dnia  04 czerwca 2019r.

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ, zawiadamiam strony postępowania prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorników gazów technicznych na azot oraz tlen z parownicami, wykorzystywanych do cięcia laserowego blach i gięcia wyciętych elementów, przy hali produkcyjno-magazynowej zlokalizowanej przy ul. Oświęcimskiej, na działce nr 210/2, jednostka ewidencyjna: miasto Opole, obręb ewidencyjny: 0057 Grotowice, iż:

  • w dniu 04 czerwca 2019r., po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współuczestniczących
    w postępowaniu, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorników gazów technicznych na azot oraz tlen z parownicami, wykorzystywanych do cięcia laserowego blach i gięcia wyciętych elementów, przy hali produkcyjno-magazynowej zlokalizowanej przy ul. Oświęcimskiej, na działce nr 210/2, jednostka ewidencyjna: miasto Opole, obręb ewidencyjny: 0057 Grotowice.

Zadanie realizowane będzie na terenie działki nr: 210/2, obręb Grotowice.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Opola, a organami właściwymi do wydania opinii w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy OOŚ są odpowiednio Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia objęta jest granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Metalchem” w Opolu, przyjętego uchwałą Rady Miasta Opola nr VI/53/15 z dnia 29 stycznia 2015r. i zgodna jest z jego zapisami. Teren obejmujący miejsce lokalizacji przedsięwzięcia oznaczony jest na rysunku planu symbolem 8P – obiekty produkcyjne, składy i magazyny.

Informuję, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, w Referacie Pozwoleń
i Uwarunkowań Środowiskowych przy ul. Krawieckiej 13, pok. 8, w godzinach pracy Urzędu, tj.:

  • poniedziałek - środa: 730 - 1530
  • czwartek: 730 – 1700
  • piątek: 730 – 1400

Niniejsze zawiadomienie stron o wydaniu decyzji, realizowane zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, uważa się za skutecznie dokonane w dniu 18.06.2019r., tj. po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ponadto, informuję wszystkie strony tego postępowania, iż od ww. decyzji Prezydenta Miasta Opola przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty skutecznego dokonania niniejszego zawiadomienia, tj. w terminie do dnia 02.07.2019r. (włącznie).

Pouczenie:

  • W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który ją wydał.
  • Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Opola oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
  • Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

 

z up. Prezydenta Miasta

Małgorzata Widuto

Kierownik Referatu Pozwoleń i Uwarunkowań Środowiskowych

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie STRON_wydana DECYZJA_dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorników gazów technicznych na azot oraz tlen z parownicami, wykorzystywanych do cięcia laserowego blach i gięcia wycię
Podmiot udostępniający: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Opole
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Wójciak
Data wytworzenia informacji: 2019-06-04 09:04:30
Data udostępnienia informacji: 2019-06-04 09:04:30
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-04 10:19:51

Wersja do wydruku...

corner   corner