logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Prezydent Miasta Opola
Rynek - Ratusz
45-015 Opole
    

Opole, dnia 06.08.2019 r.                                                                                     UAB.6733.38.2018.DW


OBWIESZCZENIE

Prezydent Miasta Opola, działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2018.1945 z póżn.zm.) zawiadamia, że zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu nr SKO.40.2359.201.li z dnia 28.12.2018 r. oraz z wezwaniem inwestora o przedstawienie: maksymalnego zasięgu emitowanego pola elektromagnetycznego, maksymalnego pochylenia osi wiązki promieniowania, ukształtowania terenu oraz istniejącego i potencjalnego zagospodarowania, do wniosku z dnia 14.08.2018 r. (data wpływu 17.08.2018 r.), który złożył pełnomocnik Łukasz Olbiński, 40-871 Katowice ul. Tysiąclecia 90/147 w imieniu inwestora: P4 Sp. z o.o; 02-677 Warszawa ul. Taśmowa 7 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na terenie działki  nr 2547/238, k.m.45, obręb Grudzice, ul. Kremsera 1a  w Opolu, zostały dołączone i skompletowane materiały niezbędne do jego rozpatrzenia.


W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z przedłożonymi przez wnioskodawcę dokumentami w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola - pl. Wolności 7/8.
Z uprawnień tych mogą - w godzinach pracy urzędu - skorzystać strony postępowania w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

                                                                      z up. Prezydenta Miasta
                                                                                Naczelnik Wydziału Urbanistyki
                                                                        Architektury i Budownictwa
                                                           Beata Wartenberg

 

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie Prezydent Miasta Opola w sprawie uzupełnienia wniosku dot. lokalizacji ULICP - bazowej telefonii komórkowej P4 Sp zoo
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Jakubów
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Jakubów
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Jakubów
Data wytworzenia informacji: 2019-08-06 13:38:52
Data udostępnienia informacji: 2019-08-06 13:38:52
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-06 14:42:37

Wersja do wydruku...

corner   corner