logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OŚR.6220.29.2019.MCH                                                   Opole,  dnia  09 września 2019r.

 

PREZYDENT MIASTA OPOLA

45-015 Opole, Rynek – Ratusz

działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ,  

podaje do publicznej wiadomości
informację
,

że w dniu 03 września 2019r., po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącego zakładu produkcyjnego pojazdów terenowych w Opolu przy ul. Wspólnej 12 na dz. nr: 18, 19, 20, 22/1, 22/2, 26/1, 26/2, 49/1, 49/2, 49/3, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 52/2, 52/3, 52/4, 53/2, 53/3, 53/4, 54/1, 54/2, 55/1, 55/2, 98/2”.

Lokalizacja przedsięwzięcia: dz. nr 18, 19, 20, 22/1, 22/2, 26/1, 26/2, 49/1, 49/2, 49/3, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 52/2, 52/3, 52/4, 53/2, 53/3, 53/4, 54/1, 54/2, 55/1, 55/2, 98/2, k. m. 30, obręb Półwieś.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Opola, a organami właściwymi do wydania opinii w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy OOŚ są odpowiednio Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, w Referacie Pozwoleń i Uwarunkowań Środowiskowych, przy ul. Krawieckiej 13, pok. 8, w godzinach pracy Urzędu, tj.:

  • poniedziałek - środa: 730 - 1530
  • czwartek: 730 – 1700
  • piątek: 730 – 1400

 

z up. Prezydenta Miasta Opola

Monika Czech - Tańczuk

Z-ca Naczelnika Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa istniejącego zakładu produkcyjnego pojazdów terenowych w Opolu przy ul. Wspólnej 12 na dz. nr: 18, 19, 20, 22/1, 22/2, 26/
Podmiot udostępniający: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Opole
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Wójciak
Data wytworzenia informacji: 2019-09-12 08:53:23
Data udostępnienia informacji: 2019-09-12 08:53:23
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-12 10:06:44

Wersja do wydruku...

corner   corner