logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Opole, dnia 18.10.2019


UAB.6740.1011.2019.AB

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz zgodnie z art.11d ust.5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1474 ze zm.),
zawiadamiam
że na wniosek z dnia 05.09.2019 r. Prezydenta Miasta Opola, reprezentowanego przez Panią Teresę Sobel-Wiej Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, uzupełniony pismem z 10.10.2019 r. (data wpływu pisma do urzędu - 14.10.2019 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 103658 O  ul. Stara Droga i budowie jej odcinka w nowym śladzie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 414  ul. Prószkowską w Opolu.

W ramach powyższej inwestycji na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr:
5 (5/1, 5/2, 5/3), 6/2 (6/3, 6/4), 7/6 (7/10, 7/11), 8/2,  9/1, 9/2,10, 11(11/1, 11/2), 13(13/1, 13/2),  16/5 arkusz mapy 26, obręb Wójtowa Wieś będzie realizowany pas drogowy drogi gminnej nr 103658

(oznaczenie: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi; w nawiasie nr działek po podziale; tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję)


Zgodnie z art.10 §1 Kpa, w celu zapewnienia czynnego udziału w każdym stadium postepowania, strony mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań, zapoznania się z aktami sprawy oraz złożenia dodatkowych dokumentów w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opole - pok. nr 303, pl. Wolności 7/8 w Opolu, w godzinach pracy urzędu, istnieje możliwość zapoznania się z aktami przedmiotowej sprawy.
Jednocześnie informuję, że brak czynnego udziału strony nie stanowi przeszkody w wydaniu decyzji w przedmiotowej sprawie.


z up. Prezydenta Miasta
Naczelnik Wydziału Urbanistyki
Architektury i Budownictwa
Beata Wartenberg

 

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ZRID polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 103658 O ul. Stara Droga i budowie jej odcinka w nowym śladzie do skrzyżowania z
Podmiot udostępniający: Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Bednorz
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Bednorz
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Bednorz
Data wytworzenia informacji: 2019-10-18 12:51:32
Data udostępnienia informacji: 2019-10-18 12:51:32
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-21 08:39:01

Wersja do wydruku...

corner   corner