logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
         minus Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2017r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2017 r.
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Karola Musioła

w Opolu,

45-267 Opole, ul. Mjr. Hubala 2

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Karola Musioła w Opolu, ogłasza nabór na stanowisko –specjalista ds. kadr.

 1. Adres jednostki:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Karola Musioła w Opolu  

            45-267 Opole, ul. Mjr. Hubala 2

 

       2. Określenie stanowiska :

specjalista ds. kadr

 

       3. Wymiar etatu:

pełny wymiar czasu pracy tj. 40 godz. tygodniowo.

 

       4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku:  wykształcenie wyższe oraz minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe lub wykształcenie średnie i dodatkowe specjalistyczne kwalifikacje z dziedziny kadr, minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe.
 • posiada nieposzlakowaną opinię,
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku
 • osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • biegła znajomość komputera  w zakresie pozwalającym na poprawne wykonywanie zadań na stanowisku specjalisty ds. kadr,
 • znajomość przepisów w ramach danego stanowiska: Kodeks Pracy,  Karta Nauczyciela, Prawo Oświatowe, rozporządzenie o pracownikach samorządowych, niezbędne do właściwego wykonywania zadań na wyżej wymienionym stanowisku.
 • odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność, zaangażowanie, umiejętność logicznego myślenia.
 • Umiejętność pracy w zespole i kompetencje interpersonalne.
 • Umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku w sposób zapewniający terminową realizacje zadań.
 • Znajomość  programów:  ProgMan, System Informacji Oświatowej - SIO, portal sprawozdawczy GUS, arkusz organizacyjny Vulcan Sigma.
 • Biegła obsługa komputera pozwalająca na poprawne wykonywanie zadań na w/w stanowisku, znajomość Word, Exel.

 

6.  Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowywanie umów o pracę oraz porozumień zmieniających do umów,
 • przygotowywanie oraz kompletowanie pism w sprawach pracowniczych (m.in. dodatki do wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, świadectwa pracy, urlopy macierzyńskie/rodzicielskie),
 • przyjmowanie, kompletowanie  oraz właściwe przechowywanie dokumentów dotyczących zatrudniania i zwalniania pracowników,
 • wystawianie świadectw pracy i zaświadczeń dotyczących zatrudnienia,
 • wystawianie zaświadczeń, duplikatów świadectw pracy, na podstawie dokumentacji archiwalnej,
 • bieżąca weryfikacja stażu pracy pracowników i prawidłowe naliczanie wysługi lat,
 • czuwanie nad prawidłowym i terminowym przygotowaniem materiałów do naliczeń nagród jubileuszowych pracowników,
 • prowadzenie miesięcznej, kwartalnej, rocznej ewidencji czasu pracy pracowników niepedagogicznych,
 • przygotowywanie list obecności,
 • dokumentowanie absencji pracowników pedagogicznych,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem legitymacji służbowych dla nauczycieli,
 • współudział w przygotowywaniu  danych do arkusza organizacyjnego szkoły oraz do aneksów,
 • przygotowanie stosownych pism dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, prowadzenie rejestru zaświadczeń wydanych w związku z awansem oraz decyzji,
 • przygotowywanie planu urlopów pracowników niepedagogicznych,
 • kierowanie pracowników na badania lekarskie, oraz prowadzenie ich  ewidencji .
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej okresowych ocen nauczycieli i pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
 • prowadzenie spraw dotyczących naboru na stanowiska samorządowe urzędnicze,
 • opracowywanie oraz udział w opracowywaniu regulaminów wewnętrznych szkoły,
 • pomoc w kompletowaniu dokumentacji pracowników szkoły przechodzących na emeryturę i rentę, współpraca z ZUS ,
 • sporządzanie analiz zatrudnienia dla potrzeb wewnętrznych,
 • przygotowywanie obowiązujących sprawozdań  GUS z zakresu prowadzonych spraw osobowych.
 • Wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej SIO.

7. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV opatrzone klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach

     i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 • kserokopie świadectw pracy i ewentualne opinie o dotychczasowej pracy zawodowej (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.

8. Informacja o warunkach pracy na stanowisku :

    Praca w budynku I piętro ( brak windy) Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami

    Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu w pełnym wymiarze czasu pracy,

    samodzielna, z przewagą wysiłku  umysłowego, w  ustalonym czasie pracy.

 

9. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz                           o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we  czerwcu 2019r. wynosił 0,00%.

10. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu, ul. Mjr. Hubala 2, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze  – specjalista ds. kadr” w terminie do dnia  1 lipca 2019r. do godz. 15.30.

Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych w formie elektronicznej. Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku  naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola (www.bip.um.opole.pl) oraz na tablicy informacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła       w Opolu.     

                                                                                         mgr Alicja Mielniczuk

                                                                                    Dyrektor

                                                                                    Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5

                                                                                    z Oddziałami Integracyjnymi

                                                                                    im. Karola Musioła w Opolu 

Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
Skrócony opis: specjalista ds. kadr
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Mielniczuk
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2019-06-18 10:59:07
Data udostępnienia informacji: 2019-06-18 10:59:07
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-18 11:08:38

Wersja do wydruku...

corner   corner