logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PREZYDENT MIASTA OPOLA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIKA MIEJSKIEJ
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI „Magnolia” w OPOLU

 

DYREKTOR JEDNOSTKI

 

 1.  

Wymagania niezbędne

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

a) obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług 

w środowiskowym domu samopomocy

Kserokopia dyplomu lub świadectwa lub oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów (w przypadku obrony pracy dyplomowej do momentu wystawienia dyplomu przez uczelnię, ważność zaświadczenia 1 m-c)

f) co najmniej trzyletni staż pracy
w pomocy społecznej

 

oraz co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób
z zaburzeniami psychicznymi

 

lub

 

co najmniej 3 lata wykonywania działalności gospodarczej
o charakterze zgodnym
z wymaganiami na ww. stanowisku

 

oraz co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług  dla osób                      z zaburzeniami psychicznymi                 

Kserokopie świadectw pracy i/lub oryginalne zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 m-c),

Kserokopie dokumentów i/lub oryginalne zaświadczenie potwierdzające przedmiotowe doświadczenie

 

 

 

 

 

Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie pomocy społecznej lub wypis z KRS – aktualne na dzień zgłoszenia

 

 

 

Kserokopie dokumentów i/lub oryginalne zaświadczenie potwierdzając przedmiotowe doświadczenie

g) kwalifikacje zawodowe: specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

 

Kserokopia dokumentu respektowanego na podstawie ogólnie przyjętych zasad potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego

 1.  

Wymagania dodatkowe

 

Dokumenty albo oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

a) znajomość ustawy o samorządzie gminnym

Oświadczenie

b) znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Oświadczenie

c) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

Oświadczenie

d)  znajomość Statutu Miasta Opola

Oświadczenie

e) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych

Oświadczenie

f) znajomość ustawy o pomocy społecznej

Oświadczenie

g) znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy

Oświadczenie

h) znajomość ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Oświadczenie

i) znajomość ustawy o finansach publicznych

Oświadczenie

j) znajomość ustawy o rachunkowości

Oświadczenie

k) znajomość ustawy prawo zamówień publicznych

Oświadczenie

l) znajomość aktów wykonawczych do ww. ustaw.

Oświadczenie

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. określenie i wdrożenie struktury organizacyjnej;
 2. planowanie, organizacja i kierowanie pracą jednostki;
 3. prowadzenie bezpośredniej kontroli wewnętrznej;
 4. oszczędna i racjonalna gospodarka budżetem;
 5. właściwy dobór kadry i podział zadań;
 6. reprezentowanie Domu wobec organów administracji rządowej i samorządowej 

            w zakresie powierzonych mu zadań i uprawnień;

 1. pełnienie roli pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w jednostce;
 2. odpowiedzialność za mienie będące własnością jednostki;
 3. zapewnienie realizacji procesów dydaktycznych, terapeutycznych i psychologicznych.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu ul. Dambonia 3 oraz w jego filii przy ul. Stoińskiego 8, w pełnym wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego.

 1. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:
 1. list motywacyjny;
 2. dokumenty  i oświadczenia wymienione w pkt 1 ogłoszenia;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze).

Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Wzór kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń - dostępne są na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz w Referacie Kadr Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej (Biurze Podawczym) Urzędu Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole lub przesłać pocztą na wskazany  adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Magnolia 
w Opolu
w terminie do dnia             17 października 2019 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej).

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miasta Opola po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

 Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie co do dalszych czynności związanych z procesem naboru.                       

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl), na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola oraz na tablicy informacyjnej Środowiskowego Domu Samopomocy „Magnolia” w Opolu, w której jest prowadzony nabór.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:                                                                                                                                              

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Opola jest Urząd Miasta Opola, ul. Rynek-Ratusz, kod pocztowy 45-015 Opole.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
  z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
  w Urzędzie Miasta Opola za pomocą adresu iod@um.opole.pl lub telefonicznie: 77 54 11 328 oraz 77 54 11 378.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu
  o naborze, Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6  ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta pisemnie w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Brak zgody lub jej wycofanie nie stanowi podstawy niekorzystnego traktowania, a także nie powoduje wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 4. Okresy przechowywania danych osobowych:
 • dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych;
 • dokumenty aplikacyjne nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór.  Po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone przez Referat Kadr;
 • dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, zostaną zniszczone przez Referat Kadr niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku końcowego naboru, nie późnej niż po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku końcowego naboru.
 1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w obecnym postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola oraz na tablicy informacyjnej w jednostce innej niż Urząd Miasta, w której jest prowadzony nabór na okres co najmniej 3 miesięcy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu
Skrócony opis: Dyrektor
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Osiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Kamil Gożdzik
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Osiecka
Data wytworzenia informacji: 2019-10-07 12:55:17
Data udostępnienia informacji: 2019-10-07 12:55:17
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-07 13:03:45

Wersja do wydruku...

corner   corner