logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Zespół Szkół Ekonomicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29 IM. ARMII KRAJOWEJ W OPOLU

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Specjalista ds. kadr

 1. Adres jednostki:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu

ul. Szarych Szeregów 1

45-284 Opole

Tel. 77 455-93-55

 1. Określenie stanowiska służbowego:

Specjalista ds. kadr

 1. Wymiar etatu:

pełny etat tj. 40 godzin tygodniowo

 1. Wymagania niezbędne 

Wymagania niezbędne

 Sposób potwierdzenia spełnienia wymagania

a)obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b) wykształcenie co najmniej średnie

 

Kserokopia  dyplomu lub świadectwa

c)  5-letni staż pracy (wykształcenie średnie)

     4 -letni staż  pracy (wykształcenie wyższe)

Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy

d) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe

Oświadczenie

f) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

g) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

h) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku urzędniczym

Oświadczenie

 

 

5.   Wymagania dodatkowe 

Wymagania dodatkowe

Sposób potwierdzenia spełnienia  wymagania

a) umiejętność obsługi komputera (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy pocztowe, przeglądarki internetowe)

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagania

b) znajomość przepisów prawa pracy, w tym przepisów funkcjonujących w oświacie

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagania

c)   odpowiedzialność, rzetelność, pracowitość, systematyczność, komunikatywność, dyspozycyjność

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagania

d)   umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku w sposób zapewniający terminową realizację zadań

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagania

e) znajomość programu kadrowego Vulcan lub innego oprogramowania służącego do obsługi procesów kadrowych

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagania

f)umiejętność obsługi Systemu Informacji Oświatowej lub doświadczenie w obsłudze zbliżonego oprogramowania służącego do gromadzenia danych osobowych.

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagania

g) umiejętność stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji kancelaryjnej

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagania

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Zakładanie i prawidłowe prowadzenie akt osobowych nauczycieli i pracowników obsługi.
 2. Przygotowywanie umów o pracę, porozumień zmieniających umowy o pracę oraz innych dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia.
 3. Przygotowywanie i kompletowanie pism w sprawach kadrowych pracowników szkoły, w tym pracowników przechodzących na emeryturę, rentę oraz świadczenie kompensacyjne.
 4. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, list obecności i harmonogramów czasu pracy pracowników niepedagogicznych.
 5. Prowadzenie dokumentacji związanej z oceną pracy nauczycieli, awansem zawodowym, legitymacjami służbowymi, dofinansowaniem doskonalenia zawodowego, odznaczeń i nagród.
 6. Wykonywanie sprawozdań i przygotowywanie informacji zleconych przez organ prowadzący szkołę oraz inne instytucje uprawnione do uzyskiwania danych statystycznych o działalności szkoły.
 7. Terminowe i rzetelne wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej.
 8. Opracowywanie regulaminów i procedur związanych z zajmowanym stanowiskiem i przedkładanie ich do zatwierdzenia przez dyrektora szkoły.
 9. Przygotowywanie we współpracy z dyrektorem, wicedyrektorem i głównym księgowym arkusza organizacji szkoły wraz z aneksami.
 10. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w biurze w siedzibie jednostki – ul. Szarych Szeregów 1, Opole, I piętro, brak windy,
 2. praca przy komputerze wymagająca dobrego wzroku,
 3. bezpośredni kontakt z osobami, wysiłek umysłowy. 

    8.   W miesiącu wrześniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,37 %.

 9. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV opatrzone klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku,
 6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 9. kserokopie świadectw pracy i ewentualne opinie o dotychczasowej pracy zawodowej (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub  lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy.

 

10. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 w Opolu przy  ul. Szarych Szeregów 1 w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego oraz  dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalista ds. kadr” w terminie do dnia 08.11.2019 r. do godz. 15.00.  Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych w formie elektronicznej. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do PSP nr 29 w Opolu.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Miasta Opola oraz na tablicy informacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 w Opolu, ul. Szarych Szeregów 1.

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29

im. Armii Krajowej w Opolu

Zofia Godlewska

 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 w Opolu, ul. Szarych Szeregów 1, 45-284 Opole. Dane kontaktowe Administratora danych dostępne są na stronie internetowej www.psp29.opole.pl w zakładce ‘Kontakt’, a bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem rodo@psp29.opole.pl.

Dane przekazane w dokumentach aplikacyjnych w zakresie imion i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, wykształcenia i doświadczeń zawodowych są obowiązkowe i przetwarzane w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy. Pozostałe podane przez Państwa dane, w tym dane kontaktowe, przetwarzane są na podstawie Państwa zgody w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych. Dobrowolne podanie tych danych będzie uważane za zgodę na ich przetwarzanie w celu aktualnej lub przyszłych rekrutacji.

Państwa dane zostaną usunięte w przypadku niepodjęcia pracy (nie dalej niż po roku od otrzymania) lub w momencie odrzucenia Państwa aplikacji. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, ale mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności usług serwisowych, hostingowych, doradczych, konsultacyjnych i audytowych.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku podania danych objętych zgodą mają Państwo prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Brak podania danych objętych zgodą nie będzie stanowić przyczyny odmowy zatrudnienia.

 

Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
Skrócony opis: specjalista ds.kadr
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Zofia Godlewska
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2019-10-24 10:37:35
Data udostępnienia informacji: 2019-10-24 10:37:35
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-24 10:40:25

Wersja do wydruku...

corner   corner