logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Zespół Szkół Ekonomicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10
im. Henryka Sienkiewicza w Opolu

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu,
ul. Wróblewskiego 7

 

Adres jednostki: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza,
45-760 Opole, ul. Wróblewskiego 7

 

 

 1. Wymiar etatu: pełny etat

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 5. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego określone w art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.
 6. Udokumentowane doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej – min. 3 lata przy wykształceniu wyższym lub min. 6 lat przy wykształceniu średnim (policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna).
 7. Nieposzlakowana opinia.
 8. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Umiejętność pracy w zespole i kompetencje interpersonalne.
 2. Biegła znajomość obsługi komputera pozwalająca na poprawne wykonywanie zadań na stanowisku główny księgowy (pakiet Windows).
 3. Znajomość obsługi oraz umiejętności pracy w programie Płatnik ZUS,  programie Księgowość Optivum, Ksat i Zamówienia Publiczne Optivum.
 4. Znajomość przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, a także przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych.
 5. Podstawowa znajomość przepisów Kodeksu pracy, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Karta nauczyciela, ustawy o systemie oświaty i ustawy Prawo oświatowe.
 6. Znajomość rozliczeń finansowych.
 7. Wysokie zdolności analityczne, uczciwość, obowiązkowość, rzetelność, bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i szybkie podejmowanie decyzji, odporność na stres, komunikatywność, wysoka kultura osobista.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Sporządzanie planów dochodów i wydatków budżetowych oraz działalności pozabudżetowej.
 4. Sporządzanie wszelkiej sprawozdawczości związanej z przydzielonym zakresem obowiązków na danym stanowisku.
 5. Prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej szkoły.
 6. Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 7. Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez szkołę.
 8. Nadzorowanie rozliczania płac i innych należności pracowniczych.
 9. Prowadzenie kwartalnej sprawozdawczości wynikającej z działalności działu finansowo-księgowego.
 10. Sporządzanie miesięcznych rejestrów VAT i deklaracji VAT
 11. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora szkoły.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w pełnym wymiarze czasu pracy, na parterze, z przewagą wysiłku umysłowego, samodzielna, praca przy monitorach ekranowych, w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

 1. We wrześniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł 0.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. Życiorys – CV uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej.
 2. List motywacyjny – odręcznie podpisany przez kandydata.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną – odręcznie podpisany przez kandydata.
 4. Kserokopia dokumentów poświadczających kwalifikacje.
 5. Kserokopia dokumentów poświadczających posiadanie stażu zawodowego –świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, opinie.
 6. Kserokopia dokumentów poświadczające posiadanie kwalifikacji dodatkowych.
 7. Oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie, że osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku głównego księgowego.
 10. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
 11. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 12. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu lub przesłać na adres szkoły w terminie do dnia 07.11.2019 r. do godz. 14.00 w zamkniętych i opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze – głównego księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu”

Decyduje data faktycznego wpływu do sekretariatu szkoły.

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77/ 4744080.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl) oraz na tablicy informacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu

 

 

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10

im. Henryka Sienkiewicza

w Opolu

mgr Robert Nawrocki

 

Załączniki do pobrania: 2019-10-24 10:48:58 - kwestionariusz osobowy (22.03 kB)

Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
Skrócony opis: Główny księgowy
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Maćków
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2019-10-24 10:42:09
Data udostępnienia informacji: 2019-10-24 10:42:09
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-24 10:50:28

Wersja do wydruku...

corner   corner