logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PREZYDENT  MIASTA  OPOLA

ogłasza I przetarg ustny ograniczony do podmiotów, których działalność statutowa związana jest z przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu w rejonie ul. Bartosza Głowackiego, obejmującej działkę nr 562/1 o pow. 0,0057ha z km 13, obręb Zakrzów, KW OP1O/00069660/0.

Uzbrojenie techniczne: en. elektr., wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa (w ulicy Głowackiego).

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona w wysokości: 4.500,00 zł,                wadium: 450,00 zł.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola (uchwała nr LXVI/1248/18 RMO z dnia 5.07.2018 r.) ww. działka położona jest w strefie mieszkaniowej 17.1.M.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Przetarg ogranicza się do ww. podmiotów z uwagi na zlokalizowanie na przedmiotowej działce licznych sieci energetycznych oraz bezpośrednie sąsiedztwo działki nr 563, na której znajduje się stacja transformatorowa.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2019 r. o godz. 900 w Urzędzie  Miasta  Opola – sala konferencyjna, III p. 2 klatka schodowa,  pl. Wolności 7-8. 

Przystępujący  do przetargu  zobowiązani  są do:

1. Złożenia  do dnia 23 września 2019 r. Urząd  Miasta  Opola, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 pisemnego  oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi  dotyczącymi  przetargu (formularz oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych, przepisy prawne w tut.  Wydziale).

2Wniesienia do dnia 23 września 2019 r. wadium wyżej podanej  wysokości  na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone  przez  pozostałych uczestników  przetargu podlega  zwrotowi.

Wygrywający przetarg  zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu oraz wszelkich  innych  opłat  związanych  z nabyciem ww. nieruchomości na  własność przed zawarciem  umowy  notarialnej, której  termin zostanie  ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia  przetargu we wskazanej przez przyszłego nabywcę kancelarii Notarialnej w Opolu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola (pl. Wolności 7/8), Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103, tel. 77/45 11 832 w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30-15.30 (pn.- środa); 7.30-17.00 (czwartek); 7.30-14.00 (piątek).

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Nazwa dokumentu: I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO PODM., KTÓRYCH DZIAŁ. STATUTOWA ZWIĄZANA JEST Z PRZESYŁEM I DYSTRYBUCJĄ ENERGII ELEKTR. NA SPZREDAŻ NIEZAB. NIERUCH. GRUNT. POŁ. W OPOLU (DZ. NR 562/1, KM 13, OBR. ZAKR
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Kubacka
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Kubacka
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Kubacka
Data wytworzenia informacji: 2019-08-21 06:43:52
Data udostępnienia informacji: 2019-08-21 06:43:52
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-21 07:52:47

Wersja do wydruku...

corner   corner