logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
0050/OR-I.0050.88.2013-OBOWIĄZUJĄCE/13 z dnia 2013-02-06
w sprawie zasad używania barw Miasta Opola, jego flagi, herbu i hejnału

ZARZĄDZENIE Nr OR-I.0050.88.2013
 PREZYDENTA MIASTA OPOLA
z dnia 06 lutego 2013 r.  
                                                       
 w sprawie zasad używania barw Miasta Opola, jego flagi, herbu i hejnału
                             
Na podstawie § 7 uchwały nr XXIV/373/12  Rady  Miasta  Opola z dnia 29 marca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r., poz. 687) w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Barwy Miasta Opola, jego flaga, herb i hejnał określone są w uchwale nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola.
 
§ 2
 
1.      Prawo używania herbu Miasta Opola przysługuje organom Miasta Opola, Urzędowi Miasta Opola, miejskim jednostkom organizacyjnym i pomocniczym Miasta oraz osobom fizycznym, prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej wykonującym w imieniu Miasta zadania o charakterze użyteczności publicznej.
2.      Herb może być użyty przez inne podmioty niż określone w ust.1 w celu niekomercyjnym bądź informacyjnym, z zachowaniem zasad określonych w § 4.
3.      Herb można umieszczać w pomieszczeniach urzędowych oraz w salach posiedzeń,
a także na innych budynkach należących do podmiotów, o których mowa w ust. 1.
 
§ 3
 
1.      Flagę Miasta Opola podnosi się w miejscach stanowiących siedziby urzędowe
albo miejscu obrad:
a) Rady Miasta Opola,
b) Prezydenta Miasta Opola.
2.      Flagę Miasta Opola można umieszczać w innych miejscach niż wymienione w ust. 1
w szczególności dla podkreślenia podniosłego charakteru uroczystości oraz świąt i rocznic państwowych lub lokalnych.
 
§ 4
 
1.      Barwy Miasta Opola, jego flaga, herb i hejnał mogą być umieszczane, używane i rozpowszechniane wyłącznie w sposób zapewniający im należną cześć, powagę i szacunek.
2.      Używanie barw Miasta Opola, jego flagi, herbu i hejnału nie może godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes Miasta.
3.      Barwy Miasta Opola, jego flaga, herb i hejnał podlegają ochronie prawnej.
4.      Barwy Miasta Opola, jego flaga, herb i hejnał mogą być używane w celach handlowych, reklamowych i innych związanych z uzyskiwaniem dochodu, wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Opola wyrażoną pisemnie na wniosek zainteresowanych.
                          
§ 5
 
1. Wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 4 powinien wskazywać sposób i formę używania barw Miasta Opola, jego flagi, herbu i hejnału oraz projekt przedmiotu, na którym ma być umieszczony wizerunek herbu lub flagi Miasta Opola.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Opola w sprawie zasad używania barw Miasta Opola, jego flagi, herbu i hejnału.
                                                             
§ 6
 
1.      Prezydent Miasta Opola może cofnąć zgodę na używanie wizerunku herbu lub flagi Miasta Opola, jeżeli będzie on używany niezgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu.
2.      Udzielenie zgody na używanie barw Miasta Opola, jego flagi, herbu i hejnału jest nieodpłatne.
                                                            
§ 7
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi Organizacyjnemu Urzędu Miasta Opola.
                                                         
                                                                   § 8
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Prezydent Miasta
Ryszard Zembaczyński
Załączniki do pobrania: 2013-02-11 09:42:57 - Załącznik do zarządzenia (34.00 kB)

Ilość odwiedzin: 3862
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Marcjasz - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Marcjasz - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Osoba, która wprowadzała dane: Natalia Buczyńska
Data wytworzenia informacji: 2013-02-06 09:40:00
Data udostępnienia informacji: 2013-02-06 09:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-11 09:43:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner