Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 

                                                                                                      Opole, dnia 30 listopada 2021 r.

Nr OŚR.6131.563.2021.MKA

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

o wszczęciu postępowania administracyjnego  i przeprowadzeniu oględzin

 

Działając zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)  – cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 i art.86 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098)

 

zawiadamiam strony postępowania,

o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie nałożenia ponownie na Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości Lokalowych przy ul. Srebrnej 1-8 i Złotej 2-48 w Opolu  obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych 3 szt. drzew gat. sumie bignoniowe (syn. katalpy), stanowiących warunek udzielonego zezwolenia na usunięcie drzew, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Opola Nr OŚR.6131.110.2018.MKA z dnia 08.06.2018 r., w przypadku niezachowania ich żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń.   

Na podstawie art. 79 § 1 i w związku z art. 85 § 1 Kpa zawiadamiam, że w dniu 29.12.2021 r. w godz. 1200 – 1400 (podane godziny są orientacyjne) na nieruchomości przy ul. Srebrnej 1-8 i Złotej 2-48 w Opolu (działki nr 716 i 735, obręb Grotowice) przeprowadzone zostaną przez Komisje ds. zieleni miejskiej – organ doradczy Prezydenta Miasta Opola oględziny ww. nasadzeń zastępczych, celem ustalenia zachowania żywotności. 

Stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony postępowania mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania  oraz zgodnie z art. 79 § 2 Kpa mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, mogą zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.       

   Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 Kpa zawiadamiam, że przedmiotowa sprawa  nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35 Kpa z powodu konieczności stwierdzenia zachowania żywotności nasadzeń zastępczych przez Komisję ds. zieleni miejskiej oraz  zachowania terminów, wynikających z zawiadamiania stron postępowania o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia poprzez udostępnienie pisma w BIP na stronie podmiotowej organu, zgodnie z art. 49 Kpa. Z uwagi na powyższe  informuję, że przedmiotowa sprawa zostanie rozpatrzona (wydana decyzja administracyjna) do dnia 31.01.2022 r.  Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a., stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:                                                                                                                     

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w  terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, a więc zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu 30.11.2021 r. poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole.

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 15.12. 2021 r.  

               z up. Prezydenta Miasta

                   Marzena Kasprzak

                   Główny Specjalista

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 120
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastepczych przy ul. Srebrnej 1-8 i Złotej 2-48, w przypadku niezachowania żywotności po 3 latach
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Kasprzak
Osoba, która udostępnia informację: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 30.11.2021 12:15:21
Data udostępnienia informacji: 30.11.2021 12:20:10
Data ostatniej aktualizacji: 30.11.2021 12:15:21
Rejestr zmian