Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 15 listopada 2021r.

 

OSR.6131.357.2021.DS

 

 

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) – cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust. 7, art. 86 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1098)

 

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego wszczętego przez tut. Organ obwieszczeniem
Nr OŚR.6131.257.2021.DS  z dnia 04.08.2021r., zgodnie z  art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U z 2021 r. poz. 1098) w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych w liczbie 10 sztuk drzew z gat. klon zwyczajny odm. „Globosum”, w przypadku niezachowania żywotności po 3 latach od wyznaczonego terminu nasadzeń, liczonego od dnia 31.12.2017r., stanowiących warunek udzielonego zezwolenia na usunięcie drzew, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Opola Nr OŚR.6131.106.2017.ASz z dnia 14.07.2017r.

Jednocześnie  informuję, że w dniu 30.08.2021r. Komisja ds. zieleni miejskiej dokonała oględzin na terenie przy ul. Koszyka 2-30 w Opolu (dz. nr 146, a.m. 26, obręb Półwieś), w trakcie których stwierdziła zachowanie żywotności nasadzeń zastępczych 9 szt. drzew oraz nie zachowanie żywotności 1 szt. drzewa stanowiącego nasadzenie zastępcze określone w ww. decyzji. Pismem nr AOV/E/BK/3417/2021 z dnia 26.10.2021r. strona przedstawiła zaświadczenie firmy świadczącej usługi w zakresie pielęgnacji zieleni, potwierdzające że przedmiotowe drzewo było żywotne w okresie wiosennym tj. po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na ich wykonanie.

W związku z powyższym tut. Organ przyjął że wszystkie drzewa tj. 10 szt., będące nasadzeniami zastępczymi określonymi w decyzji Prezydenta Miasta Opola Nr OŚR.6131.106.2017.ASz z dnia 14.07.2017r. zachowały żywotność po 3 latach od wyznaczonego terminu nasadzeń, liczonego od dnia 31.12.2017r.

Na zasadzie określonej w art. 10 § 1 Kpa, zawiadamiam, że został zebrany materiał  dowodowy, pozwalający na wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie, z którym strona postępowania może zapoznać się i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań
w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Dokumenty znajdują się do wglądu
w siedzibie Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13,  pok. 108,  w godz. pracy Urzędu.

            Z uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem i wprowadzone w związku z tym ograniczenia kontaktów osobistych w trosce o zdrowie klientów i pracowników Urzędu Miasta Opola, w celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub za pośrednictwem platformy EPUAP, PEUP. Wykaz kontaktów dostępny jest na stronie internetowej Miasta Opola www.opole.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej na adres e-mail: osr@um.opole.pl.  

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, a więc zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu 16.11.2021r. poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole.

Zgodnie z art. 49 kpa, doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 30.11.2021r.

W przypadku niewniesienia  uwag i nowych dowodów w wyznaczonym terminie,  tut. Organ decyzją administracyjną umorzy wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych.

Jednocześnie informuję, że przedmiotowa sprawa nie może zostać rozpatrzona (wydana decyzja administracyjna)  w terminie przewidzianym w art. 35 ustawy Kpa, z powodu konieczności zapoznania się przez strony z materiałem dowodowym. Mając powyższe na uwadze, zachodzi potrzeba określenia nowego terminu rozpatrzenia sprawy (wydania decyzji administracyjnej), który tut. Organ wyznacza do dnia 31.12.2021 r., zgodnie z art. 36 § 1 Kpa, który stanowi, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) 

 

 

 

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech - Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 325
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, nasadzenia zastępcze przy ul. Koszyka 2-30
Osoba, która wytworzyła informację: Dominika Stasica
Osoba, która udostępnia informację: Dominika Stasica
Data wytworzenia informacji: 17.11.2021 08:59:39
Data udostępnienia informacji: 17.11.2021 09:07:18
Data ostatniej aktualizacji: 17.11.2021 09:07:05
Rejestr zmian