Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 

 

Opole, dnia 19 listopada 2021 r.

 

OSR.6131.264.2021.MKA

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) – cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 )

 

zawiadamiam strony postępowania, 

 

że w dniu 18 listopada 2021 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Opola Nr OŚR.6131.264.2021.MKA w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa gat. śliwa domowa oraz drzewa gat. bez czarny, rosnących na nieruchomości przy ul. Chabrów 67-69 w Opolu, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 32, a.m. 20, obręb Opole, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych 3 szt. drzew. Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13, pok. 108. Z uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem i wprowadzone  w związku z tym ograniczenia kontaktów osobistych, w celu zapoznania się z decyzją proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 77 446 10 82, lub mailowy na adres osr@um.opole.pl 

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, w związku z czym, zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody zastosowano przepis art. 49 § 1 Kpa o brzmieniu, że jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 19 listopada 2021 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola

Stosownie do art. 49 § 2 Kpa niniejsze zawiadomienie stron postępowania (skuteczne doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia,  czyli z dniem 4 grudnia 2021 r.   

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Opola oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

               z up. Prezydenta Miasta

                   Marzena Kasprzak

                   Główny Specjalista

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

              

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 311
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Chabrów 67-69
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Kasprzak
Osoba, która udostępnia informację: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 19.11.2021 10:56:26
Data udostępnienia informacji: 19.11.2021 11:02:37
Data ostatniej aktualizacji: 19.11.2021 10:56:26
Rejestr zmian