Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 

 

Opole, dnia 29 listopada 2021 r.

 

OSR.6131.326.2021.MKA

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

 

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) – cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 )

 

zawiadamiam strony postępowania, 

 

że w dniu 29 listopada 2021 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Opola  Nr OŚR.6131.326.2021.MKA o umorzeniu postępowania w sprawie nałożenia ponownie na Spółdzielnię Mieszkaniową w Opolu z siedzibą 45-265 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42 obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych w liczbie 10 sztuk drzew gat. klony zwyczajne i śliwy wiśniowe na terenie nieruchomości, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1340, a.m. 22, obręb Gosławice przy ul. Szarych Szeregów  w Opolu, stanowiących warunek udzielonego zezwolenia na usunięcie drzew, zgodnie z pkt 5 decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.6131.358.2016.MKA z dnia 24.10.2016 r. 

Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13, pok. 108. Z uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem   i wprowadzone  w związku z tym ograniczenia kontaktów osobistych, w celu umówienia się na  zapoznanie z decyzją proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 77 446 10 82, lub mailowy na adres osr@um.opole.pl 

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, w związku z czym, zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody zastosowano przepis art. 49 § 1 Kpa o brzmieniu, że jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 29 listopada 2021 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole

Stosownie do art. 49 § 2 Kpa niniejsze zawiadomienie stron postępowania (skuteczne doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem      14 grudnia 2021 r.   

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Opola oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

 

               z up. Prezydenta Miasta

                   Marzena Kasprzak

                   Główny Specjalista

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 321
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawnie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych na działce nr 1340 a.m.22 obręb Gosławice
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Kasprzak
Osoba, która udostępnia informację: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 29.11.2021 13:34:33
Data udostępnienia informacji: 29.11.2021 13:44:38
Data ostatniej aktualizacji: 29.11.2021 13:44:25
Rejestr zmian