Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6131.529.2022.MKA                                        Opole, dnia 28 października 2022 r.  

OBWIESZCZENIE 

PREZYDENTA  MIASTA OPOLA

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) – zwanej dalej ustawą Kpa oraz w związku z art. 83a ust. 7 i art. 86 ust. 2  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że został zebrany materiał dowodowy  w prowadzonej sprawie o nałożenie ponownie na Spółdzielnię Mieszkaniową w Opolu z siedzibą przy ul. Sosnkowskiego 40-42 obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych 2 szt. drzew gat. surmie bignoniowe oraz 3 szt. drzew gat. klony zwyczajne „Globosum” na nieruchomości w rejonie ul. Bielskiej 52 i Chełmskiej 24-28 w Opolu, stanowiących warunek udzielonego Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 40-42  zezwolenia na usunięcie drzew, zgodnie z wydaną decyzją Prezydenta Miasta Opola Nr OŚR.6131.19.2019.MKA z dnia 25 kwietnia 2019r., w przypadku niezachowania  żywotności nasadzeń po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń.

Na zasadzie określonej w art. 10 § 1 ustawy Kpa strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w ww. sprawie i wniesienia uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Dokumentacja znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Opola, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Krawiecka 13, pok. 108.  W celu umówienia  się na zapoznanie z dokumentacją należy skontaktować się z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola pod adresem mail osr@um.opole.pl lub pod nr tel.  77 446 10 82. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu  lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną  skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Opola.

 

W dniu  24.10.2022 r. na nieruchomości przy ul. Bielskiej 52 i Chełmskiej 24-28 w Opolu zostały przeprowadzone oględziny przez Komisję ds. zieleni miejskiej – organ doradczy Prezydenta Miasta Opola, podczas których stwierdzono zachowanie żywotności przedmiotowych nasadzeń zastępczych  po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego  w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń.

W związku z zachowaniem żywotności, postępowanie w sprawie nałożenia ponownie na Spółdzielnię Mieszkaniową w Opolu  przy ul. Sosnkowskiego 40-42 obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych w ilości 2 szt. drzew gat. surmie bignoniowe oraz 3 szt. drzew gat. klony zwyczajne „Globosum” zostanie umorzone, po upływie terminu na wniesienie uwag do sprawy.    

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, a więc zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 ustawy Kpa – zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 28.10. 2022 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola przy ul. Krawieckiej 13.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 12.11.2022 r.

z up. Prezydenta Miasta

                   Marzena Kasprzak

                   Główny Specjalista

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 25
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie OŚR.6131.529.2022.MKA o mozliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie o nałożenie ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych 5 szt. drzew przy ul. Bielskiej 52 i Chełmskiej 24-28
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Kasprzak
Osoba, która udostępnia informację: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 28.10.2022 07:47:13
Data udostępnienia informacji: 28.10.2022 08:05:22
Data ostatniej aktualizacji: 28.10.2022 07:47:13
Rejestr zmian