Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 11 stycznia 2022r.

OŚR.6131.450.2021.DS

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) – cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.1098 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania 

że w dniu 31 grudnia 2021r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Opola
Nr  OŚR.6131.450.2021.DS zezwalająca na usunięcie drzewa gat. świerk pospolity, rosnącego  na działce nr 1226/13, k.m. 20, obręb Gosławice położonej przy ul. Hubala 1 w Opolu.

Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Opola,
ul. Krawiecka 13, pok. 108.
Z uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem i wprowadzone
w związku z tym ograniczenia kontaktów osobistych w trosce o zdrowie klientów i pracowników Urzędu Miasta Opola, w celu zapoznania się z przedmiotową decyzją prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub za pośrednictwem platformy EPUAP, PEUP. Wykaz kontaktów dostępny jest na stronie internetowej Miasta Opola www.opole.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, w związku z czym, zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody stosuje się przepis art. 49 Kpa, który stanowi, ze strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 12.01.2022r. poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gov.pl

Zawiadomienie stron postępowania (skuteczne doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 27.01.2021r.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty skutecznego doręczenia niniejszego zawiadomienia,
za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Opola oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

 

 

 

z up. Prezydenta Miasta
Sebastian Smoliński
Z-ca Naczelnika Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 287
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Nazwa: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa, ul. Hubala 1, dz. nr 1226/13, k.m. 20, obręb Gosławice
Osoba, która wytworzyła informację: Dominika Stasica
Osoba, która udostępnia informację: Dominika Stasica
Data wytworzenia informacji: 12.01.2022 07:41:28
Data udostępnienia informacji: 12.01.2022 07:45:28
Data ostatniej aktualizacji: 12.01.2022 07:41:28
Rejestr zmian