Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 

                                                                                                         Opole, dnia 24 stycznia 2022 r.

Nr OŚR.6131.44.2022.MKA

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

o wszczęciu postępowania administracyjnego  i przeprowadzeniu oględzin

 

Działając zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)  – cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 i art.86 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania,

o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego, stanowiącego warunek udzielonego Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”          przy ul. Katowickiej 23  zezwolenia na usunięcie drzewa, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Opola    Nr OŚR.6131.294.2017.MKA z dnia 29 września 2017 r., w przypadku niezachowania żywotności po 3 latach nasadzenia zastępczego drzewa gat. klon zwyczajny, zrealizowanego w terminie do 31 grudnia 2018 r. na nieruchomości przy ul. G. Zapolskiej  28-36  w Opolu, stanowiącej działkę nr 70/13, a.m.54, obręb Opole.    

Na podstawie art. 79 § 1 i w związku z art. 85 § 1 Kpa zawiadamiam, że w dniu 23 lutego  2022 r. w godz. 1000 – 1200 (podane godziny są orientacyjne) na nieruchomości przy G. Zapolskiej  28-36  w Opolu, stanowiącej działkę nr 70/13, a.m.54, obręb Opole odbędą się oględziny ww. nasadzenia zastępczego, celem ustalenia zachowania żywotności. 

Stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony postępowania mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania  oraz zgodnie z art. 79 § 2 Kpa mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, mogą zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.       

   Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 Kpa zawiadamiam, że przedmiotowa sprawa  nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35 Kpa z powodu konieczności stwierdzenia zachowania żywotności nasadzeń zastępczych przez Komisję ds. zieleni miejskiej – organ doradczy Prezydenta Miasta Opola oraz  zachowania terminów, wynikających z zawiadamiania stron postępowania o decyzjach  i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia poprzez udostępnienie pisma w BIP na stronie podmiotowej organu, zgodnie z art. 49 Kpa. Z uwagi na powyższe  informuję, że przedmiotowa sprawa zostanie rozpatrzona (wydana decyzja administracyjna) do dnia 31 marca 2022 r.  Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a., stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:                                                                                                                     

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w  terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, a więc zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 24 stycznia   2022 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole.

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 08 lutego 2022 r.  

               z up. Prezydenta Miasta

                   Marzena Kasprzak

                   Główny Specjalista

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 127
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego drzewa gat. klon pospolity , stanowiącego warunek udzielonego Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” zezwolenia na usunięcie drzewa, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Opola Nr OŚR.6131.294.2017.MKA z dnia 29 września 2017 r.,
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Kasprzak
Osoba, która udostępnia informację: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 24.01.2022 11:14:40
Data udostępnienia informacji: 24.01.2022 11:20:31
Data ostatniej aktualizacji: 24.01.2022 11:14:40
Rejestr zmian