Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 

                                                                                                            Opole, dnia 24 stycznia 2022 r

Nr OŚR.6131.48.2022.MKA

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

o wszczęciu postępowania administracyjnego  i przeprowadzeniu oględzin

 

Działając zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)  – cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 i art.86 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych, stanowiących warunek udzielonego Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 40-42 zezwolenia na usunięcie drzew, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Opola Nr OŚR.6131.363.2018.MKA z dnia 30 października 2018 r., w przypadku niezachowania żywotności po 3 latach nasadzeń zastępczych w liczbie 6 szt. drzew gat dąb czerwony (2 szt.), klon zwyczajny ( 2 szt.)  oraz lipa europejska (2 szt), zrealizowanych w terminie do 31.12.2018 r. na nieruchomości przy ul. Jankowskiego 8-28 w Opolu, stanowiącej działkę nr 96/14 a.m.17, obręb Gosławice.    

Na podstawie art. 79 § 1 i w związku z art. 85 § 1 Kpa zawiadamiam, że w dniu 28 lutego 2022 r. w godz. 1100 – 1300 (podane godziny są orientacyjne) na nieruchomości przy ul. Jankowskiego 8-28 w Opolu, stanowiącej działkę nr 96/14 a.m.17, obręb Gosławice odbędą się oględziny ww. nasadzeń zastępczych, celem ustalenia zachowania żywotności. 

Stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony postępowania mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania  oraz zgodnie z art. 79 § 2 Kpa mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, mogą zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.       

   Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 Kpa zawiadamiam, że przedmiotowa sprawa  nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35 Kpa z powodu konieczności stwierdzenia zachowania żywotności nasadzeń zastępczych przez Komisję ds. zieleni miejskiej – organ doradczy Prezydenta Miasta Opola oraz  zachowania terminów, wynikających z zawiadamiania stron postępowania  o decyzjach   i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia poprzez udostępnienie pisma w BIP na stronie podmiotowej organu, zgodnie z art. 49 Kpa. Z uwagi na powyższe  informuję, że przedmiotowa sprawa zostanie rozpatrzona (wydana decyzja administracyjna) do dnia 31 marca 2022 r.  Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a., stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:                                                                                                                    

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w  terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, a więc zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 24 stycznia 2022 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole.

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 08 lutego 2022 r.  

               z up. Prezydenta Miasta

                   Marzena Kasprzak

                   Główny Specjalista

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 160
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych 6 szt. drzew przy ul Jankowskiego 8-28 , stanowiących warunek udzielonego Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu zezwolenia na usunięcie drzew, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Opola Nr OŚR.6131.363.2018.MKA
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Kasprzak
Osoba, która udostępnia informację: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 24.01.2022 13:46:57
Data udostępnienia informacji: 24.01.2022 13:50:54
Data ostatniej aktualizacji: 24.01.2022 13:46:57
Rejestr zmian