Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Nr OŚR.6131.289.2022.MKA                                                                Opole, dnia 27 czerwca 2022 r.  

OBWIESZCZENIE 

PREZYDENTA  MIASTA OPOLA

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Kpa oraz w związku z art. 83a ust. 7 i art. 86 ust. 2  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916)

zawiadamiam strony postępowania,

że został zebrany materiał dowodowy  w prowadzonej sprawie o nałożenie ponownie na Opolską Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” z siedzibą w Opolu przy ul. Katowickiej 23 obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych : drzewa gat. klon czerwony „Red Sunset” oraz drzewa gat. wiśnia piłkowana „Kanzan”   na nieruchomości przy ul. Waryńskiego 23-41, Sienkiewicza 26-28, Luboszyckiej 2ac w Opolu (działka nr 109/2 a.m.42 obręb Opole), w przypadku niezachowania żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Opola Nr OŚR.6131.259.2018.MKA z dnia 04.09.2018r.

 Na zasadzie określonej w art. 10 § 1 ustawy Kpa strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w ww. sprawie i wniesienia uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Dokumentacja znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Opola, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Krawiecka 13, pok. 108.  W celu umówienia  się na zapoznanie z dokumentacją należy skontaktować   się z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola pod adresem mail osr@um.opole.pl lub pod nr tel.  77 446 10 82. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu  lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną  skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Opola.

 

W dniu  20.06.2022 r. na nieruchomości przy ul. Waryńskiego 23-41, Sienkiewicza 26-28, Luboszyckiej 2ac w Opolu w Opolu zostały przeprowadzone oględziny przez Komisję ds. zieleni miejskiej – organ doradczy Prezydenta Miasta Opola, podczas których stwierdzono zachowanie żywotności nasadzeń zastępczych : drzewa gat. klon czerwony „Red Sunset” oraz drzewa gat. wiśnia piłkowana „Kanzan” po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego  w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń. W związku z zachowaniem żywotności, postępowanie w sprawie  nałożenia ponownie na Opolską Spółdzielnię Mieszkaniową w „Przyszłość” z siedzibą w Opolu przy ul. Katowickiej 23 obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych zostanie umorzone.   

 

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, a więc zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 ustawy Kpa – zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu       27.06. 2022 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola przy ul. Krawieckiej 13.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 12.07.2022 r.

               z up. Prezydenta Miasta

                   Marzena Kasprzak

                   Główny Specjalista

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 80
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie o możliwości zapoznania sie z materiałem dot. nalożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych w przypadku niezachowania żywotności po 3 latach
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Kasprzak
Osoba, która udostępnia informację: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 27.06.2022 11:05:25
Data udostępnienia informacji: 27.06.2022 11:11:54
Data ostatniej aktualizacji: 27.06.2022 11:05:25
Rejestr zmian