Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6131.254.2022.DS                                                                          Opole, dnia 29. czerwca 2022r.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 916)

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w sprawie  udzielenia zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. głóg jednoszyjkowy o obw. pnia 57cm oraz jesion wyniosły o obw. pnia 146cm, rosnących na działce nr 543/18, k.m. 12, obręb Zakrzów, położonej przy ul. Chabrów w Opolu, wszczętym na wniosek na wniosek Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, z siedzibą w Opolu przy ul. Katowickiej 23 w dniu 07.04.2022r.

Jednocześnie odnosząc się do pisma nr AOII/OE/EJ/1383/2022 z dnia 21.06.2022r. (data wpływu do tut. Organu 23.06.2022r.) i przedłożonego opisu inspekcji stanu technicznego kanalizacji deszczowej przy ul. Chabrów 189 z dnia 13.09.2021r. sporządzonego przez spółkę PU WIK-TYM Czorniczek sp. j. z siedzibą w Opolu przy ul. Dambonia 16 stwierdzającego, iż drzewa objęte niniejszym postępowaniem uszkadzają kanalizację zlokalizowaną przy ul. Chabrów 189 w Opolu przez poprzerastane korzenie drzew, informuję, że tut. Organ przyjął Państwa argumentację odnośnie zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci kanalizacyjnej, stwarzanego przez przedmiotowe drzewa.

W związku z powyższym tut. Organ uwarunkował wydanie zezwolenia na usuniecie 2 szt. drzew tj. głóg jednoszyjkowy o obw. pnia 57cm oraz jesion wyniosły o obw. pnia 146cm od wykonania nasadzeń zastępczych 2 drzew o obwodach pni min. 12 cm, mierzonych na wysokości 100 cm, na terenie własnym, wskazanym przez Państwa, zgodnie z projektem planu nasadzeń zastępczych dołączonym do wniosku.

Ponadto, informuję, że stronami postępowania są podmioty oraz mieszkańcy nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 543/18, a.m. 12, obręb Zakrzów, przy ul. Chabrów w Opolu, posiadający udział we własności przedmiotowej nieruchomości.

Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 79 § 2 KPA, strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia. Ponadto strona w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji, ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Dokumentacja znajduje się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola przy ul. Krawieckiej 13, pok. 108, Plac Wolności 7-8, III-piętro, pok. 320, w godz. pracy Urzędu, tj. poniedziałek-piątek 7.30-15.30.

W przypadku niewniesienia nowych uwag i dowodów w wyznaczonym terminie, tut. Organ udzieli zezwolenia na usunięcie w terminie do 31.12.2022r. 2 szt. drzew gat. głóg jednoszyjkowy i jesion wyniosły, w zamian za wykonanie w terminie do 31.03.2023r. nasadzeń zastępczych 2 szt. drzew gat. klon pospolity.

Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 01.07.2022r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola,  Pl. Wolności 7-8.

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 16.07.2022r. 

 

z up. Prezydenta Miasta

Alicja Puchowska

Kierownik Referatu  Ochrony Zasobów

Naturalnych i Edukacji Ekologicznej

w  Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 88
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących przy ul. Chabrów
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Dużyński
Osoba, która udostępnia informację: Mariusz Dużyński
Data wytworzenia informacji: 01.07.2022 11:30:31
Data udostępnienia informacji: 01.07.2022 11:34:43
Data ostatniej aktualizacji: 01.07.2022 11:30:31
Rejestr zmian