Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OSR.6131.298.2022.DS                                                                                     Opole, dnia 19. lipca 2022r.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 916)

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w sprawie  udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk kłujący o obw. pnia 67 cm oraz odmówienia udzielenia zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk pospolity o obw. pni 77cm i 78 cm, rosnących na działce nr 1193/7, a.m. 20, obręb Gosławice, położonej przy ul. Hubala w Opolu, wszczętym na wniosek na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu, z siedzibą w Opolu przy
ul. Sosnkowskiego 40-42
w dniu 24.05.2022r.

Ponadto, informuję, że stronami postępowania są podmioty oraz mieszkańcy nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1193/7, a.m. 20, obręb Gosławice, przy ul. Hubala w Opolu, posiadający udział we własności przedmiotowej nieruchomości.

Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 79 § 2 KPA, strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia. Ponadto strona w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji, ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Dokumentacja znajduje się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola przy ul. Krawieckiej 13, pok. 108, Plac Wolności 7-8, III-piętro, pok. 320, w godz. pracy Urzędu, tj. poniedziałek-środa 7.30-15.30, czwartek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00.

Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 Kpa zawiadamiam, że wniosek  w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie ww. drzewa nie może zostać załatwiony w terminie określonym w art. 35 Kpa. Przyczyną zwłoki jest konieczność zapoznania się stron z zebranym materiałem dowodowym oraz zachowanie terminów, wynikających z zawiadamiania stron postępowania o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 K.p.a. Wskazuje się nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 16.08.2022r.

Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a., stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

W przypadku niewniesienia nowych uwag i dowodów w wyznaczonym terminie, tut. Organ udzieli zezwolenia na usunięcie w terminie do 28.02.2023r. drzewa gat. świerk kłujący o obw. pnia 67cm, w zamian za wykonanie w terminie do 31.10.2022r. nasadzenia zastępczego drzewa gat. śliwa wiśniowa oraz odmówi udzielenia zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk kłujący o obw. pni 77cm i 78cm z powodu ich dobrego stanu zdrowotnego oraz braku zagrożenia dla bezpieczeństwa dla ludzi i mienia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 22.07.2022r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola,  Pl. Wolności 7-8.

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 06.08.2022r. 


z up. Prezydenta Miasta
Alicja Puchowska
Kierownik Referatu Ochrony Zasobów

Naturalnych i Edukacji Ekologicznej

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 207
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: OŚR.6131.298.2022.DS Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa, dz. nr 1193/7, k.m. 20, obręb Gosławice
Osoba, która wytworzyła informację: Dominika Stasica
Osoba, która udostępnia informację: Dominika Stasica
Data wytworzenia informacji: 22.07.2022 07:28:15
Data udostępnienia informacji: 22.07.2022 07:40:58
Data ostatniej aktualizacji: 22.07.2022 07:28:15
Rejestr zmian