Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

                                                                                Opole, dnia 17 sierpnia 2022 r.

OSR.6131.288.2022.MKA

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ponownego nałożenia obowiązku  wykonania nasadzeń zastępczych

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) – cyt. dalej jako Kpa, w związku z  art. 83a ust.7 i art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916)

zawiadamiam strony postępowania, 

że w dniu 29.07.2022 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Opola Nr OŚR.6131.288.2022.MKA o umorzeniu postępowania w sprawie nałożenia ponownie na Opolską Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość”  obowiązku  wykonania nasadzeń zastępczych w ilości            4 sztuk  drzew gat. dąb błotny „Green Dwarft”  na nieruchomości przy ul. Ozimskiej 62-68, Kani 3bc      w Opolu (działka nr 4/23 a.m.55 obręb Opole), stanowiących warunek udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Opola Nr OŚR.6131.185.2017.ASz z dnia 15.06.2018r. zezwolenia na usunięcie drzew, w związku z zachowaniem żywotności nasadzeń zastępczych po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń.

Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13, pok. 108, w godzinach pracy Urzędu.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, w związku z czym, zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody zastosowano przepis art. 49 Kpa, który stanowi, że zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 17.08.2022 r. poprzez zamieszczenie  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola.

Stosownie do art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie stron postępowania (skuteczne doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 01.09.2022r.   

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Opola oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

 

z up. Prezydenta Miasta

                   Marzena Kasprzak

                   Główny Specjalista

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 222
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie nr OŚR.6131.288.2022.MKA o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie o nałożenie ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych przy ul. Ozimskiej 62-68, Kani 3bc
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Kasprzak
Osoba, która udostępnia informację: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 17.08.2022 14:05:16
Data udostępnienia informacji: 17.08.2022 14:12:20
Data ostatniej aktualizacji: 17.08.2022 14:05:16
Rejestr zmian