Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, 18.08.2022r.

OSR.6131.384.2022.DS

 

 

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) – cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust. 7, art. 86 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 916)

zawiadamiam

 

 

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego wszczętego przez tut. Organ obwieszczeniem
Nr OŚR.6131.384.2022.DS  z dnia 18.07.2022r., zgodnie z  art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U z 2021 r. poz. 916) w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego drzewa gat. wiśnia piłkowana, w przypadku niezachowania żywotności po 3 latach od wyznaczonego terminu nasadzenia, liczonego od dnia 31.05.2019r., stanowiącego warunek udzielonego zezwolenia na usunięcie drzewa, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Opola Nr OŚR.6131.121.2018.EM z dnia 18.06.2018r.

Jednocześnie  informuję, że w dniu 17.08.2022r. Komisja ds. zieleni miejskiej dokonała oględzin na terenie przy ul. Piotrkowskiej 1 w Opolu (dz. nr 128/62, a.m. 1, obręb Kolonia Gosławicka), w trakcie których stwierdziła zachowanie żywotności nasadzenia zastępczego drzewa.

Na podstawie art. 10 § 1 Kpa, przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z całym materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie i w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13, pok. 108. Z uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem i wprowadzone w związku z tym ograniczenia kontaktów osobistych w trosce o zdrowie klientów i pracowników Urzędu Miasta Opola, w celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub za pośrednictwem platformy EPUAP, PEUP. Wykaz kontaktów dostępny jest na stronie internetowej Miasta Opola www.opole.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej na adres e-mail: osr@um.opole.pl.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, a więc zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu 25.08.2022r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole.

Zgodnie z art. 49 kpa, doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 09.09.2022r.

 

Jednocześnie informuję, że przedmiotowa sprawa nie może zostać rozpatrzona (wydana decyzja administracyjna) w terminie przewidzianym w art. 35 ustawy Kpa, z powodu konieczności zapoznania się przez stronę z materiałem dowodowym.

Mając powyższe na uwadze, zachodzi potrzeba określenia nowego terminu rozpatrzenia sprawy (wydania decyzji administracyjnej), który tut. Organ wyznacza do dnia 30.09.2022r., zgodnie
z art. 36 § 1 Kpa, który stanowi, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) 

 

 W przypadku niewniesienia  uwag i nowych dowodów w wyznaczonym terminie, w związku ze stwierdzeniem żywotności nasadzenia zastępczego po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzenia,  tut. Organ decyzją administracyjną umorzy przedmiotowe postępowanie.  

 

 


z up. Prezydenta Miasta
Alicja Puchowska
Kierownik Referatu Ochrony Zasobów

Naturalnych i Edukacji Ekologicznej

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 247
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: OŚR.6131.384.2022.DS Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym
Osoba, która wytworzyła informację: Dominika Stasica
Osoba, która udostępnia informację: Dominika Stasica
Data wytworzenia informacji: 25.08.2022 14:53:34
Data udostępnienia informacji: 25.08.2022 14:56:31
Data ostatniej aktualizacji: 25.08.2022 14:53:34
Rejestr zmian